Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. angielski 6a

24.06.2020r.
Subject: Present perfect practice.                                                                                               Juen 24th, 2020

Dzisiaj wykonacie ćwiczenia stosując czas Present perfect.
Proszę wykonać ćw. 1,2,3, str.79 - zeszyt ćwiczeń.23.06.2020r.
Subject: Past siplme practice.                                                                                                    June 23th, 2020

Dzisiaj wykonacie ćwiczenia stosując czas Past simple.
Proszę wykonać ćw. 1,2,3, str.78 - zeszyt ćwiczeń.22.06.2020r.
Subject: Present perfect. Revision.                                                                                          June 22th, 2020

Proszę wykonać ćw. 2, str. 72 - zeszyt ćwiczeń.
Następnie uzuepłnijcie ćw. 4, str.75 - zeszyt ćwiczeń

15.06.2020r.
Subject: Present perfect with just. Present perfect and past simple.                                    June 15th, 2020

                                 
I have just installed this app.

Ex 3, p. 101
1.He has just recycled the rubbish.
2.They have just done a park clean-up.
3.She has just lost her purse.
4.He has just bought a computer.

                                                 Present perfect and past simple
            Present perfect: I have recycled the paper.  
                                      I haven't recycled the paper.

            Past simple:    I recycled the paper yesterday.
                                    I didn't recycle the paper yesterday.

                                       Questions
             Present perfect: Have you recyceld the paper?   
                                       Yes, I have.
                                       No, I haven't.

             Past simple:      Did you recycle the paper yesterday?
                                       Yes, I did.
                                       No, I didn't.
ZADANIE DOMOWE
ćw. 2, str.71 - zeszyt ćwiczeń


LEKCJA NA TEAMS, ŚRODA, GODZ.9:25

10.06.2020r.
Subject: I've never done that! Present perfect with never and ever.                                     June 10th, 2020

Zapisujemy słownictwo pod hasłem: Adventure activities, str.106 - podręcznik

                   
  I've never slept in a tent. - nigdy nie spałem w namiocie
                      never - nigdy
                     
                      Have you ever slept in a tent? - czy kiedykolwiek spałeś w namiocie?
                      Yes, I have.
                      No, I haven't
                      ever - kiedykolwiek

Ex 4, p.98 - podręcznik
ride
Leo: I have never ridden  a quad bike.
         Have you ever ridden a quad bike?
Friend: Yes, I have.
Leo: Has your grandma ever ridden a quad bike?
Friend: No, she hasn't.

go
Leo: Has your grandma ever gone scuba diving?
Friend: Yes, she has.
Leo: Wow! May grandma has never gone scuba diving.

A teraz proszę wykonać ćw. 1 i 2 str. 69- zeszyt ćwiczeń
 
ZADANIE DOMOWE
ćw. 3, str. 69 - zeszyt ćwiczeń

09.06.2020r.
Subject: Present perfect. Exercises.                                                                                                 June 9th, 2020

Dzisiaj proszę wykonać ćw. 5 str. 93 - podręcznik
Następnie wykonajcie ćw. 1,2,4,5, str.67 - zeszyt ćwiczeń
LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, GODZ.9:30


08.06.2020r.
Subject: Present perfect: questions and short answers.                                                            June 8th, 2020

                                                Present perfect- Questions
                                           

                                        You have played computer games.
                                        Have you played computer games?
                                        Yes, I have.
                                        No, I haven't.

                               
                                       He has bought a lot of games.
                                       Has he bought a lot of games?
                                       Yes, he has.
                                       No, he hasn't. 
             

  Ćw. 1,2 str.63 - zeszyt ćwiczeń.                            

03.06.2020r.
Subject: Using computers.Vocabulary.                                                                                  June 3rd, 2020

Na dzisiejszej lekcji proszę w zeszytach zapisać słownictwo pod hasłem: Using computers (2), str.94 - podręcznik.
Następnie uzupełnijcie ćw. 1 i 2 , str.62 - zeszyt ćwiczeń

A teraz wykonajcie ćw. 2, str.87 - podręcznik:
Uzupełnij zdania wyrazami z ramki używając czasu Present perfect.

LEKCJA NA TEAMS, WTOREK, 02.06.'20, GODZ.: 11:00 - 11:45

02.06.2020r.
Subject: Present perfect regular and irregular verbs: affirmative and neagtive.              June 2nd, 2020
                                     
                                                                   Present perfect - negative
                                      
                                                         You haven't played a lot of games.            have + not
                                                          He hasn't bought a lot of games.               has + not

Proszę teraz wykonać ćw. 5, str.86 - podręcznik
Następnie uzupełnijcie ćw. 1 i 2 str.61 - zeszyt ćwiczeń.

ZADANIE DOMOWE
ćw. 3, str.61 -  zeszyt ćwiczeń NIE WYSYŁAĆ DO NAUCZYCIELA!!!


LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, 01.06.2020R. GODZ. 9:25-10:10

01.06.2020r.
Subejct: I've been to the computer sale. Present perfect.                                            June 1st, 20202

                                                               Present perfect
                   I have painted my house.
(pomalowałam mój dom)                             
                                          
                                                      have                   +    past participle (imiesłów czasu przeszłego
                                                      has (he,she, it)   +   III forma)
                                                                                                     III forma:
                                                                                        czasownik regularny         czasownik nieregularny
                                                                                                -ed  
played                      eat - eaten
                                                                                                                                       
see  - seen  (tabela, str.122)

             
 Czasownik nieregularny
              I
have seen a lot of people.  (see- seen)
He, she, it  has seen a lot of people.

               Czasownik regularny
              I have played chess.
              She has played chess.

Ex 2, p.86
szukamy III formy (imiesłów)
buy -  bought
sell -   sold
find  -  found
give -  given
break - broken
be     -   been
make   - made
do    -    done
have  -   had
see     - seen 

Ex.4, p.86 - podręcznik
Z rozypanki układy zdania w czasie Present perfect
1. she/ buy / a printer.
She has bought a printer. (Ona kupiła drukarkę).
2.he /sell / a touch screen monitor.
He has sold atouch screen monitor.
3. they/ find / a cheap desktop computer.
They have found a cheap desktop computer.

Przykład 4,5,6 , str.86 do domu !!!

Link do czasu present perfect:                                               
https://www.youtube.com/watch?v=8s2NfozUyrA

LEKCJA NA TEAMS, ŚRODA, 27.05.'20, GODZ.9:25- 10:10

27.05.2020r.
Subject: Computer equipment. Vocabulary.                                                                    May 27th, 2020

Zapisujemy słownictwo w zeszycie :
-Computer equipment/ str.94 - podręcznik
-Using computers /str.94

Następnie proszę uzupełnić ćw. 1 i 2 , str.60 - zeszyt ćwiczeń.
Teraz wykonujemy ćw. 7. str.85 - podręcznik
Ex7, p.85
1.D
2.A
3.C
4.E
https://wordwall.net/pl/resource/1505839/angielski/computer-equipment
TEST UNIT 6, WTOREK, 10:00-11:00
Czas dostępu do testu: 10:00 - 11:00
Czas pisania testu: 60 minut
1 próba wejścia
7 zadań
Link : 
https://www.testportal.pl/test.html?t=FwiBZJpM6dAC                        

26.05.2020r.
Subject: Test. Unit 6.                                                                                                                 May 26th, 2020LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK, GODZ 9:25

25.05.2020r.
Subject: Revision workout. Unit 6.                                                                                   May 25th, 2020

Dzisiaj proszę wykonać ćw.6,str.79 - podręcznik
Następnie uzupełnijcie ćw. 4 i 5 str.57 - zeszyt ćwiczeń

ZADANIE DOMOWE
ĆW.3,STR.57 - zeszyt ćwiczeń - uzupełnij dialog!


20.05.2020r. TEST 6, 26.05.'20 (WTOREK)


Subject: Revision. Unit 6.                                                                                                  May 20th, 2020

Zadanie domowe:
Ćw.5, str.79 - podręcznik   (patrz str.75 tabelka czerwona)19.05.2020r.
Subject: An amazing woman: Maria Skłodowska-Curie                                                 May 19th, 2020

Dzisiaj przeprowadzimy lekcję  kluturoznawczą. Poznacie postać dobrze wam znaną, naszą noblistkę Marię Skłodowska -Curie. Tekst do przeczytnia będzie jednak w j. angeilskim.

Ćw. 1 , str.78 - podręcznik :
Przeczytajcie tekst i wyszukajcie w słownikach wytłuszczone słowa i zapiszcie je w zeszytach.
Następnie przeczytajcie tekst jeszcze raz, teraz powinien być łatwiejszy, bo poznaliście nowe słownictwo.
Teraz wykonajcie ćw. 2 i 3, str.78 - podręcznik ,w zeszytach

ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!

ZADANIE DOMOWE DLA CHĘTNYCH NA OCENĘ CELUJĄCĄ:
ĆW. 1,2,3,4, STR. 56 - ZESZYT ĆWICZEŃ !!!!
Zadania proszę wysłać do nauczyciela !

Spotykamy się na Teams, na angielskim w środę !!!
LEKCJA NA TEAMS, PONIEDZIAŁEK 9:25-10:10

18.05.2020 r.
Subject:An injury. Time expressions. Dialouges.                                                                       May 18th, 2020

Ex 2, p77 - podręcznik
Time  expressions: It happened yesterday/ last Tuesday/ a week ago/ a few days ago/ last week/ the day before yesterday.

Talking about injuries: It isn't too bad.It doesn't hurt a lot.It is fine.It doesn't hurt much.It is better now. 

Zwroty znajdują się na str.80 - podręcznik

Dialouge:
A:What happend to you?
B:I broke my arm.
A:How does it feel?
B:It hurts a lot.

Proszę wykonać ćwiczenie 1 i 2 str.55 - zeszyt ćwiczeń

Homework
Ex 3, p.55 - Workbook/ WB

NIE WYSYŁAMY NAUCZYCIELOWI!!!
                     
                                

13.05.2020r
Subject: Past simple: questions. Exercises.                                                                                 May 13th, 2020

Dzisiaj proszę w zeszycie wykonać ćw. 4,str.75 - podręcznik.
Następnie w zyszytach zapisać okliczniki czasu, które towarzyszą czasowi past simple ( ta czerwona tabelka na str.75 w podręczniku):
yesterday -wczoraj
the day before yesterday - przed wczoraj
3 days ago - 3 dni temu
last week/ month/year - w zeszłym tygodniu/ miesiący/ roku
in 2015 / May/spring  - w 2015 r./ w maju/ wiosną
on Tuesday - we wtorek
at 7 o'clock

Teraz wysłuchajcie ćw. 5 str.75 i uzuepłenijcie wyrażenia okreslające czas.
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  następnie wybrać podręcznik Brainy 6 a potem pobrać słuchankę 
z Student's Audio (podręcznik) ścieżka 2.44

Ćw. 6 str.75 to  ZADANIE  DOMOWE- należy ustnie je przeczytać i przygotować czasowniki w czasie past simple. Będziemy to omawiać w poniedziałek na lekcji online.

A teraz wykonajcie ćw. 1 , str.53 - zeszyt ćwiczeń.12.05.2020r.
Subject: Past simple. Questions and short answers, wh-questions.                                      May 12th, 2020

Dzisiaj na lekcji będziemy zajmować się tworzeniem pytań w czasie past simple. A w środę na Teams/lekcji online będziemy to zagadnienie kontynuować i się wzajemnie sprawdzać.

Zaczniemy od ćw.2, str.75 - podręcznik. Utwórzcie i zapiszcie w zeszytach formy nieregularne od czasowników
w bezokoliczniku w czerwonej tabelce.
Zadanie bardzo proste. Dzisiaj powtarzaliśmy to na lekcji online

Teraz przejdziemy do tworzenia pytań w Past simple - patrz czerwona tabela pod ćw. 3, str.75.
To też już znacie, bo to przerabialiśmy w klasie 5.
A więc:
Pytania w czasie past simple tworzymy przez operator 'did', który stoi na początku zdania i po nim jest osoba
i dalej właściwy czasownik, ale w bezokliczniku (czyli nie zamieniony, tak jak to ma miejsce w zdaniach oznajmujacych):
                             Did you hurt your head?    - Czy ty zraniłeś twoją głowę?
                                                                            did - operator
                                                                            hurt - stoi w bezokoliczniku
 
Odpowiedzi mamy 2 na to pytanie: Yes, I did.      ;     No, I didn't.
  
Teraz dołożymy do tego pytanie na 'wh' - czyli zaimki pytajace, takie jak: what, where, who itd.

                   Where did you hurt your head ?  - Gdzie zraniłeś  twoją głowę?
                    I hurt my head at school.   - Zraniłem głowę w szkole.
 W tego typu pytaniach odpowiadamy całym zdaniem, bo pytamy o szczegół: gdzie?

Proszę teraz wykonać ćwiczenie 2 i 3 , str.53 - zeszyt ćwiczeń. Te ćwiczenia będziemy sprawdzać w środę na lekcji online, więc proszę je odrobić:)

Posłuchjacie filmiku i powtarzajcie pytania i odpowiedzi w czasie past simple:
https://www.youtube.com/watch?v=0b4rsDuzThE

I jeszcze jeden: https://www.youtube.com/watch?v=aqMpREQdnCY


11.03.2020r.
Subject: Past simple. Exercises.                                                                                    May 11th, 2020

Dzisiaj wykonamy zestaw ćwiczeń  z zeszytu ćwiczeń. 
Ćw. 1,2,3 str.52


Lekcja na Teams: 9:00- 9:45 (poniedziałek)

06.05.2020r.
Thema: Past simple: irregular verbs.                                                                           May 6th, 2020

Klucz do ćwiczeń z poprzedniej lekcji. / zeszyt ćwiczeń
Ex2, p.51 
1 played 2 didn’t win 3 had 4 walked 5 watched 6 made 7 did 8 wrote 9 felt 0 went 1 slept 2 didn’t wake up
Ex 3
1 F 2 T 3 T 4 F 5 T 6 F 

Proszę zapisać nazwy obrażeń (injuries) z tabelki str.80 - podręcznik.
Następnie posłuchajcie ćw. 1, str. 73 - podręcznik i połączcie obrazki z nazwami obrażeń fizycznych.
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  następnie wybrać podręcznik Brainy 6 a potem pobrać słuchankę 
z Student's Audio (podręcznik) ścieżka 2.38
Zapiszcie to w ten sposób np.: 
Ex1
a3 

Teraz wykonajcie ćw. 2, str.73 - podręcznik, czyli proszę znaleźć past simple form (formę nieregularną czasownika w czasie past simple) od następujacych bezokoliczników - patrz tabela str.122 - podręcznik.
Podobnie zróbcie w ćw. 4. str.73.

A teraz wykonajcie ćw. 3. str.73 w zeszytach również. Proszę zapisać zdania i zgadnąć jaki rodzaj zranienia miał Joe, np.: 
1.He dropped a knife and he .. cut his finger. 
Zwróćcie uwagę, że wytłuszczone przeze mnie czasowniki są użyte już w czasie past simple. Czyli musicie zamienić formę z bezokolicznika na formę czasu przeszłego w tym czasie:
         drop - dropped    forma regularna
         cut    - cut            forma nieregularna (tabela)
Teraz proszę dokończyć ćwiczenie 3!!!

Dzisiaj nic nie zadaję do domu Ale proszę uczyć się form nieregularnych z tabelki!!! 

05.05.2020r.
Subject: Past simple. Exercises.                                                                                     May 5th, 2020

Klucz do ćwiczeń z poprzedniej lekcji
Ex2 -podręcznik
see – saw, sleep – slept, break – broke, wake up – woke up, have – had, make – made, eat – ate, feel – felt, drink- drank
Ex4 - podręcznik
1 studied 2 discovered 3 didn’t have 4 started 5 saw 6 didn’t see 7 called 8 made 
Ex 1 - zeszyt ćw./str. 51
 1 liked – regular
2 saw – irregular
3 carried – regular
4 drank – irregular
5 worked – regular
6 ate – irregular
7 had – irregular
8 painted – regular
9 made – irregular

Dzisiaj będziemy utrwalać zagadnienie gramatyczne  związane z czasem Past simple.
Wykonajcie ćw.2 i ćw. 3 str.51 - zeszyt ćwiczeń

Natomiast ćw.4, str.51 (zeszyt ćw.) jest waszym zadaniem domowym.
Należy napisać krótko o sobie czyli co robiłeś w miniony weekend. Proszę postępować zgodnie z poleceniem. Można dodać jeszcze swoje własne czynności, które wykonywaliście w zeszły weekend.
Pamiętajcie! Wszystkie zdania mają być zapisane w czasie past simple.
Proszę zadanie zapisać w zeszycie i zdjęcie wysłać do mnie do 06.05.'20 (środa)!!!

pozdrawiam Was serdecznie Kochani 

04.05.2020r.
Subject: I had a cold.                                                                                                      May 4th, 2020

Dzisiaj zapoznamy się z nowym czasem Past simple - czas przeszły prosty (chociaż poznaliście go już w klasie piątej). Posłuchjacie najpierw jak tworzy się strukturę gramatyczną tego czasu: 
https://www.youtube.com/watch?v=6nXuvznCFYE

Jak zauważyliście w filmie pojawiła się odmiana czasownika "be" w czasie Past simple czyli  was/were  i tę odmianę już bardzo dobrze znacie.
Teraz zapiszemy sobie jak wygląda budowa tego czasu z pozostałymi czasownikami. Proszę zapisać w zeszytach.
                                             
                                                                       Past Simple
                                     czasownik regularny                  czasownik nieregularny
                                              -ed                                         tu uczymy sie form z tabelki
                                    np. wash- ed= washed                        go  - went


Wszystkie czasowniki regularne przyjmują końcówkę -ed  a wszystkie czasowniki nieregularne mają swoje formy nieregularne, które należy się uczyć na pamięć (tabelka str.122 - podręcznik/ pod hasłem Past simple).

Teraz wykonajcie w zeszytach ćw. 2, str.72 - podręcznik. Należy od form bezokoliczników poszukać formy nieregularnej w tabelce.
np. come  - came  pozostałe przykłady są dla Was:)
Jak widzicie formy nieregularne są różne i nikt za Was się tego nie nauczy, musicie je powoli zapamiętywać

Popatrzcie teraz ze mną na tabelkę gramatyczną (czerwoną) poniżej ćw. 2
                                                         
                                                          Zdania twierdzące
                  I stayed in bed                   stay + ed    czasownik  regularny
                  I had a cold                        have - had   czasownik  nieregularny ( forma - had z tabelki)
UWAGA!!!
Formy 'stayed' i 'had' używamy dla wszystkich pozostałych osób w l.pojedynczej i l.mnogiej!!!

                                                                Zdania przeczące
                                I didn't   stay in bed            
                                I didn't  have a cold 

Kiedy przeczymy używamy formy didn't + czasownik w bezokoliczniku (tu: stay, have)
UWAGA!!!
Forma didn't obowiązuje dla wszystkich osób w l.pojedyńczej i liczbie mnogiej!!!

Teraz wykonajcie ćw. 4, str.72 - podręcznik i ćw. 1 str.51 - zeszyt ćwiczeń.

ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA!!!


29.04.2020r.
Subject: I feel sick.                                                                                                         April 29th, 2020

Proszę zapozanć się i zapisać słownictwo  pod hasłem: Dealing with illnesses, str.80 - podręcznik
a następnie proszę wykonać w zeszytach ćw. 4 i 5, str.71 - podręcznik

Teraz wysłuchajcie ćw. 3, str.50- zeszyt ćwiczeń i odpowiedzcie na 3 pytania całym zdaniem.
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  następnie wybrać podręcznik Brainy 6 a potem pobrać słuchankę
z Workbook Audio (zeszyt ćwiczeń) ścieżka 30

Na koniec dzisiejszej lekcji jedno ćwiczenie z  wymowy: 
Phonics twister, str. 50, też w zeszycie ćwiczeń.
Proszę, abyście uzupełnili tabelkę. Wysłuchajcie nagrania dwukrotnie!!!
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  następnie wybrać podręcznik Brainy 6 a potem pobrać słuchankę
z Workbook Audio (zeszyt ćwiczeń) ścieżka 31

PROSZĘ ZADAŃ NIE WYSYŁAĆ DO NAUCZYCIELA!!!
To tyle na dzisiaj !

Życzę Wam radosnej majówki 

28.04.2020r.
Subject: Illnesses. Vocabulary.                                                                                              April 28th, 2020

Dzisiaj zaczynamy lekcję z nowego  6 rozdziału. Cały rozdział będzie poświęcony słownictwu związanego
z chorobami, samopoczuciem lub jego brakiem.
Zaczniemy od zapisania w zeszytach naszego nowego słownictwa.

Illnesses - choroby - tabelka str.80 w podręczniku. 
Po zapisaniu słówek wysłuchajcie ich brzmienia w j.angielskim.
https://www.macmillan.pl/strefa-ucznia  następnie wybrać podręcznik Brainy 6 a potem pobrać słuchankę z Student's Audio (podręcznik) ścieżka 2.32
Powtarzajcie dwukrotnie nowe słowa, bo nie należą one do najłatwiejszych
Oczywiście powoli uczymy się ich na pamięć

Teraz otwórzcie zeszyt ćwiczeń i wykonajcie ćw.1 i 2, str.50
ZADAŃ NIE WYSYŁACIE DO NAUCZYCIELA !!!

ZADANIE DOMOWE
Proszę pobawić się nowymi słowami na stronie quizlet:
https://quizlet.com/pl/404215059/unit-6-illnesses-flash-cards/ 
oraz na stronie Wordwall:
https://wordwall.net/pl/resource/1156185/angielski/brainy-6-unit-6UWAGA!!!
Jutro, poniedziałek, 27.04'20  piszecie test z 5 rozdziału z j. angielskiego !!!
7 zadań
Czas trwania testu: 70 minut.
1 próba wejścia.
Czas dostępu do testu: 11:00 - 13:00
 
Link: https://www.testportal.pl/test.html?t=sFu6qNPyTPkD

Życzę powodzenia 


27.04.2020r.
Subject: Test. Unit 5.                                                                                        April 27th, 2020

22.04.2020 r.
Subject: Student's worksheet.                                                                       April 22th, 2020

Proszę dzisiaj odpowiedzieć sobie na pytania, które znajdują się w przesłanym przeze mnie materiale i wysłać mi je jako zadanie domowe do niedzieli 26.04.2020 r., na adres g.piech@psp3jl.pl

Student’s Worksheet  
1. How old is your best friend?       
.................................................................................
2. When is your birthday? 
....................................................................................
4.  How many chairs are there in your house or flat? 
..................................................................................... 
5.  What is there in your pencil case? 
...........................................................................
6. Who is your favourite film star? 
.............................................................................
7. Where do you usually do your homework?
...................................................................................    
9. What time do you get up in the morning? 
..................................................................................
10.What  kind of sport do you like? 
....................................................................................
 11.How much tea do you drink every day?  
..................................................................................

 
21.04.2020 r.
Subject: Revision. Workout. Unit 5.                                                               April 21th, 2020

Klucz do ćwiczeń
Ćw. 1, str.67 - podręcznik
1.tuna salad
2.beef stew
3.rolls and butter
4.turkey pie
5.salmon steak
6.chicken noodle soup
Ćw.2 -podręcznik
Taste: sweet, stale, bitter, spicy
Kitchen equipment: frying pan, blender, cup
Cooking: mix, slice, boil

Ćw.1, str.49 - zeszyt ćw.
Across: turkey pie, mashed potatoes, bowl, knife, broccoli, rolls, frying pan, salmon steak,
Down: beef stew, blender, spoon, fork, pork chop, peas, glass, plate
1: turkey pie, mashed potato, broccoli, beef stew, pork chop, peas, salmon steak, rolls
2:bowl, knife, frying pan, blender, spoon, fork, glass, plate
Ćw.2
1 sweet 2 spicy 3 bitter 4 stale 5 fresh 6 salty
Ćw.5
1 Were there any apples in the bowl yesterday? No, there weren’t.
2 Was there any food on the table? No, there wasn’t.
3 Were you at school yesterday? Yes, I was.
4 Was there a cat in your garage last night? Yes, there was.
5 Were there many people at the concert? Yes, there were

Dzisiaj na leckji wykonacie jeszcze parę ćwiczeń do naszego Testu 5.
Ćw. 1,3,4, str.46 - zeszyt ćwiczeń.
Ćw. 4 należy odsłuchać. Ścieżka 28 (Workbook Audio) https://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela

UWAGA!!!
W poniedziałek, 27.04.2020r. piszemy Test z rozdziału 5, też on-line !!!


Kartkówka: słownictwo kitchen
20.04.2020 r. poniedziałek
Czas dostępu:  11:00 - 13:00
Czas pisania testu: 30 minut
2 próby wejścia
Link do kartkówki ze słownictwa kitchen:  https://www.testportal.pl/test.html?t=rjF4z3hfc9Ea


20.04.2020r.
Subject: Revision. Unit 5.                                                                            April 20th, 2020

Na dzisiejszej lekcji zaczniemy powtarzać do testu z rozdziału 5.
Bardzo proszę wykonać w zeszytach ćw. 1 i 2 str.67 - podręcznik.
Następnie uzupełnijcie  ćwiczenia  1, 2, 5, str.49 - zeszyt ćwiczeń.

Klucz odpowiedzi otrzymacie ode mnie przy omawianiu następnego tematu, ale wykonajcie proszę solidnie te ćwiczenia, bo bardzo podobne będą pojawiały się na teście z rozdziału 5, a on już wkrótce 15.04.2020r.
Subject: In the kitchen. Exercises.                                                                       April 15th, 2020

Witam was Kochani. Na dzisiejszej lekcji będziemy nadal zajmować się słownictwem związanym z kuchnią 
i gotowaniem.
Rozpoczniemy od krótkiego dialogu z podręcznika, str.65, ćw. 1. Ścieżkę dźwiekową do tego dialogu znajdziecie na stronie Wydawnictwa Macmillan/strefa ucznia (Student's Audio, i nr jak widzicie w ćw. 1: 2.27).
Najlepiej jak sobie pobierzecie te wszystkie ścieżki dźwiękowe, ponieważ będziemy z nich korzystać bardzo często na naszych lekcjach.
KOCHANI RODZICE. Proszę wejść na Wydawnictwo Macmillan,
podaje link: https://www.macmillan.pl/strefa-nauczyciela,  potem strefa ucznia , następnie wybrać podrecznik Brainy 6 a potem pobrać słuchanki z : Student's Audio (podręcznik) i Workbook  Audio (zeszyt ćwiczeń), ponieważ dzieci będą z tego cały czas korzystać.
I później odpowiednio do numerów ścieżek będą mogły dzieci wysłuchiwać zadań ze słuchu, wskazanych przez mnie:)

Wracamy do ćw. 1 ,str.65 z podręcznika. Tuna salad  to dialog, który pokazuje jak wykonać i z jakich składników składa sie sałatka z tuńczyka. Proszę, abyście go wysłuchali i zaznaczyli w tym tekscie na szaro odpowiednio jeden czasownik pogrubioy, zróbcie to podczas słuchania. (czasowniki te już znacie, macie je zapisane w zeszycie).
Następnie, zapiszcie  w zeszycie nowe zwroty z tego dialogu i tekstu Tuna salad : tabelka str.68- podręcznik pod hasłem: in the kitchen !!! Tych zwrotów uczycie się na pamięć!!!

Teraz przejdziemy do zeszytu ćwiczeń.
Wykonajcie ćw. 1, 2 i 3, str.47. Ćw. 3 musicie odsłuchać właśnie z tej ścieżki dźwiękowej na Strefie Ucznia 
z Wydawnictwa Macmillan (Workbook Audio, nr 29).
ZADAŃ NIE WYSYŁAĆ DO NAUCZYCIELA !!!

UWAGA!
W poniedziałek, 20.04.'20 odbędzie się kartkówka ze słownictwa: 
meals, taste, kitchen equipment, cooking verbs - tabelki str. 68 w podręczniku!!!

Podaję Wam jeszcze link do słownictwa z Unit 5 o gotowaniu na quizlet.
Powtarzajcie tam słówka w formie zabawy, bardzo proszę:)   https://www.macmillan.pl/aplikacja-quizlet

pozdrawiam Was serdecznie
                                                


08.04.2020 r.

Subject: Easter. Wordwall. Wielkanoc.                                                              April 8th, 2020

Kochani moi. Podczs tej lekcji poznacie słownictwo związane ze Świętem Wielkiej Nocy.
Podaję trochę nowego słownictwa, które pomoże Wam później porozwiązywać quizy i łamigłówiki na stronie Wordwall. Zapiszcie prosze poniższe słownictwo w zeszytach!
Easter - Wielkanoc
Easter basket - koszyczek wielkanocny
Easter cake -  babka wielkanocna
candies  - cukierki
duckling   - kaczątko
chick  - pisklę
chocolate bunny - króliczek czekoladowy
Easter egg  hunt  - polowanie na pisanki

Easter eggs  - pisanki
lamb  -baranek
church  - kościół
grass - trawa
https://wordwall.net/pl/resource/1258182/ukryta-wielkanoc
https://wordwall.net/pl/resource/1274957/angielski/easter-crossword

Easter Egg Hunt
Easter Egg Hunt, czyli wielkanocne polowanie na jajka, to bardzo fajna zabawa, o której coraz głośniej na całym świecie. Polega na tym, że dzieci szukają jajek ukrytych 
w ogrodzie, głównie w trawie, jak i rówineż w domu lub mieszakaniu; wygrywa to dziecko, które odnajdzie najwięcej jajek. 


Dlatego  teraz możecie sobie jeszcze oglądnąć taki krótki filmik, który pokazuje ten zwyczaj wielkanocny 
z Anglii, gdzie dziewczynka wraz z jej mamą poszukują jajek w ich domu. Ten wygrywa, kto zbierze ich najwięcej do wiaderka. Zgadnijcie kto wygrał, mama czy dziewczynka?

https://www.youtube.com/watch?v=vuqAgn1X29M

ŻYCZĘ WAM KOCHANI ODPOCZYNKU I RADOŚCI SERCA  W CZASIE  ŚWIĄT WIELKANOCNYCH:)
                                                          HAPPY EASTER
Wasza Pani Gabrysia PiechTEST "WAS/WERE" piszemy we wtorek, 07.04.2020 r.

2 próby wejścia do testu
Czas pisania testu : 40 minut
Czas dostępności testu 11:00 - 13:00
Prosze nacisnąć link i wykonywać polecenia po kolei:)

LINK TO TESTU: 
https://www.testportal.pl/test.html?t=RaNKP7z7tjnY


07.04.2020 r.
Klucz do zadań z poprzedniej lekcji.
Ćw. 4
1.I wasn't
2.The knives were
3.The chopping board wasn't
4.My friends weren't
5.There were
6.There wasn't

Ćw.5
1.Was the weather nice yesterday?
2.Were the people on the beach friendly?
3.Were you and your friends on the beach?
4.Was the saucepan next to the glasses?
5.Were there a lot of boats on the sea?
6.Was there a rubbisch bin on the beach?

Ćw. 4, str.49 - zeszyt ćwiczeń
1.were
2.were
3.was
4.was
5.were
6.was
7.were
8.weren't
9.was
10.wasn't

Subject: In the kitchen. Vocabulary.   
                                                                     April 7th, 2020
Ponieważ dzisiaj piszecie kartkkę z gramatyki, lekcja będzie bardzo krótka i prosta.
Zapiszcie w zeszytach nowe słownictwo: 
Kitchen equipment
Cooking verbs          tabelki str.68 w podręczniku


Słownictwa się uczycie, bo po świętach będziecie pisać kartkówkę z nowych słów z 5 rozdziału.
Możecie sie pouczyć  ich na Quizlecie, pamiętacie, pokazywałam Wam tę stronkę na lekcajch angielskeigo


06.04.2020 r.

Klucz do zadań z poprzedniej lekcji
Ćw.3, str. 65 - podręcznik
1.There weren't
2.There was
3.There was
4.There were
5.There was
6.There was
Ćw. 1, str. 45 - zeszyt ćw.
1.There wasn't any rubbisch.
2.There weren't any dogs.
3.There were a lot of birds.
4.There weren't any people  in the lake.
5.There was an old woman with a small cat.
6.There was a boat on the lake.
7.There wasn't a shark in the lake.
Ćw. 2, str. 45
Picture A

Subject: Past simple of the verb "be': was, wasn't/ were, weren't.                   April 6th, 2020

Dzisiaj będziemy powtarzać konstrukcję zdań z czasownikiem "be" w czasie Past simple (czas przeszly prosty), czyli nasze was, wasn't/ were, weren't.
Dokładnie temat już omawialiśmy na poprzednich lekcjch, więc wróćcie do tamtej lekcji, jeśli będzie coś dla Was  niejasne i niezrozumiałe.

Proszę Was teraz, abyście wykonali w waszych zeszytach ćw. 4 i 5 (6 zdań/pytań), str. 67 z podręcznika!

Ćw. 5  Podaję moje zdanie jako wzór.
1.The weather was nice yesterday.   
Was the weather nice yesterday?
Pamiętacie, przy pytaniach stosujemy inwersję, czyli czasownik stoi na pierwszym miejscu !!!

i jeszcze jedno ćwiczenie 4. str.49 - zeszyt ćwiczeń.

Uwaga!!!
We wtorek, 07.04.'20 piszecie kartkówkę on-line z czasownika "be" w czasie Past simple (was,wasn't, were, weren't).
Będą zdania oznajmujące, przeczące i pytające. 

Czas pisania teściku będzie długi, bo 40 minut, gdyż piszecie w taki sposób kartkówkę pierwszy raz.
Jutro (poniedziałek) wyślę do rodziców linka do tej kartkówki i zapiszę  go na głównej stronie szkoły 
w NAUCZANIU ZDALNYM

25.03.2020

Temat: Kitchen equipment. Vocabulary.

Proszę zapisać w zeszycie słownictwo  w zeszycie pod nazwą

KITCHEN EQUIPMENT  str.68 – podręcznik

Uczymy się powolutku tych słów na pamięć.

Dlatego teraz proszę Was o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń:
Ćw. 1 i 2 str.44

Nie wysyłać wykonanych ćwiczeń do nauczyciela !!!

 Podaję Wam link do bardzo fajnych ćwiczeń, które będą utrwalać nowe słownictwo. To zadanie jest dla chętnych, ale jest superowe więc spróbujcie pobawić się nim trochęJ Posłuchajcie jak brzmią nowe słowa !!!

https://www.youtube.com/watch?v=IeX6qvEf-bY

https://www.youtube.com/watch?v=SOQ1emQHgCI

 Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, trochę za Wami już tęsknię JJJ


30.03.2020r.

KLUCZ DO ĆWICZEŃ DO LECKJI Z CZASOWNIKIEM WAS/ WERE/ ĆW. 1 i 2 str.43

(zeszyt ćwiczeń)

Ćw. 1.

1.was /weren’t

2.wasn’t /was

3.were/ was

4.were/ was

5.was/wasn’t

Ćw. 2.

1.It was my friend

2.He was

3.The party wasn’t

4.It was

5.his mum was

6.his brother wasn’t

7.they were

8.were

9.we were

10.were

11.it wasn’t

12.the food was

13.was

14.it was

15.it was

A teraz zaczynamy dzisiejszą lekcję. Let’s start !!!

 Subject: Past simple : verb „be”. Exercises.                                       30.03.2020 r. 

Odmienialiśmy już czasownik “be” w czasie past simple w klasie.

Past Simple to czas przeszły prosty, i czasownik „be” w tym czasie oznacza : byłem/byłam.

Przypominam jeszcze raz tę odmianę, chociaż można zobaczyć tabelę gramatyczną 

z tym czasownikiem w podręczniku str.69 !!!

      I was                             we were

      you were                     you were                   UCZYMY  SIĘ ODMIANY NA PAMIĘĆ L

      he, she it was               they were

Jak widzicie  wszędzie zapisaną mamy formę “were” tylko w osobie I i he,she ,it jest was !!!

 Teraz forma przeczącą. Zapisuję tę formę skrótową, bo taką  częściej stosujemy!

Negative - Przeczenia

I wasn’t                                  we weren’t

you weren’t                           you weren’t             UCZYMY SIE NA PAMIĘĆ L

he, she, it wasn’t                  they  weren’t

 

A teraz tworzymy pytania, pamiętacie? PRZEZ INWERSJĘ!

Czyli zamieniamy osobę z czasownikiem  miejscami.

Questions- Pytania

                              You were at school yesterday.

                               Were you at school yesterday?

I możemy odpowiedzieć: Yes, I was       albo        No, I wasn’t

Popatrzcie jeszcze na jeden przykład:

                         He was our friend.

                         Was he our friend?               Chyba teraz jest wszystko jasne dla Was?

                         Yes, he was.

                         No, he wasn’t.

Po dzisiejszej lekcji wykonacie zestawy ćwiczeń z zastosowaniem czasownika was/were/wasn’t/weren’t. ZAPISZCIE JE W ZESZYTACH!!!

TU jeszcze podje link, gdzie pokazana jest domina czasownika „be” w czasie Past simple

w różnych konfiguracjach: https://www.perfect-english-grammar.com/past-simple.html

NIE WYSYŁACIE ZADAŃ NAUCZYCIELOWI. ODPOWIEDZI OTRZYMACIE PRZY KOLEJNEJ LEKCJI!!!

Ćw. 1 Zbuduj zdania twierdzące lub przeczące z czasownikiem “ be” w czasie Past simple

( was/wasn’t/were/ weren’t ! Pamiętaj! Jeśli w nawiasie jest “not” to wtedy tworzymy zdanie przeczące!!!

1. It ________________ (be) cold yesterday.

2. She ________________ (be) hungry.

3. We ________________ (be) late for the meeting.

 4. I ________________ (be) tired last night.

5. The exam ________________ (be) difficult.

6. They ________________ (be) in Berlin.

7. You ________________ (be) in the library when I called you.

8. The holiday ________________ (be) fun.

9. I ________________ (not / be) rude to the waitress.

10. The test ________________ (not / be) easy.

11. We ________________ (not / be) tired when we arrived.

12. They ________________ (not / be) on the bus when I called.

13. You ________________ (not / be) here when she came.

Ćw. Stwórz zdania pytające w czasie Past Simple według mojego wzoru!!!

1. (John / be / at the party?)  Was John at the Party?

2. (you / be / tired yesterday?) __________________________

3. (the weather / be / good?) ______________________________

4. (we / be / too noisy?) ________________________________

5. (he / be / a doctor when he was young?) _____________________________

6. (they / be / in the class last week?) _______________________________

 7. (she / be / a good student?) ___________________________________________

8. (where / you / be?) __________________________________________________

 9. (what / that noise / be?) _____________________________________________

10. (who / that man / be?) ________________________________________

11. (how / the weekend / be?) _______________________________________________

12. (where / the money / be?)……………………………………………………………………………….

Powodzenia. Myślę o Was , róbcie powolutku zadania, pomogę Wam zawsze J

Wasza Pani Gabrysia J


31.03.2020 r.

Klucz do ćwiczeń z czasownikiem ”be” w czasie Past simple.

Ćw.1

1. It was cold yesterday.

2. She was hungry.

3. We were late for the meeting.

 4. I was tired last night.

5. The exam was difficult.

 6. They were in Berlin.

 7. You were in the library when I called you.

 8. The holiday was fun.

9. I wasn't rude to the waitress.

 10. The test wasn't easy.

11. We weren't tired when we arrived.

12. They weren't on the bus when I called.

13. You weren't here when she came.

Ćw. 2

1. Was John at the party?

2. Were you tired yesterday? +

3. Was the weather good? +

4. Were we too noisy?

5. Was he a doctor when he was young?

6. Were they in the class last week?

 7. Was she a good student?

8. Where were you?

9. What was that noise?

10. Who was that man?

11. How was the weekend?

 12. Where was the money?

 Subject: Calm down! There was/ there were.                                               31.03.2020

Kochani,

po zapisaniu tematu, powolutku czytacie następną cześć z naszej historyjki, str.62 ,

nasz komiks i spróbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie:

Why is Dan frightened at the end of the episode?

-Dlaczego Dan jest przerażony na końcu tej historii?

Myślę, że odpowiedź będzie łatwa dla Was J

- teraz zapiszcie w zeszytach nowe zwroty z naszego komiksu, które uczymy się powoli na pamięć, bo zawsze są w naszym teście po każdym rozdziale, pamiętacie?!

GLOSSARY       I   USEFUL  - w ZESZYTACH !!! str.62 – podręcznik

 Dzisiaj na naszej lekcji nauczymy się nowej struktury gramatycznej, choć nie tak nowej,

bo w piątej klasie poznaliśmy strukturę : there is, isn’t/ there are, there aren’t.         

                   There is/ there are -  tę konstrukcję stosujemy w czasie teraźniejszym, kiedy chcemy coś opisać lub wskazać na lokalizację i ilość.

Pamiętajcie, że  there is stosujemy do przedmiotów w l.pojedyńczej

a there are do l..mnogiej.

                           np.   There is an apple on the table. –           jabłko jest na stole (l.p.)

                                   There are some apples on the table. –  jabłka a stole    (l.mn.)

Obejrzyjcie film, który wyjaśnia tę strukturę:

https://www.youtube.com/watch?v=YKvItFLq-5A  proszę obejrzeć tylko do  5:41 minuty!!!

 Nasza struktura dzisiejsza ma takie samo zastosowanie tylko w czasie przeszłym:

           Np.  There was an apple on the table.   –        jabłko było na stole. (l.p.)

                   There were some apples on the table.  – jabłka były na stole.   (l.mn.)

 Analogicznie  tworzymy zdania przeczące:

                   There wasn’t an apple on the table.   =- nie było jabłka na stole

                    There weren’t  any apples on the table.  – nie było jabłek na stole

Przeanalizujecie proszę  jeszcze tabelkę czerwoną, str. 63 – podręcznik (lewa strona).

Zadanie domowe!
Proszę napisać – 3 zdania oznajmujące z was/were

                           - 3 zdania przeczące  z wasn’t/ weren’t

                            - 3 zdania pytające : dowolne.

Proszę wzorować się na odpowiedziach do ćwiczeń, które dzisiaj przesłałam z poprzedniej lekcji. Ale spróbować ułożyć własne. Razem 9 zdań. Zdania zapiszcie w zeszytach!!!
ZADANIE WYSŁAĆ DO NAUCZYCIELA  w tym tygodniu, może być zdjęcie, załącznik, jak Wam wygodnie:   g.piech@psp3jl.pl
Oto moje zdania przykładowe:
I was in a hotel yesterday.
We weren’t  at school at the weekend.
Were you  a good student?

                                            Powodzenia Kochani JJ


 01.04.2020 r.
Subject:  There was, there were. Exercises.
 
Dzisiaj dalej będziemy pracować z konstrukacjami:
                                           there was/ there were
                                           there wasn't/ there weren't

 There was - przedmiot w l.p
 There were - przedmioty w l.mn.

-
Wykonajcie zatem następujące ćwiczenia :                                     
Ćw.3, str.63 w podręczniku. Zapiszcie je w zeszytach.
Ćw.1 i 2 str.45 - zeszyt ćwiczeń.

ZADAŃ NIE WYSYŁACIE NAUCZYCIELOWI!!!  


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free