Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. polski 6a

22, 25 czerwca 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: W świecie fantazji - sprawdzenie i utrwalenie wiadomości.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 386 - 387, a nastepnie wykonajcie polecenia:  (pisemnie w zeszycie)
* 1., 2., 4., 5.
* ćw. 8.   (ustnie)
2. Przeczytajcie wiersz J. Kulmowej "Może" - podręcznik str. 389, a następnie wykonajcie polecenia:
* 10. - pisemnie
   11. - ustnie
   13. - pisemnie

Pozdrawiam i do zobaczenia w klasie 7. we wrześniu w szkole!

19 czerwca 20r. 

Temat: Teatr z przymrużeniem oka - K. I. Gałczyński "Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić ...." .

Zupełnie inaczej wyglądałaby ta lekcja, gdybyśmy chodzili do szkoły. Niestety .....

1. Kilka słów o autorze tekstów, które za chwilę przeczytacie:                (przeczytajcie)
Konstanty Ildefons Gałczyński: urodził się w 1905 r. w Warszawie, tu też studiował na Uniwesytecie Warszawskim filologię klasyczną (łacinę i grekę). Debiutował w 1923 r. na łamach prasy literackiej. W czasie II wojny światowej brał udział w kampanii wrześniowej. Dostał się do niewoli niemieckiej i lata 1939 - 1945 spędził w obozie jenieckim Altengrabow w Niemczech. W 1946 r. wrócił do kraju. Był poetą, satyrykiem, tłumaczem Szekspira, autorem słuchowisk radiowych. Współpracował z dwutygodnikiem "Przekrój", w którym ukazywały się "Listy z fiołkiem"i "Teatrzyk Zielona Gęś". Wakacje spędzał w leśniczówce Pranie, gdzie obecnie znajduje się muzeum poety. Zmarł w 1953 r. w Warszawie.
Przepiszcie do zeszytów:
2. "Teatrzyk Zielona Gęś" powstawał w latach 1946 - 1950 w Krakowie. To bardzo krótkie utwory (miniatury dramatyczne) mające klasyczne cechy budowy zewnętrznej dramatu (podział tekstu na role, tekst główny i poboczny - didaskalia, a nawet podział na akty i sceny). Autor ukazuje w utworze świat zdeformowany, zniekształcony, absurdalny, operuje komizmem. jest to świat groteskowy, w którym brak logiki, wydarzenia są zaskakujące nieprawdopodobne, jak ze złego snu. 
3. Przeczytajcie teksty z podręcznika str.383 - 385.
4. Ćw. 1. str.386. - podręcznik
* ustnie
* ustnie
* Czytelnika może zaskakiwać lekka, łatwa, zabawna treść utworów.     (przepiszcie do zeszytów)
* Teksty mogą wywołać śmiech, zaskoczenie lub niezadowolenie.

Pozdrawiam .


15 czerwca 20r. 

Temat: Graficzne znaki spójności tekstu.

1. Przeczytajcie artykuł z podręcznika  - str. 370 - 372.
2. Analiza tekstu (ćw. 1. str 372)      (przepiszcie do zeszytów)
* Tematem atrykułu jest historia powstania wytwórni filmowej Warner Bros.
* Cel artykułu: pokazanie, że bracia Warner pochodzili z polskiej rodziny, ich rodzice przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych mieszkali w Krasnosielcu.
* Tekst skierowany jest do polskich czytelników. 
3. Ćw. 2., 3.                                        (przepiszcie do zeszytu)
* Fragmenty zapisane pogrubioną czcionką informują o tym, co pojawi się w następującym po nim tekście, wskazują jego temat.
* Układ akapitów jest przemyślany, są one uporządkowane w sposób chronologiczny, przedstawiają wydarzenia od narodzin założyciela rodu Warnerów do sprzedania przez braci udziałów w firmie.
4. Przeczytajcie informacje na temat graficznych znaków spójności tekstu - podręcznik str.372 (niebieska tabelka) i 373 (niebieska tabelka).
Graficzne znaki spójności tekstu to : 
- tytuł i śródtytuł,
- akapit,
- znaki interpunkcyjne (myślnik, dwukropek, nawias, średnik).
5. Ćw. 4.                 (przepiszcie do zeszytu)
* myślniki: 
- zastępują wyrazy, których można się domyślić, np. 
"Cass Warner podaje, że w Krasnosielcu urodził się tylko Hirsch. Inne źródła z kolei - że na świat przyszli tu także Aaron i Szmul".
- oddzielają słowa postraci od wypowiedzi narratora, np.
"Jeśli to złoto na ulicach jest prawdą, przyślę po was, zanim się obejrzysz - obiecywał 26 - letni Benjamin".
- występują przed wyrażeniami, które w sposób ogólny przedstawiaja to, co wcześniej zostało opisane szczegółowo, np.
"Szybko zainteresowali się świeżutkim wynalazkiem - kinematografem".
- pojawiają się po bardziej rozbudowanych członach zdania, aby zwrócić uwagę na to, co było powiedziane wcześniej, np.
"Ten zegarek jest tu niezwykle ważny, warto go zapamiętać - bez złotego zegarka Benjamina  z Krasnosielca nie byłoby ani "Casablanki", ani "Buntownika bez powodu", ani "Matriksa".
* według powyższego wzoru zastanówcie się nad odpowiedzią dotyczącą dwukkropków i nawiasów, poszukajcie przykładów w tekście   (ustnie).
6. Zeszyt ćwiczeń str. 114 - 115 ćw.1. i 3.
Pozdrawiam.5, 8 czerwca 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: W krainie epiki - powtórzenie wiadomości.

Powtórzymy dzisiaj wszystkie wiadomości o epice, jednym z trzech rodzajów literackich.
Przepiszcie do zeszytu:

                                                       rodzaje literackie
                          
                                liryka                         epika                    dramat                   (narysujcie sobie strzałki)
                                                        (utwory pisane prozą)

1. Przeanalizujcie planszę - podręcznik str.366 - 369.
2. Przeczytajcie polecenia ćwiczeń od 1 do 6, odpowiedzcie na nie ustnie, a następnie przepiszcie do zeszytu:
* Cechy charakterystyczne epiki: 
- wydarzenia przedstawione są w formie opowieadania i opisu,
- występuje narrator (opowiadacz) oraz bohaterowie, wokół których toczy się akcja,
- na akcję składają się wątki główne i poboczne,
- wszystkie zdarzenia tworzą fabułę
- wyróżniamy dwa typy narracji: 
   a.) pierwszoosobowa - narrator jest świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń świata przedstawionego
   b.) trzecioosobowa - narrator jest ukryty, wszechwiedzący (wie wszystko) i wszechobecny
* Każdy rodzaj literacki ma gatunki literackie.
    Do epiki należą: 
 - bajka              - nowela                          - mit
 - baśń                - opowiadanie                 - przypowieść
 - powieść          - legenda
* Cechy poszczególnych gatunków epiki:                    (narysujcie sobie tabelę)
                         gatunek                                                 cechy                                     przykład
                        powieść                                rozbudowane elementy świata                 "Chłopcy z Placu Broni"
                                                          przedstawionego, zdarzenia układają się 
                                                           w wątki, rozbudowana fabuła, bohaterowie 
                                                                  główni i poboczni
                          
                        bajka                                     jej bohaterami często są zwierzęta            "Czapla, ryby i rak"
                                                               uosabiające ludzkie cechy, jej celem jest         " Przyjaciele"
                                                                pouczenie czytelnika zawarte w morale,
                                                                   może być napisana prozą, ale także 
                                                                           wierszem

                        baśń                                      rozbudowana fabuła, zawiera elementy          " Baśń o kocie w butach"
                                                                       fantastyczne, postacie dzielą się                   "Trzy małe świnki"
                                                               na dobre i złe, utwór ma charakter pouczający
                                                                dobro jest zawsze nagradzane, a zło ukarane
                                                                          szczęśliwe zakończenie

                       nowela                       krótki utwór jednowątkowy, niewielu bohaterów,         "Katarynka"
                                                               fabuła zwięzła, wyrażnie zaznaczony punkt 
                                                                               kulminacyjny

                       opowiadanie                krótki utwór, jeden lub kilku bohaterów,                     "Bajki robotów"
                                                                 jeden lub kilka wątków, opisy 
                                                                          i refleksje narratora

                       legenda                             elementy historyczne przeplatają się                       "Legenda o Lechu, 
                                                              z fantastycznymi, często też związana                    Czechu i Rusie"
                                                              z historycznymi postaciami, zdarzeniami,
                                                                    miejscami

                     przypowieść                     ma charakter pouczający (moralizatorski)                 "Przypowieść o 
                                                            przedstawia ponadczasowe prawdy dotyczące           miłosiernym 
                                                                      życia człowieka                                                  Samarytaninie"

                      mit                                    opowieści wyrażające wierzenia danej                   "Mit o Tezeuszu
                                                            społeczności, opowiadają o powstaniu świata,             i Ariadnie"
                                                            stworzeniu człowieka, pochodzeniu i czynach 
                                                             bogów oraz wielkich bohaterów
* cechy utworu fantastycznonaukowego                                            cechy utworu historycznego
  - ukazuje wydarzenia należące do dalekiej                                  - ukazuje wydarzenia historyczne
            przyszłości
  - przedstawia wizję przyszłości, która wynika                             - występują wnim postaci historyzcne
       z postępu naukowo - technicznego
  - oprócz ludzi mogą występować w nim istoty                            - świat przedstawiony jest umieszczony
          pozaziemskie                                                                          w okresie wcześniejszym niż czasy autora
                                                                                                           należy on do odległej przeszłości
  - postaci mówią językiem współczesnym                                    - zawiera wątki historyczne i fikcyjne
      czasami używają neologizmów
  - zawiera elementy fantastyczne związane                                   - najczęściej zmierza do przekazania 
     z przyszłymi ludzkimi wynalazkami                                               prawdy historycznej
                                                                                                         - elementy świata przedstawionego pasują do 
                                                                                                              dawnych czasów, są prawdopodobne
* ćw. 5. str.365. 
Zastanów się nad odpowiedzią, jest nią "baśń".
* Zeszyt ćwiczeń: str. 110 ćw. 1., 2., 3. (pisemnie)
Pozdrawiam Was cieplutko! 

4 czerwca 20r.  

Temat:
 O pomyśle, który przyszedł do głowy.

Sylwetkę naszej polskiej noblistki - Wisławy Szyborskiej - już znacie. Dzisaj na lekcji kolejny wiersz poetki pt."Pomysł".
1. Przeczytajcie utwór - podręcznik str.348.
2. Zastanówcie się, co jest tematem wiersza? Kto jest podmiotem lirycznym i bohaterem utworu?
    Ćw. 1. str. 349. (kropki).
Przepiszcie do zeszytu: 
Utwór mówi o pisaniu, tworzeniu wiersza, poezji. Poetka rozmawia w nim ze swoim pomysłem, który jest bohaterem utworu.Podmiotem lirycznym natmiast jest poetka - Wisława Szymborska. Kobieta zastanawia się nad tym, jak napisać nowy tekst. Budowa utworu wskazuje na wypowiedź jednej osoby - monolog. Wiersz przypomina dialog, ponieważ obserwujemy w nim rozmowę poetki z pomysłem.
3. Czego dowiadujemy się z wiersza o twórcy? (ćw. 4. str.349.)
Przepiszcie do zeszytu:
* Cechy twórcy: niepewność, pesymizm, skromność, brak wiary we wlasne zdolności i siły, zazdrość wobec innych poetów.
* Tworzenie to trudna dla niego praca, która wymaga wielkiego wysiłku. 
* Aby poeta tworzył, potrzebny jest talent, pracowitość i dobry pomysł. Poeta musi wierzyć we własne siły.
4. Omów budowę utworu i wypisz z niego środki stylistyczne. (samodzielnie w zeszycie)
Pozdrawiam!


29 maja, 1 czerwca 20r.  (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Polscy poeci wyróżnieni Nagrodą Nobla.

Niedawno czytaliście o najmłodszej laureatce Pokojowej Nagrody Nobla. Dziś poznamy polskich poetów -  laureatów tejże nagrody. Jej otrzymanie jest ogromnym wyróżnieniem. 
Przeczytaj:
Nagroda Nobla to wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.
Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 1901r. - Pokojową nagrodę Nobla otrzymał wtedy Jean Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frederic Passy. Od 1902 r. nagrody są wręczane przez króla Szwecji. Uroczystość odbywa się zawsze 10 grudnia.
Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy: znaczną kwotę pieniężną, aby mogł kontynuować swoje badania lub prace bez konieczności zabiegania o fundusze.
Nagrody Nobla są przyznawane corocznie i w następujący dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury, Pokojowa Nagroda Nobla. Od 1968 r. Szwedzki Bank Narodowy przyznaje w dziedzinie ekonomii nagrodę imienia Alfreda Nobla.
1. Przeczytaj informacje o polskich poetach wyróżnionych Nagrodą Nobla Wisławie Szymborskiej - podręcznik str. 343 i Czesławie Miłoszu - podręcznik - str. 350.
2. Przeczytajcie wiersze poetów - podręcznik str. 345 - 346.
3. Ćw. 1a.) - podręcznik str. 347., zastanówcie się, a następnie przepiszcie 5 przykładowych pytań i dopiszcie kolejnych 5 dotyczących Cz. Miłosza.
     1. Kiedy urodziła się Wisława Szymborska?
     2. Jak nazywało się gimnazjum, do którego uczęszczała poetka?
     3. Na jakim uniwersytecie rozpoczęła studia w 1945 r.?
     4. Jaki tytuł nosił pierwszy tomik wierszy Szymborskiej?
     5. W którym roku otrzymała Literacką Nagrodę Nobla?
     6.
     7.
     8.
     9. 
     10.
4. Przepiszcie do zeszytu:
Wisława Szymborska oprócz poezji pisała listy, felietony, których cykl nosił tytuł "Lektury nadobowiązkowe".
Natomiast Czesław Miłosz tworzył eseje, np. "Piesek przydrożny", "Zniewolony umysł" oraz powieści, np. "Dolina Issy", "Zdobycie władzy" i listy.
5. Analiza wybranego wiersza (ćw. 3.)  - przepiszcie do zeszytu.
    "Ojciec w bibliotece":
* Osoba mówiąca w utworze może być dzieckiem opisywanej postaci, ponieważ nazywa "ojcem".
* Mówi ona o ojcu, który czyta jakąś tajemniczą księgę, przedstawiona przez niego osoba wygląda i zachowuje się jak czarodziej.
* Wiersz ma budowę stroficzną, składa sie z dwóch zwrote, która mają po 4 wersy (budowa regularna). Występują rymy, np. zwichrzone - koronę, pada - rozkłada (abab).
Zadanie:
Według wzoru "Ojciec w bibliotece" przeanalizuj wybrany wiersz z podręcznika: "Furtka", "Do własnego wiersza" lub "Kałuża".
Powodzenia!


28 maja 20r. 

Temat: Piszemy dedykacje i podziękowania.

1. Przeczytaj treść tekstów okolicznościowych - podręcznik str.322. Odpowiedz na pytania ćw. 1., a następnie przeczytaj:
* "Szanowny Panie Profesorze": tekst skierowany jest do profesora, osoba pisząca otrzymała od niego gratulacje i dziękuje mu za nie, tekst ma charakter oficjalny.
* "Trenerze": skierowany do trenera łyżwiarzy, osoba pisząca żegna się z nim, celem tekstu jest podziękowanie za opiekę, motywację, wiarę w osoby należące do sekcji łyżwiarzy, charakter nieoficjalny.
* "Kochanej wnuczce Kasi": skierowany do wnuczki Kasi, został do niej skierowany z okazji podarowania jej instrumentu muzycznego, charakter nieoficjalny.
* "Kochanej Pani Małgosi": skierowany do nauczycielki - pani Małgosi, osoba pisząca żegna się z nią, dziękuje jej za troskę, cierpliwość, życzliwość. Tekst ma charakter nieoficjalny.
2. Przeczytajcie definicję dedykacji (str.322.) i podziękowań (str.323.) i przepiszcie je do zeszytu.
3. Przeczytaj:
* przykład podziękowania:
Szanowny Panie Władysławie!

   Jesteśmy niezmiernie wdzięczniza zapoznanie nas z problemami dotyczącymi bezdomnych psów i kotów. Dzięki Panu staliśmy się wrażliwsi na ich potrzeby i odpowiedzialini.

                   W imieniu uczestników zajęć Zofia Nagórska, Piotr Piórko, Kalina Różańska.
* przykład dedykacji:
                                               Najlepszej przyjaciółce Martynie 
                            w podziękowaniu za to, że nie opuszczasz mnie w trudnych sytuacjach
                                                       tę książkę dedykuje 
                                        wdzięczna Ci Bożena (tu odręczny podpis)
                                                     Wrocław, 25 maja 20r.


                                                     Jakubowi Nowakowi
                             uczniowi klasy 8b Publicznej szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu,
                                                      kapitanowi drużyny siatkówki, 
                                                     za wybitne osiągnięcia sportowe
                                         i godne reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych - 

                                                        wychowawca Jan Biały (tu odreczny podpis)

                                                               Wrocław, 14 czerwca 20r.
4. Przepisz do zeszytu:
Gdy piszesz dedykację pamiętaj o :
* Adresat jest bardzo ważny. Musi być wpisany!
* Musisz się podpisać.
* Koniecznie opisz okazję, z jakiej wpisujesz dedykację.
* Pod dedykacją wpisuje się miejscowość i datę.
5. Zeszyt ćwiczeń: str.103 - 104, ćw.1. i 3. (wybierz jedną książkę).
Pozdrawiam.
                               


25 maja 20r. 

Temat: O czym powinien pamiętać każdy przemawiający?

1. Przyjrzyjcie się ilustracji - podręcznik str.320. Chyba nie trudno się domyślić, że osoby zgromadzone w sali słuchają czyjegoś przemówienia. I dzisiaj na lekcji ta właśnie forma wypowiedzi.
2. Przeczytajcie:                     (przykładowe przemówienia)

  *    Koleżanki i Koledzy, Panie Dyrektorze,
jestem ogromnie wzruszony i wdzięczny za nagrodę będącą dowodem uznania dla mojej pracy. Pragnę wszystkich zapewnić, że zmobilizuje mnie ona do efektywniejszej pracy. Dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc i liczę na Wasze wsparcie i współpracę. Jestem szczęśliwy, że mogę z Wami pracować i nieustannie się rozwijać.

*      Drodzy Absolwenci,
nadszedł czas pożegnania. Spędziliśmy ze sobą 5 pracowitych lat. Staraliśmy się przez ten czas przekazać Wam wiedzę i umiejętności. Wasz każdy sukces był dla nas powodem do dumy. Razem z Wami się cieszyliśmy i smuciliśmy. Nigdy nie byliście nam obojętni. Dzisiaj ze wzruszeniem udzielamy Wam ostatnich rad. Bądźcie zawsze otwarci na wiedzę. Poznawajcie świat i drugiego człowieka. Nie traćcie wiary w siebie. Pamiętajcie, że zawsze możecie na nas liczyć.Życzymy Wam sukcesów w nowej szkole i udanych wakacji.
3. Przepiszcie do zeszytu:
Przemówienie to forma wypowiedzi ustnej wygłaszana przed szerszym gronem słuchaczy zgodnie z zasadami retoryki, czyli sztuki pięknego i skutecznego mówienia. Można je podzielić na okazjonalne (prywatne i oficjalne) i specjalne (sądowe, polityczne, religijne).
Plan przemówienia:
I. Wstęp
    1. Poinformowanie o celu spotkania, temacie wystąpienia.
    2. Sformułowanie naczelnego problemu, ewentualnie wyszczególnienie kolejnych zagadnień, które będą rozpatrywane w toku przemówienia.
II. Rozwinięcie
    1. Prezentacja faktów związanych z problemem.
    2. Przytoczenie argumentów mających na celu udowodnienie słuszności swojego stanowiska.
III. Zakończenie
    Podsumowanie wywodów, zaapelowanie do emocji słuchaczy w celu skłonienia ich do zajęcia określonego stanowiska, postawy, określonej oceny wobec omawianego problemu.
Język i styl pezmówienia:
 Przemówienie może mieć bardziej lub mniej uroczysty charakter i w zależności od tego dobieramy srodki językowe:
* zwroty do słuchaczy wygłaszane na wstępie wystąpienia:Szanowni Zebrani!, Panie i Panowie!, Szanowni Państwo!, Koleżanki i Koledzy!, Drodzy Nauczyciele!, Panie Prezydencie!, Drodzy Goście!, Czcigodna Eminencjo!.
* powtórzenia - mają spotęgować uwagę słuchaczy na ważną kwestię
* pytania retoryczne ( bez odpowiedzi) i zdania rozkazujące - pozwalają przemawiającemu silniej oddziaływać na słuchaczy, np. Czy los bezbronnych istot nikogo już nie obchodzi?
* użycie form 1.os. l. mn. czasowników oraz l. mn. zaimków pozwala stworzyć wrażenie jedności poglądów, np. Chcemy, aby nasze dzieci miały właściwe warunki rozwoju. Zamiast: Chcę, aby moje dziecko miało właściwe warunki rozwoju.
4. Przeczytajcie informacje z podręcznika - str.321 oraz: 
Przemawiając należy:
1. Nawiązać kontakt wzrokowy ze słuchaczami i pozyskać ich przychylność.
2. Stworzyć wrażenie jedności poglądów.
3. Odwoływać się zarówno do uczuć, jak i rozumu słuchaczy.
4. Mówić wyraźnie, dobitnie, z właściwą intonacją.
Zadanie (DLA
 CHĘTNYCH):
Napisz przemówienie, w którym odwołasz się do podanego utworu literackiego:
     Mowa koronacyjna jednego z bohaterów "Opowieści z Narnii".


22 maja 20r. 

Temat: Nie bądź ludożercą!

Dzisiaj wiersz Tadeusza Różewicza pt.
" List do ludożerców".

1. Zastanówcie się, kogo określilibyście mianem ludożercy?  (ustnie)
2. Przeczytajcie utwór Różewicza - podręcznik str.316. (możecie też obejrzeć teledysk do wiersza w reżyserii Piotra Spigiela, który jest dostępny na jego stronie internetowej)
3. Analiza utworu:  (starajcie się odpowiedzieć samodzielnie na pytania, a dopiero potem przepiszcie do zeszytu)
*Kim jest podmiot liryczny?  ( kto mówi?)
Podmiot liryczny to człowiek wrażliwy. To bystry obserwator rzeczywistości. Czuje się częścią wspólnoty, co podkreśla w zakończeniu utworu:"nie zjadajmy się".
* Do kogo się zwraca? (do kogo mówi?)
 Zwraca się do "kochanych ludożerców", ludzi silnych, brutalnych, wrogo nastawionych do innych.
* Co robią "ludożercy"?
"(...) depczą słabszych", "(...) zgrzytają zębami", "(...) mówią odwróceni tyłem: ja, mnie, mój, moje". "Ludożercy" nie zwracają uwagi na innych ludzi, skupiają się tylko na sobie i swoich potrzebach. 
* Ćw.3. str.317
a.) Podmiot liryczny ma negatywny stosune do "zjadaniasię" ludzi.
    - zwróćcie uwagę na to, że podmiot liryczny w ostatniej strofie zmienia sposób relacji. W pierwszych 5 zwrotkach zwracał się do adresata w 1.os. l.poj. (ja - do was), w ostatniej zaś w 1. os. l.mn.( ja - do nas): nie zjadajmy, nie zmartwychwstaniemy. Pokazuje tym samym, że utożsamia się z ludożercami, każdemu zdarzają się bowiem  egoistyczne i samolubne zachowania.
- wyrazy "Dobrze" i "Naprawdę" zapisano wielkimi literami, aby podkreślić ich znaczenie. Podmiot liryczny podkreśla w ten sposób, że najważniejsze jest umieć dostrzegać egoistyczne odruchy i ograniczać je. W przeciwnym wypadku ludzie nie dostąpią zmartwychwstania, duchowego odrodzenia. 
* Przeczytajcie definicję znieczulicy, a następnie odpowiedzcie na pytanie 4. str.317. Przepiszcie do zeszytu:
Wiersz Różewicza można nazwać protestem przeciwko znieczulicy, ponieważ porusza on problem niezauważania innych osób oraz ich potrzeb, skupiania się tylko na sobie.Podmiot liryczny mówi o osobach, które cechuje brak wrażliwości na potrzeby słabszych, które np. nie chcą ustąpić innym miejsca w pociągu itp.
*Ćw. 5. i 7. str. 317 (ustnie)
*Typ liryki: podmiot liryczny już w pierwszej strofie zwraca się do "ludożerców". Mamy więc do czynienia z liryką zwrotu do adresata. Poza tym podmiot zwraca się do nich z apelem, o coś ich prosi. Jest to zatem liryka apelu.
* Budowa utworu: 6 nieregularnie zbudowanych strof, utwór bez interpunkcji, nie zawiera rymów.
* Nawiązuje do formy wypowiedzi zwanej listem: nagłówek "Kochani ludożercy".
* Wypiszcie z wiersza znane Wam środki stylistyczne.
Pozdrawiam. 

21 maja 20r. 

Temat: Poznajemy najmłodszą laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla.

Wyobraźcie sobie,że w naszym kraju wprowadzono prawo, w myśl którego dzieciom nie wolno chodzić do szkoły (chyba przypomina to troszkę sytuację, w której się znaleźliśmy). Jak na to reagujecie - w pierwszej chwili, po tygodniu, miesiącu, roku? Jakie byłyby skutki wprowadzenia takiego prawa?
Poznacie dziś dziewczynkę, która walczyła o swobodny dostęp dzieci do szkół w Pakistanie i dzięki swej niezłomnej postawie, wytrwałości i odwadze została najmłodszą laureatką Nagrody Nobla. 
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 292 - 294.
2. Gromadzimy informacje o Malali. (ćw. 1. str. 294) Odpowiedz na pytania samodzielnie, a następnie przeoisz do zeszytu:
* Celem bohaterki było rozwijanie się, kształcenie, zdobywanie wiedzy i umiejętności. Chciała jak każde dziecko chodzić do szkoły. Niestety, w jej kraju władzę przejęli talibowie, którzy zakazali dziewczynkom uczenia się.
* Aby urzeczywistnić swoje marzenia, Malala zaczęła pisać bloga. Opowiadała w nim o sytuacji w kraju i o swoich uczuciach związanych z nową władzą i zakazem uczęszczania do szkoły. Z wielką odwagą pisała o sytuacji dzieci w swoim kraju, krytykowała talibów. Zaczęła udzielać wywiadów, występowała w obronie praw kobiet do edukacji. Nie podobało się to talibom, którzy postrzelili dziewczynkę. Cudem uniknęła śmierci.
* W osiągnięciu celu pomogły Malali: odwaga, wytrwałość, przekonanie o słuszności swoich racji.
* Dziewczynkę wspierał ojciec, który od dziecka tłumaczył jej, żę tylko wykształcenie da jej wolność i niezależność. Był dumny ze swojej córki, popierał jej działania.
* Malala stała się rozpoznawalna, jej działania doceniono na arenie międzynarodowej, zdobyła wiele nagród i w 2014r. została najmłodszą laureatką Nagrody Nobla! 
3. Ćw. 2. str. 294.  (ustnie)

18 maja 20r. 

Temat: Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat.

Treść tekstu, który za chwilę przeczytacie, przeniesie Was w okres II wojny światowej (1939 - 1945). Na ostatniej lekcji  patrzyliśmy na nią oczyma odważnie broniących Westerplatte żołnierzy. Dziś spojrzymy oczyma zwykłych ludzi, których marzeniem było po prostu ją przeżyć i uratować bliskich.
1. Przeczytajcie wprowadzenie do tekstu - podręcznik str.287 (informacja drobnym drukiem, lewa strona )
2. Przeczytajcie :  ( informacje te przybliżą Wam sytuację, w jakiej znalazł się Rafał i jego dziadek)
Holocaust: ludobójstwo około 6 milionów europejskich Żydów dokonane w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką. Zagłada Żydów w większości została przeprowadzona na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach polskich. 
Liczba żydowskich ofiar Holocaustu jest szacowana na prawie 6 milionów, choć dokładna liczba nie jest znana z powodu braku kompletnej ewidencji oraz systematycznego niszczenia archiwów i zacierania śladów przez władze niemieckie w obliczu klęski wojennej.Jedną trzecią tej liczby, czyli około 2 miliony, stanowiły dzieci.
Po wybuchu wojny polityka nazistów wobec Żydów była wprowadzana w kolejnych państwach europejskich. Przybierało to z reguły formy rejestracji osób pochodzenia żydowskiego, zmuszania do noszenia na ubraniach znaków identyfikacyjnych (najczęściej niebieskiej gwiazdy Dawida), wprowadzania różnych zakazów i posunięć dyskryminujących, w państwach z liczną ludnością żydowską (m. in. w Polsce) izolację w dzielnicach zamkniętych (gettach), często otoczonych murem. Wobec Żydów łamiących przepisy albo opuszczających zamknięte dzielnice wprowadzano kary śmierci. Również surowe kary wprowadzano wobec osób pomagającym Żydom.
Holokaust stał się tematem licznych książek. Fragment jednej z nich przeczytacie dzisiaj.
3.Zanim jednak przeczytacie tekst: Podjęcie decyzji o wyprowadzeniu Rafała z getta było bardzo trudne. Wybór między zostaniem z dziadkiem a ucieczką niósł ze sobą pewne konsekwencje. Zastanówcie się nad nimi. Co by było, gdyby Rafał został w getcie, a co gdyby go opuścił ze Stellą?
Na pewno doszliście do następujących wniosków:   (przeczytajcie)
Gdyby został:                                                                                                 Gdyby uciekł:
- pozostanie z dziadkiem                                                                - jest szansa na ocalenie 
- fryzura może wzrócić uwagę Niemców                                       - fryzura może zwrócić uwagę Niemców
- wywózka podczas likwidacji getta                                               - Rafał ryzykuje utratę życia lub wywiezienie 
- pozostanie w getcie może oznaczać śmierć                                                   do obozu
                                                                                                          - Stella ryzykuje życie
Jak widzicie wybór wcale nie był łatwy. I jedna, i druga decyzja wiązała się z pewnymi konsekwencjami.
4. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 287 - 291.
5. Świat przedstawiony w opowiadaniu:   (przepiszcie do zeszytu)
- czas i miejsce akcji: II wojna światowa, okupowana przez Niemców Warszawa, 1942r.
- bohaterowie: żydowski chłopiec - Rafał, jego dziadek, Stella, Sonia, Ina 
- temat: wyprowadzenie Rafała z getta.
6. Kto opowiada? (narrator)          (przepiszcie)
Wydarzenia poznajemy dzięki Rafałowi, który opowiada o tym, jak wyglądało jego wyjście z getta (narracja pierwszoosobowa).
7. Zastanówcie się, czym dla Stelli i Rafała było przejście przez miasto.          (ćw. 2. str. 291.)
* Jaka była misja Stelii?            (przepiszcie do zeszytu)
- niebezpieczna, trudna, samobójcza, ratunkowa, heroiczna, groźna 
* Nastrój, który mimo pozornego spokoju towarzyszy bohaterom w trakcie ucieczki:
- Bohaterom na pewno towarzyszy strach i niepokój. Stella ryzykuje własne życie. Wie, że rzucają się w oczy (włosy Rafała). Kiedy kobieta niosąca siatkę, zatrzymała na nich wzrok, spotęgowało to niepokój i panikę. Największy lęk bohaterowie odczuwają, gdy muszą ukryć się przed niemieckim patrolem i rozmawiają z Iną. Gdy kobieta ze złością rzuca bukiet w Stellę, nastrój, nastrój staje się spokojniejszy - błękitny bukiet pozwala bohaterom bezpiecznie przejść przez Wisłę.
* Gdyby w chłopcu rozpoznano żydowskiego chłopca, skutkowałoby to na pewno śmiercią i Stelli, i Rafała. Zastrzelono by ich od razu lub w więzieniu.
8. Ćw. 3. str.291. - podręcznik    (zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu)
Słowa Talmudu "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat" odnoszą się do historii Stelii i Rafała. Kobieta, ratując żydowskiego chłopca, ryzykowała swoje życie. Uratowała jego życie, a tym samym cały jego swiat. Zachowanie Stelli udowodniło, że zawsze znajdą się ludzie, którzy, mimo wojny i strachu, są gotowi czynić dobro. Życie ludzkie to wartość najważniejsza, bez względu na pochodzenie, kolor skóry, pochodzenie.
9. Ćw. 4. str. 291.
Przeczytaj:
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najważniejszą nagrodą, którą przyznaje izraelski Instytut Yad Vashem obywatelom innych państw. O 1963r. odznaczenie to otrzymują ludzie, którzy w czasie II wojny światowej ratowali Żydów. Nagrodzeni otrzymują medal i dyplom, a ich nazwiska zostają wyryte na pamiątkowej tablicy w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie. Wśród Sprawiedliwych najwięcej jest polskich obywateli.
Pozdrawiam!
15 maja 20r. 

Temat: Bohaterstwo żołnierzy z Westerplatte w wierszu Gałczyńskiego.

Przeczytajcie:
Westerplatte: 
jest szczególnie ważne dla historii Polski. To właśnie tu, we wrześniu 1939r. (początek II wojny światowej), rozegrała się bohaterska walka  o wolność ojczyzny. To historyczne miejsce znajduje się w Gdańsku. Przed wybuchem wojny mieściła się tu Wojskowa Sładnica Tranzytowa, w której znajdowała się amunicja. Gdy zagrożenie ze strony hitlerowskich Niemiec stało się oczywiste, skierowano na Westerplatte 182 żołnierzy. Nie dysponowali oni jednak wieloma narzędziami obronnymi. Poza tym terytorium było bardzo małe.
23 sierpnia 1939r. niemiecki pancernik "Schleswig - Holstein" wpłynął do Gdańska z "wizytą kurtuazyjną", zacumował w kanale portowym, 150 m od Westerplatte, rzeczywistości miał rozkaz zaatakowania, co urzeczywistniło się 1 września o godz. 4.43.
Miejsce to stało się jednym z pierwszych celów niemieckiego ataku. Przewaga wroga w uzbrojemiu była przerażająca, dlatego Niemcy liczyli, że Westerplatte podda się bardzo szybko, w przeciągu kilku godzin. Tymczasem polscy żołnierze, pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego,  walczyli 7 dni : od 1 do 7 września 1939r., dlatego obrona tego niewielkiego skrawka ziemi urosła do rangi legendy, która została bardzo szybko rozpowszechniona przez Polskie Radio. 
Determinacja, poświęcenie walczących w Gdańsku była przykładem dla innych żołnierzy i motywowała ich do walki. W obronie Westerplatte zginęło 15 polskich żołnierzy, 50 zostało rannych. Natomiast Niemcy stracili 50 ludzi.
Geneza utworu: powstał w 1939r. w czasie pobytu poety w obozie jenieckim, tuż po klęsce wrześniowej . Do jego napisania zainspirowała Gałczyńskiego siedmiodniowa nierówna walka Batalionu Morskiego na Westerplatte przeciwko przeważającej sile wroga. 
1. Przeczytajcie wiersz - podręcznik str.285.
2. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pytania, a następnie przepiszcie do zeszytu:  
* Kto mówi? (wskaż podmiot liryczny)
* Kto jest bohaterem wiersza?
* Do kogo?
* Co?
Podmiotem lirycznym w utworze Gałczyńskiego są sami żołnierze z Westerplatte (staliśmy, spłyniemy, będziemy grzać). Wypowiada się w liczbie mnogiej (podmiot zbiorowy). Jednocześnie w utworze pojawia się drugi podmiot - obserwator, ktoś w rodzaju narratora, wspominający niezwykłe wydarzenia , których był świadkiem.
Brak konkretnego odbiorcy wypowiedzi, ale możemy domyślać się, że są nimi Polacy cierpiący w czasie wojny.
Utwór przypomina bohaterską postawę obrońców, stawiając ich za wzór. 
3. Jak w utworze przedstawiono obrońców Westerplatte? (ćw.2. str.286) Zasstanówcie się nad odpowiedzią i przepiszcie do zeszytu:  (cytatów nie musicie przepisywać)
* taraźniejszość: są w niebie "bo jakże słodko teraz iść               "teraz wznosimy się wśród chmur"
                                                  na te niebiańskie polany"

* przeszłość: walczyli w obronie ukochanej ojczyzny (Westerplatte), zginęli           
                        "W Gdańsku staliśmy tak jak mur,                  "Kiedy się wypełniły dni 
                          gwiżdżąc na szwabską armatę"                       i przyszło zginąć latem,
                                                                                                   prosto do nieba szli 
                                                                                                    żołnierze z Westerplatte".

* przyszłość: za poświęcenie i heroizm zostali nagrodzeni w niebie; lecz wrócą, gdy ojczyzna będzie zagrożona
                       "będziemy grzać się w ciepłe dni                     "Lecz gdy wiatr zimny będzie dął 
                         na rajskich wrzosowiskach"                             i smutek krążył światem 
                                                                                                   w środek Warszawy spłyniemy w dół,
                                                                                                   żołnirze z Westerplatte."
Jacy są więc żołnierze? - odważni, gotowi do poświęceń, oddani ojczyźnie, waleczni, wytrwali.

Obrona Westerplatte stała sie dla nas Polaków swoistą legendą. Spróbujmy udowodnić, że utwór Gałczyńskiego ma charakter legendy. W tym celu przypomnijcie sobie jej definicję  (podręcznik str. 153) i zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie ćw.2c. str. 286.
Przepiszcie do zeszytu:
elementy prawdopodobne: obrona Westerplatte, realne miejsca: Warszawa, Gdańsk
elementy fantastyczne: obraz żołnierzy w niebie: niebiańskie polany, unoszenie się żołnierzy wśród chmur, rajskie wrzosowiska
Wskazując powyższe elementy udowodniliśmy,że utwór Gałczyńskiego ma charakter legendy, bowiem elementy realistyczne, historyczne łączą się w nim z niezwykłością i cudownością.
4. Przepiszcie:
Wiersz ma budowę stroficzną, regularną (6 strof po 4 wersy). Język utworu jest prosty, momentami potoczny ("gwiżdżąc na szwabską armatę).
Środki stylistyczne: 
- epitety: niebiańskie polany, szwabska armata
- przenośnie: wznosimy się wśród chmur, iść na te niebiańskie polany
- porównanie: staliśmy tak jak mur
Rymy: (np.)
dni - szli
latem - Westerplatte
wzrok - krok
Wiem, że jest tego dużo, ale jeszcze trochę wytrwałości i WAKACJE!
                                                  
14 maja 20r. 

Temat: Do boju z pieśnią na ustach.

Rozpoczynamy dziś cykl lekcji poświęconych pieśniom i piosenkom patriotycznym. Dwie pierwsze z nich na dzisiejszej lekcji. 
1. Przeczytajcie utwory: "Rozszumiały się wierzby płaczące" (podręcznik str.282) i "Hej, chłopcy! Bagnet na broń" (podręcznik str. 283). Na pewno je znacie z uroczystości szkolnych.
2. Wyszukajcie w obu utworach fragmenty odnoszące się do niebezpieczeństw, na które mogli być narażeni bohaterowie wierszy i nazwijcie te zagrożena. (ustnie)
3. Analizujemy tekst, opierając się na ćw. 2. str. 284: (przepiszcie do zeszytu tylko podsumowania każdej gwiazdki, cytatów nie musicie przepisywać!)
a.), b.)
* codzienność ludzi walczących w partyzantce:
"Od łez oczy podniosła błyszczące                          " Bo w partyzantce nie jest źle.
Na żołnierski, na twardy życia los."                           Do tańca grają nam
                                                                                    Granaty, visów szczęk".

" Błoto, deszcz czy słoneczna spiekota,                     "Hej, chłopcy! Bagnet na broń!
zawsze słychać miarowy, równy krok".                       Długa droga, daleka przed nami".

Jaka jest więc codzienność partyzanta: nie boi się codziennego marszu i trudu, do tańca grają mu granaty, jest ona trudna, ale wykonuje swoje zadania z zapałem i poczuciem obowiązku, codzienność partyzanta cechuje ciągła wędrówka i ukrywanie się.
*cechy partyzantów: 
"Na ustach śpiew, spokojna twarz, pogodny wzrok".                          "Ale pewni jesteśmy zwycięstwa
                                                                                                               Bo przelano już tyle krwi i łez".
"Mocne serca, a w ręku karabin,                                                          " Po zwycięstwo my młodzi idziemy na bój".
Granaty w dłoniach i bagnet na broni".
"Hej, chłopcy! Bagnet na broń!
Ko kto wie, czy to jutro, pojutrze czy dziś
Przyjdzie rozkaz, że już, że już trzeba na iść".

Jacy są partyzanci: odważni, nie wiedzą , co to lęk, nie skarżą się na trudy wojennego życia, mają mocne serca, spokojną twarz i wzrok, są zawsze gotowi do wykonania rozkazu, przekonani o zwycięstwie, cechuje ich pozytywne nastawienie.
*rola przyrody:
"Nie szumcie wierzby nam                                            " Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy
  Z żalu, co serce rwie".                                                    I odetchnąć da płucom, i rozgorzeć da krwi,
                                                                                          I piosenkę jak tęczę nad ziemią roztoczy
                                                                                          W równym rytmie marsza raz, dwa, trzy".

Rola przyrody: przyroda "odczuwa" to, co ludzie, wierzby szumią z żalu, świt jest jasny, nocą na niebie świecą piękne gwiazdy, wiatr owiewa oczy, daje wytchnienie i ciepło, przyroda utożsamia się z losem partyzantów, współczuje im (płaczące wierzby), a z drugiej strony nie ułatwia zadania.
4. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie 3. str. 284.  (ustnie)
Przeczytajcie: 
Pieśni żołnierskie :podtrzymywały na duchu, wyrażały tęsknotę i marzenia, zagrzewały do walki, sławiły bohaterstwo, były momentem wytchnienia, dawały poczucie wspólnoty.
5. Zadanie domowe: 
Wypisz z utworów "Rozszumiały się wierzby płaczące" i "Hej, chłopcy! Bagnet na broń!" wszystkie znane Ci środki stylistyczne.
Jeszcze trochę wytrwałości!

11 maja 20r. 

Temat: Życie Marii Skłodowskiej - Curie i Piotra Curie jako obraz poświęcenia się dla nauki.

Przeczytajcie:
Maria Skłodowska - Curie urodziła się w 1867r., zmarła w 1934r. Była fizyczką i chemiczką, nagrodzoną dwukrotnie Nagrodą Nobla. Była prekursorką nowej dziedziny chemii - radiochemii. Oprócz tego, że była naukowcem, była też lekarzem, prawnikiem i sprawną dziennikarką. To pierwsza kobieta, która zdała egzamin wstępny na wydział fizyki i chemii.
Rok 1903 - przyniół małżeństwu Curie pierwszą nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki .
Rok 1911 - Maria Skłodowska - Curie otrzymuje drugą Nagrodę Nobla, tym razem z chemii (jej mąż wtedy już nie żyje).
Nagrody przyznano za odkrycie polonu i radu.
Była pierwszym człowiekiem wyróżnionym Nagrodą Nobla dwukrotnie i pierwszą kobietą laureatką Nobla w dziedzinie chemii. 
Ciekawostki: 
- była jedną z pierwszych  kobiet, które uzyskały prawo jazdy, zrobiła też uprawnienia na samochody ciężarowe
- Szkoci w 2015 r. uznali ją za najbardziej wpływową kobietę 200 - lecia
- przyjaźniła się z Albertem Einsteinem
- Piotr i Maria wyruszyli w podróż poślubną po Bretanii na rowerach
- córka Marii i Piotra - Irene, otrzymała z mężem Nagrodę Nobla w 1935 r. za odkrycie zjawiska sztucznej promieniotwórczości
- noblistą został również mąż Eve, drugiej córki państwa Curie; była to pokojowa Nagroda Nobla, którą otrzymał jako przewodniczący UNICEF; Ewe żartowała,że przynosi wstyd swojej rodzinie, ponieważ jako jedyna nie dostała Nobla; była za to osobą długowieczną, dożyła 103 lat (umarła w 2007r.).
1. Przeczytajcie tekst z podrecznika  - str. 267 - 271. 
2. Czego dowiedzieliście się na temat Marii Skłodowskiej - Curie z tekstu?
Przeczytajcie:
- Maria i Piotr Curii w 1903 r. otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki
- prowadzili swoje badania w szopie przy ulicy Lhomond 
 swoje życie podporządkowali odnalezieniu nowego pierwiastka, wnieśli tym samym ogromny wkład w rozwój nauki
- badania nad promieniotwórczymi pierwiastkami wpłynęło negatywnie na zdrowie naukowców
- Piotr był ogromnym wsparciem dla żony 
- Odkryty przez nich rad okazał się pożyteczny w leczeniu niektórych guzów i raków.
3. Ćw. 3. str. 271 - zastanówcie się nad odpowiedzią, a następnie przepiszcie do zeszytu:
- pozytywne skutki: satysfakcja, spełnienie swoich marzeń i pasji, sława 
- negatywne: brak wolnego czasu, praca w trudnych warunkach, narażanie własnego zdrowia i życia.
4. Ćw. 4a. (ustnie i oczywiście tylko pierwsza część polecenia).
Pozdrawiam i życzę wytrwałości, już niedługo finiszujemy! 
8 maja 20r. 

Temat: Jakie reakcje wzbudzają eksperymenty wielkiego naukowca?

Przeczytajcie:
Nikala Tesla: urodził sie w 1856r., zmarł w 1943r. Inżynier i wynalazca serbskiego pochodzenia. Był autorem około 300 patentów. Dziś przypisuje mu się autorstwo nawet setek poważnych wynalazków, które zdołały zmienić bieg historii. Pracował na prądem przemiennym - opracował silnik elektryczny oraz swietlówkę. Wymyślił pierwszą elektrownię prądu zmiennego i linię przesyłową, za sprawą czego uruchomiono zasilanie jego świetlówek. Jednym z ostatnich pomysłów Tesli było urządzenie, które dziś nazywamy pilotem radiowym. Do dziś niektóre z jego pomysłów uważane są za wielce nieprawdopodobne, zwłaszcza, że wynalazca wieloma z nich wyprzedzał swe czasy o całe epoki w rozwoju technicznym. Jako "szalony naukowiec" nie odnajdywał w wielu sprawach zrozumienia jemu współczesnych.
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.264 - 266.
2. Zastanówcie się nad elementami świata przedstawionego w opowadaniu (ćw. 1. str.266), a następnie przepiszcie do zeszytu:
Świat przedstawiony :
a.) miejsce i czas zdarzeń: wydarzenia rozgrywają się w niewielkiej knajpce w Colorado Springs na początku XX wieku
b.) bohaterowie: mieszkańcy Colorado Springs, którzy spotkali się, by porozmawiać o dziwnej budowli niejakiego Tesli
c.) zdarzenia : spotkanie bohaterów w knajpce; opowieść o niezwykłych wydarzeniach związanych z przyjezdnym naukowcem i jego laboratorium.
3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie z ćw. 2. str.266, przepiszcie do zeszytu:
Działania Tesli budziły w mieszkańcach Colorado Springs lęk. Nie rozumieli jego zachowania. Uważali, że nie jest z tego świata, skoro umie wytwarzać błyskawice. Żaden z nich nie miał wiedzy,żeby zrozumieć naukowca. Tłumaczyli jego zachowanie na swój sposób : "Władca piorunów. Mówię wam. Władca Piorunów". Trudno dziwić się mieszkańcom Colorado, ponieważ spotkali się ze zjawiskiem, którego nie rozumieją, które ich przeraża. Obawiają się o siebie, swoje domy i bydło. Dla nich Tesla to czarodziej.
Życzę zdrówka i wytrwałości.


7 maja 20r.

Temat: Rozmawiamy o Mikołaju Kopernika, który "zatrzymał Słońce i poruszył Ziemię".

1. Zastanówcie się, co jest potrzebne, aby dokonać odkrycia? Czy, Waszym zdaniem, człowiek musi mieć jakieś specjalne zdolności, by zostać odkrywcą?
Jednym z największych polskich odkrywców był Mikołaj Kopernik.
2. Ćw.1. str.60 - podręcznik.
Przeczytaj:
Mikołaj Kopernik: urodził się w 1473r. w Toruniu, zmarł w 1543r. we Fromborku. Człowiek wszechstronnie wykształcony. Zajmował się astronomią, matematyką, medycyną, ekonomią, kartografią oraz prawem kanonicznym. Jego największym osiągnięciem było opracowanie heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce. Jego dzieło zostało wydrukowane w 1543r. w Norymberdze, pod tytułem "O obrotrach sfer niebieskich". Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi Pawłowi III, nie zostało ono przychylnie przyjęte przez Kościół, a nawet umieszczono je w roku 1616 w indeksie ksiąg zakazanych. Do historii przeszedł jako ten, który "wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię".
3. Ćw. 2. str.260r. Zastanówcie się, apotem przepiszcie do zeszytu:
Mikołaj Kopernik najprawdopodobnie był: pracowity, spostrzegawczy, pracowity, uparty, odważny, zdolny.
4. Przeczytajcie wiersz Władysława Broniewskiego pt. "Kopernik" - str.259, a następnie wykonajcie ustnie ćw. 3., 4., 5. - podręcznik str. 260.
Przepiszcie do zeszytu:
ćw. 3a. - Mikołaj Kopernik
      3b. - noc: intensywnie pracuje, ogląda gwiazdy, wykonuje obliczenia, stara się zrozumieć prawo rządzące kosmosem, raz ogarnia go zwątpienie, raz dodaje sobie odwagi
              świt: zmęczony zasypia
              dzień: budzi się, spogląda w niebo i znajduje odpowiedź na pytanie, które go nurtowało.
ćw. 4. Fragment wiersza odnosi się do trudu, jaki musiał włożyć Kopernik w badanie kosmosu. Tamtym czasie bohater musiał wykazać się ogromną odwagą i wiedzą, by badać ciała niebieskie.
ćw. 5b. - metaforyczne znaczenie
"zatrzymał" - odkrył, że Słońce nie krąży wokół Ziemi, tylko stanowi centrum Układu Słonecznego, nie przemieszcza się
"ruszył" - udowodnił, że to Ziemia krąży wokół Słońca, a nie, jak uważano do tej pory, Słońce krąży wokół Ziemi
Pozrawiam i życzę zdrówka!

4 maja 20r. 

Temat: Jakimi zasadami powinien kierować się harcerz?

1. Przeczytajcie:
W Polsce harcerstwo było inspirowane angielskim ruchem skautowym zainicjowanym przez Roberta Badena - Powella (Anglika), który w 1908r. wydał podręcznik skautingu. Po raz pierwszy na terenie ziem polskich znajdujących się pod zaborami skauting promowało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w zaborze austriackim. Ruch skautowy zaczął się tam rozwijać już w 1910r. W tym właśnie roku Andrzej Małkowski przetłumaczył na polski podręcznik R. Badena - Powella. 
Prawo harcerskie:
1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i psłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.
Przyrzeczenie harcerskie :
"Mam szczerą wolę całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną prawu harcerskiemu".
2. Przeczytajcie tekst hymnu harcerskiego - podręcznik str.257.
3. Ćw. 1. str. 257 - podręcznik; odpowiedzcie na pytania, a następnie przepiszcie do zeszytu:
      Podmiotem lirycznym utworu jest harcerz, który wypowiada się w imieniu wszystkich harcerzy: "Pójdzie rad harcerzy polskich ród". Osoba mówiąca obiecuje, że będzie służyć ojczyźnie. Gdy zajdzie potrzeba walki o Polskę, bez zastanowienia poświęci wszystko, by jego kraj był wolny. zobowiązuje się także do pracy nad sobą, by swoją postawą dawać przykład innym. Podmiot liryczny wzywa do przyjęcia patriotycznej postawy:
     "Ramię pręż, słabość krusz,
       Ducha tęż, Ojczyźnie miłejsłuż!
       Na jej zew, w bój czy w trud,
       Pójdzie rad harcerzy polskich ród."
4. Ćw. 2a. str. 258. Zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu:
Wspólne treści:
- wzajemny szacunek
- dobry przykład
- gotowość do działania
- męstwo i systematyczność
- podążanie w jednym, słusznym kierunku
- wspólne ideały i wartości.
5. Ćw. 3. str. 258 - podręcznik (ustnie).
Pozdrawiam!

30 kwietnia 20r. 

Temat: Każdy się czegoś boi - wiersz Joanny Kulmowej.

1. Zastanówcie się, co znaczą wyrażenia: "najeść się strachu", "strach ma wielkie oczy", "podszyty strachem", "budzić w kimś strach", "przezwyciężyć strach", "nie taki diabeł straszny, jak go malują".
2. Wiecie doskonale,że lęk jest naturalnym uczuciem, które towarzyszy wszystkim ludziom. Nie należy się go wstydzić. Trzeba sporej odwagi, żeby umieć mówić o swoich lękach i przyznać się do tego, że się czegoś boimy.
3. Przeczytajcie wiersz J. Kulmowej "Nie mów, że się nie boisz".
4. Przepiszcie do zeszytu:
Wiersz ma budowę stroficzną, nieregularną.
I strofa - 3 wersy
II strofa - 4 wersy
III strofa - 5 wersów
5. Zastanówcie się, jakie jest przesłanie utworu. Jakie jest stanowisko podmiotu lirycznego wobec ludzi, którzy twierdzą,że "nic ich nie niepokoi"?
6. Przeczytajcie jeszcze raz ostatnią zwrotkę utworu i przepiszcie do zeszytu:
Wiersz J. Kulmowej dotyczy strachu. Podmiot liryczny jest zdania, że każdy w życiu czegoś się boi, przeżywa lęki, niezależnie od wieku człowiek może przeżywać strach. Nawet jeżeli wmawiamy sobie i innym,że jesteśmy silni i odważni są chwile w naszym życiu, które wywołują w nas paraliżujący strach.
7. Zwróćcie uwagę na to, że w wierszu powtarzają się niektóre wyrazy, np. różne formy wyrazu" bać się" (boisz, boi), "mówić" (nie mów). Na pewno zauważyliście,że na początku dwóch pierwszych wersów utworu powtarza się "nie mów".
Jest to powtórzenie, które nazywa się anaforą.
8. Przeczytajcie definicję "anafory" - podręcznik str. 250 (żółta tabelka) i przepiszcie ją do zeszytu.
9. Zróbcie ćwiczenie 1., 2a. - zeszyt ćwiczeń str.78 (pisemnie).


27 kwietnia 20r.

Temat: Relacja z turnieju rycerskiego. 

1. Przepiszcie do zeszytu:
komiks - historyjka obrazkowa z tekstem ograniczonym do wypowiedzi bohaterów, umieszczonym w dymkach
2. Przeczytajcie komiks - podręcznik str. 243 - 244.
3. Ćw. 1a. str.245 - ustnie.
4. Ćw. 1b. str.245 - pisemnie ( zajmijcie się tylko jednym zdarzeniem)  - ustnie.
5. Przeczytajcie definicję relacji - podręcznik str. 245, przepiszcie ją do zeszytu.
6. Przepiszcie do zeszytu:
  Relacja powinna być: aktualna, ciekawa, obrazowa, bogata językowa, emocjonalna, trzymająca w napięciu, subiektywna.23, 24 kwietnia 20r. 
Temat: Zawisza Czarny - niezapomniany rycerz.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 237 - 241.
2. Wyszukajcie w tekście i delikatnie podkreślcie ołówkiem fragmenty, w których o Zawiszy dowiadujemy się na podstwie słów samego bohatera i innych postaci oraz narratora.
3.Pisemnie: ćw. 1b., 2.
4.Ćw. 3. - ustnie
5. Przepisz do zeszytu:
polegać na kimś, jak na Zawiszy - ufać komuś bezgranicznie, mieć świadomiość, że ten ktoś nigdy Cię nie zawiedzie, zawsze Ci pomoże

25.03.2020r.

Temat: Opisujemy tajemniczy ogród.

1. Przeczytajcie fragment powieści ,,Tajemniczy ogród" lub obejrzyjcie fragment filmu, opisujący ogród w chwili, gdy przybywa do niego Colin.

2. Wcielając się w rolę Colina opiszcie to miejsce. Postarajcie się przyimki i wyrażenia przyimkowe określające  położenie w przestrzeni (np.: przed, w bok, na lewo, po prawej stronie, w górze...), przymiotniki nazywające kolory, kształty, zapachy. Zadbajcie o  akapity (wstęp, rozwinięcie, zakończenie), estetykę . Wasza praca powinna zająć co najmniej 10 linijek. Pracę zapiszcie w zeszycie do języka polskiego.

26.03.2020r.

Temat: Pisownia ,,nie" z różnymi częściami mowy.
    
1. Sporządź notatkę dotyczącą zasad pisowni przeczenia ,,nie" z różnymi częściami mowy na podstawie informacji zawartych w podręczniku na str. 208.
2. Wykonaj w zeszycie zadanie 4. str.209. w podręczniku.
3. Wykonaj ćwiczenia str. 17. w  zeszycie ćwiczeń.

27.03.2020r.

Temat: Co to znaczy świętować?
            Świąteczne tradycje w przepisach kulinarnych.

(Treści zapisane poniżej obejmują dwie godziny lekcyjne).

1. Przeczytaj przepisy kulinarne zamieszczone w podreczniku na str.212.
2. Co powinna zawierać instrukcja? Przepisz do zeszytu tabelkę ze str. 214. w podręczniku.
3. Wykonaj zadanie 2b str. 214. w podręczniku.
4. Wykonaj ćwiczenia ze str.63. w zeszycie ćwiczeń.

Zadanie dodatkowe dla chętnych.

Przygotuj książkę kulinarną zawierającą, co najmniej 5-6 przepisów, na potrawy wielkanocne, które są serwowane w Twojej rodzinie. Zadbaj o estetykę i ciekawą szatę graficzną. Swoją pracę dostarczysz do oceny po powrocie do szkoły.

30.03.2020r.

Temat: Piszemy  życzenia z różnych okazji.

1.O czym należy pamiętać  pisząc życzenia?
Sporządź krótką notatkę na podstawie informacji  zamieszczonych w podręczniku na str. 215.
2. Wykonaj w zeszycie zadanie 3. str.217. w podręczniku.
3. Wykonaj ćwiczenia ze str. 66. w zeszycie ćwiczeń.


1.04.2020r.

Temat: W redakcji primaaprilisowej gazetki szkolnej.

1. Przeczytaj uważnie tekst Hanny Szymanderskiej ,,Prima aprilis” str.217 -219 w podręczniku.
2. Wykonaj w zeszycie zadania 2., 3., 4.,5.str.219. z podręcznika. Pamiętaj o zapisywaniu poleceń.


2.04.2020r.

Temat: Jak napisać sprawozdanie?

1. Podane niżej informacje zapisz w zeszycie lub wydrukuj je i wklej do zeszytu z języka polskiego.

Sprawozdanie to wierne i dokładne przedstawienie wydarzeń, których autor był świadkiem lub uczestnikiem. 

Zanim przystąpisz do pisania sprawozdania, zbierz informacje:

Kto?  - Kto będzie bohaterem Twojego sprawozdania? (koledzy, uczniowie,rodzice ...)

Co? - Co się wydarzyło? ( wycieczka, koncert, pożar....)

Kiedy? - Podaj dokładną datę - dzień, miesiąc, rok, nawet godzinę.

Gdzie?- Gdzie to się wydzrzyło? ( w szkole, w lesie,  w Twoim mieście, ...)

Dlaczego? - Jaka była przyczyna tego wydarzenia?  Z jakiej okazji odbyła się uroczystość? Kto wpadł na pomysł                         jej zorganizowania?

W jaki sposób? -  Jak przebiegało wydarzenie? ( uroczyście, poważnie, radośnie, chaotycznie, ...)

Z jakim skutkiem? - Czy to wydarzenie coś zmieniło?  Czy zostało przez uczestników zapamiętane? Czy się                                             spodobało? Czy był to czas stracony?

Przy redagowaniu sprawozdania mogą Ci się przydać podane niżej wyrazy, zwroty:
a) wprowadzające kolejne wydarzenia
* Kolejnym punktem programu było...                                           * Po pewnym czasie...
* Zgodnie z planem ...                                                                     * Niedługo....
*Nagle...                                                                                           * Potem...
*Niespodziewanie...                                                                         * Chwilę później...
* Równocześnie ...                                                                            * Następnie...
*Jednocześnie ...                                                                                * Najpierw...

Każde wydarzenie możesz ocenić pozytywnie lub naegatywnie w zależności od tego co czujesz.
b) wyrazy oceniające
Ocena pozytywna                                                                   Ocena negatywna
* Niesamowite wrażenie                                                            * Nieciekawe miejsce
*Niezwykłe miejsce                                                                   * Stracony czas
* Ciekawy moment                                                                    * Nie zasługuje na pochwałę
* Sympatyczna chwila                                                               * Niemiłe uczucia
* Udana impreza

2. Przeczytaj tekst w podręczniku ,,Sprawozdanie z kuligu w Pomieczynie" str.210. 
3. W tekście ,,Sprawozdanie z kuligu w Pomieczynie" podkreśl informacje odpowiedające na pytania (Kto? Co? Kiedy? Gdzie? Dlaczego? W jaki sposób? Z jakim skutkiem?)


3.04.2020r.

Temat: Ćwiczenia w redagowaniu  sprawozdania - praca w zeszycie ćwiczeń.

1.Przeczytaj uważnie notatkę z wczorajszej lekcji.
2. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 60. i wykonaj ćwiczenia  1.,2.,  na str. 61. ,ćwiczenie 3a,3b, i4.oraz ćwiczenie 5.str. 63. w zeszycie ćwiczeń.

3.04.2020r.

Temat: Wiosenna wycieczka do parku - piszemy sprawozdanie.

Otrzymaliście sporą porcję wiedzy dotyczącej redagowania sprawozdania, teraz czas na sprawdzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności.

1. W zeszycie do j.polskiego napiszcie własne sprawozdanie z wycieczki do parku lub lasu.Może to być wycieczka rzeczywista, którą kiedyś odbyliście, lub wycieczka wirtualna,jaką odbyliście w swojej wyobraźni.

Ważne, abyście w swojej pracy zawarli wszystkie informacje, które musi zawierać sprawozdanie. Pamiętajcie, że sprawozdanie zawiera : wstęp( Kto?), rozwinięcie (CO? Kiedy? Gdzie? Jak? Dlaczego? W jaki sposób?), zakończenie(Zjakim skutkiem?). Wydarzenia musza mieć układ chronologiczny.
Wasza praca powinna zająć nie mniej niż jedną stronę.
Życzę powodzenia i przypominam o czytaniu ,,Hobbita".

6.04.2020r.

Temat: Sprawdź siebie.

1. Przeczytaj uważnie tekst Małgorzaty Musierowicz
 ,,W obronie córek” , podręcznik str. 220.
2.Ułóż plan zdarzeń w formie zdań i zapisz w zeszycie 
do języka polskiego.
3. W każdy zdaniu (punkcie planu) podkreśl dwiema kreskami czasownik.

8.04.2020r.

Temat: Praca z tekstem M. Musierowicz ,,W obronie córek”.

1. Przeczytaj jeszcze raz tekst ze str.220.
2. Wykonaj w zeszycie zadania : 2., 3., ze str. 222. i 7.str.223. w podręczniku.

 

Życzę Wam wszystkim zdrowych i mimo wszystko radosnych, pogodnych i rodzinnych świąt.
Wierzę, że wkrótce się spotkamy.

Do zobaczenia :) :) 

17.04.2020r.

Temat: Słowa są twoją wizytówką.

1. Przyjrzyj się planszy (podręcznik str. 224) i ustnie odpowiedz na pytania z zadania 1. i 2. str.225.
2. Przeczytaj szarą tabelkę (podręcznik str.225).
3. Zadanie 3. str.225 (ustnie).
4. Zadanie 4.  str.225 - pisemnie do zeszytu (do wyboru  - jedna kropka).

20.04.20r.

Temat: Średniowieczni rycerze.

1. O epoce w pigułce: (przeczytaj)
- średniowiecze - "wieki średnie"
- daty graniczne : Europa - V - XV w. ; Polska - X - XV w.
-jedność europejskiej kultury (uniwersalizm)
- teocentryzm - pogląd, według którego Bóg jest najwyższą wartością, celem wszystkiego
- literatura: do końca XIII w. w literaturze dominowała łacina, tworzono przeważnie anonimowo, często posługiwano się alegorią, służyła głównie celom dydaktycznym, popularyzowała wartości chrześcijańskie i wzorce świętego, władcy i rycerza.
2. Przeczytaj tekst z podręcznika str. 226 - 230.
3. Odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2a - podręcznik str.230.
4. Jakimi cechami odznaczał się średniowieczny rycerz i jakim wartościom służył? Odpowiedz pisemnie.       
       (w zeszycie)


 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free