Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

WOS 8a

10.06

1.       Zapisz temat w zeszycie: Podsumowanie rozdziału VI

2.       Przeczytaj informacje znajdujące się na stronie 196 w podręczniku

3.       Przypomnij sobie wiadomości dotyczące:

·         Zadań ambasadora i konsula

·         Organizacji NATO, Rady Europejskiej, ONZ

·         Misji pokojowych ONZ oraz ich zadania

Wykonaj zadania- TEST ze strony 197 w zeszycie

TRZYMAM KCIUKI PODCZAS EGZAMINU !!!!! POWODZENIA!!!


4.06

     1.Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 192-193

      2.   Wpisz temat: Konflikty zbrojne na świecie cz.2.

      3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienie:

*      Najważniejsze konflikty XXI w.

 

Zadanie w zeszycie:

 

*      Wyjaśnij, czym jest ludobójstwo. Podaj przykłady takiej zbrodni znane z historii XX w. Informacji na ten temat poszukaj w Internecie

                          Zad.8 str.195- podręcznik

 

 

3.06

1.      Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 190-191

2.      Wpisz temat: Konflikty zbrojne na świecie cz.1

3.      Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Przyczyny konfliktów

*      Zagrożenia terroryzmem

Zadanie w zeszycie:

*      Wymień najważniejsze przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych


28.05.20

1. Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 186-187

 2.Wpisz temat: Problemy współczesnego  świata cz.2.

3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Pomoc humanitarna

*      Problemy współczesnego świata

Zadanie w zeszycie:

*      Przygotuj notatkę na temat wybranej polskiej organizacji pozarządowej, która pomaga mieszkańcom państw Trzeciego Świata. Opisz jedną z przeprowadzonych przez nią  akacji. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

 

27.05.20

 1. Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 184-185
 2. Wpisz temat: Problemy współczesnego  świata cz.1.
 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Podział na kraje bogate i biedne

*      Zależności pomiędzy Północą a Południem

*      Globalizacja i jej skutki

Zadanie w zeszycie:

*      Uzasadnij stwierdzenie, że warunki życia ludności w państwach biednego Południa są trudniejsze niż w krajach bogatej Północy.

*      Wyjaśnij na czym polega globalizacja. Wymień kilka przejawów tego zjawiska, które możesz zaobserwować w codziennym życiu.

 

 

Zadanie dodatkowe- dla chętnych

Przygotuj prezentację na temat kilku najbiedniejszych państw Trzeciego Świata. Podajcie najważniejsze informacje o każdym z tych krajów- m.in. dotyczące ustroju, ludności, warunków naturalnych, gospodarki- oraz przedstawcie problemy, z którymi borykają się ich mieszkańcy.

Proszę zadanie umieścić na TEAMS do 1.06 (godz.16.00) i jednocześnie poinformować na czacie, że to uczyniliście.

Oceniana będzie samodzielność wykonania zadania, czytelność,  zgodność tematu, zwięzłość treści, estetyka. Bardzo proszę nie kopiować informacji ze źródeł. Oczywiście można posiłkować się wiedzą z Internetu itp., ale niedopuszczalne jest przepisywanie treści w 100%. 

21.05.2020

1.   Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 182

2.   Wpisz temat: Polska w Unii Europejskiej cz.2

 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Europejski rynek wewnętrzny

*      Swobodny przepływ osób

Zadanie w zeszycie:

*      Wyjaśnij, jakie możliwości daje europejski rynek wewnętrzny polskim pracownikom i przedsiębiorcą

*      Odpowiedz, czym jest strefa Schengen. Wymień korzyści, które wynikają z jej istnienia dla osób podróżujących.

 

20.05.2020

 1. Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 180-181
 2. Wpisz temat: Polska w Unii Europejskiej cz.1
 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Okoliczności przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

*      Prawa obywatela Unii Europejskiej

*      Fundusze unijne

*      Fundusze unijne w Polsce

*      Co udało się osiągnąć dzięki środkom unijnym do 2017 roku

Zadanie w zeszycie:

Określ, komu przysługuje obywatelstwo unijne. Wymień prawa wynikające z jego posiadaniem
14.05.20

      1.   Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 176-178

      2.   Wpisz temat: Unia Europejska cz.2

      3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej

*      Polacy w instytucjach unijnych

*      Główne organy Unii Europejskiej

Zadanie w zeszycie:

*      Wyjaśnij, jakie są zadania Rady Europejskiej. Odpowiedz, kto wchodzi w skład tego organu.

 ZADANIA DLA CHĘTNYCH

Przedstaw w formie referatu różnorodność kulturową Starego Kontynentu, najważniejsze wydarzenia z historii integracji europejskiej oraz sylwetki osób, które odegrały ważną rolę w tym procesie.

ZADANIA PROSZĘ PRZESYŁAĆ POPRZEZ TEAMS W ZAKŁADCE NOTES ZAJĘĆ- ZADANIA DOMOWE. NA PRACE CZEKAM DZISIAJ DO GODZINY 16.00. ROZWIĄZANIA PRZESŁANE PO CZASIE NIE BĘDĄ OCENIANE.

WAŻNE ! POINFUR, ŻE PRZESŁAŁEŚ ZADANIA W TEAMS NA  CZACIE.

 

13.05.20

 1. Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 174-175
 2. Wpisz temat: Unia Europejska cz.1
 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Integracja europejska

*      Ojcowie założyciele zjednoczonej Europy

*      Organizacja Narodów Zjednoczonych

*      Zadania Unii Europejskiej

Zadanie w zeszycie:

*      Wyjaśnij, dlaczego po II wojnie światowej państwa Europy Zachodniej zdecydowały się rozpocząć proces integracji europejskiej

*      Podaj nazwiska polityków, którzy są uznawani za „ojców założycieli jednoczonej Europy”
7.05

      1.   Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 170-171

      2.   Wpisz temat: Organizacje międzynarodowe cz.2

       3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące  zagadnienia:

*      Organizacja Paktu Północno-atlantyckiego

*      Polska w ONZ i NATO

*      Ugrupowania międzynarodowe, do których należy POLSKA

Zadanie w zeszycie:

*      Wymień cele działalności Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz jej najważniejsze organy

 

06.05.

 1. Przeczytaj informację z podręcznika ze str. 168-169
 2. Wpisz temat: Organizacje międzynarodowe cz.1
 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Politykę zagraniczną państwa

*      Organizacje międzynarodowe w polityce

*      Organizacja Narodów Zjednoczonych

*      Ambasadorzy i konsulowie (ich zadania)

*      Główne organy ONA

Zadanie w zeszycie:

*      Wyjaśnij, kim są ambasadorzy i konsulowie. Wymień ich zadania.

*      Wymień zadania Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

30.04

 

 1. Wpisz temat: Zadanie online podsumowujące rozdział V.

UWAGA!!!

WYKONAJ ZADANIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W LINKU PONIŻEJ ! PROSZĘ O PRZESŁANIE ĆWICZEŃ W DNIU ZAPLANOWANEJ LEKCJI (30.04). ZADANIE JEST OBOWIĄZKOWE I NA OCENĘ ! PO ZAZNACZENIU PRAWIDŁOWYCH ODPOWIEDZI KLIKNIJ „PRZEŚLIJ”.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWB0j8S62w2F9e7FIEFUcAqFSSW8RNvvEnX1bHbvWHj6VINQ/viewform

 

 

29.04.

 1. Przeczytaj ponownie informację dotyczące rozdziału V
 2. Wpisz temat: Podsumowanie wiadomości z rozdziału 5
 3. Czytając tekst zwróć uwagę głównie na następujące zagadnienia:

*      Hierarchia ważności aktów prawnych

*      Etapy procesu ustawodawczego

*      Podstawowe zasady działania sądów

*      Uprawnienia Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego

*      Funkcje środków masowego przekazu

*       

 

Zadanie w zeszycie:

*      Omów różnicę między uprawnieniami Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego

*      Wytłumacz na czym polega różnica w funkcjonowaniu demokracji bezpośredniej i pośredniej.23.04

1. Przeczytaj informację z podręcznika str.160-161.

2. Wpisz temat: Media i opinia publiczna cz.2

4. Zapamiętaj pojęcia:

- reklama

- kampanie społeczne

Zadanie w zeszycie:

a) Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią reklamy

b) Wykonaj notatkę na temat wybranej kampanii społecznej. Przedstaw jej cel i zastosowane w niej metody odziaływania na odbiorców. Skorzystaj z dostępnych źródeł informacji.

c) Odszukaj w prasie lub w Internecie artykuł dotyczący dowolnego wydarzenia politycznego z ostatnich kilku dni. Wskaż fragmenty, które informują o FAKTACH, oraz te, które zawierają OPINIE Lub KOMENTARZE. ( omówimy wyniki tego zadania po powrocie do szkoły)

d) opisz reklamę, która zwróciła ostatnio Twoją uwagę. Wymień elementy, które utkwiły Ci w Pamięci (np. konkretne hasła, obrazy, sceny). Wyjaśnij, dlaczego akurat te fragmenty wywarły na Tobie największe wrażenie.

 

 

22.04

 1. Przeczytaj informację z podręcznika str.158-159.
 2. Zapoznaj się z:

art. 12, art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (znajduje się na końcu podręcznika).

 1. Wpisz temat: Media i opinia publiczna cz.1
 2. Zapamiętaj pojęcia:

- opinia publiczna

- media

Zadanie w zeszycie:

a)      Wyjaśnij, jaką funkcję pełnią sondaże i media

b)      Przed wyborami media publikują wyniki sondaży dotyczących poparcia dla poszczególnych partii lub kandydatów. Czy- Twoim zdaniem- sondaże mają wpływ na decyzje obywatelskie w czasie głosowania? Uzasadnij swoją odpowiedź.


15.04

 1. Przeczytaj informację z podręcznika str.152-155.
 2. Zapoznaj się z:

art. 12, art. 58-59 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (znajduje się na końcu podręcznika).

 1. Wpisz temat: Organizacje obywatelskie cz.1.
 2. Zapamiętaj pojęcia:

- społeczeństwo obywatelskie

- stowarzyszenie

- fundacje

Zadanie w zeszycie:

a)      Wyjaśnij, czym zajmują się organizacje pozarządowe ?

16.04

 1. Przeczytaj ponownie informację z podręcznika str. 152-155.
 2. Wpisz temat: Organizacje obywatelskie cz. 2.
 3. Zapamiętaj pojęcia:

- wolontariat

- organizacje młodzieżowe

- związki zawodowe

Zadanie w zeszycie:

- wyjaśnij, czym jest wolontariat ? Podaj przykłady zadań wykonywanych przez wolontariuszy

- odszukaj na stronie www.pozytek.gov.pl informacje o organizacjach pozarządowych, które działają w Twojej najbliższej okolicy.


Informuję, iż zadanie on-line z dnia 8.04 było obowiązkowe!! Niestety nie wszyscy uczniowie je wykonali ! Na zadania czekam do 15.04. Jest to termin ostateczny.8.04

1.      Wpisz temat: Utrwalenie wiadomości. Zadanie on-line.

2.      Przeczytaj ponownie informację dotyczące następujących tematów:

 PAŃSTWO I DEMOKRACJA, POLSKA PAŃSTWEM DEMOKRATYCZNYM, SEJM I SENAT.

Czytając informacje skup się na następujących zagadnieniach, które pomogą Ci napisać test on-line.

v  Definicja narodu

v  Trzy podstawowe ustroje polityczne

v  Jaki organ ocenia zgodność ustaw z Konstytucją RP

v  kto pełni władze ustawodawczą

v  ilu posłów liczy sejm

v  ilu senatorów liczy senat

v  co to jest konwent seniorów?

 

3.       BARDZO WAŻNE !! LINK DO ZADANIA ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ. PO WYPEŁNIEJU „KLIKNIJ” PRZEŚLIJ, ABY ROZWIĄZANIA TRAFIŁY AUTOMATYCZNIE DO MNIE. DZIĘKUJĘ !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-U5uz2zgotFCb29fBqatNgTSHB7j2aMztyGZvk-2yH7SUKQ/viewform

 

4.       Jeśli pojawią się jakieś problemy, proszę o kontakt !

1.04

 
  Przeczytaj informację z podręcznika str.146-149.

2.      Zapoznaj się z:

art.173-201 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (znajduje się na końcu podręcznika)

3.      Wpisz temat: Sądy i trybunały cz.1

4.      Zapamiętaj:

- rodzaje sądów funkcjonujących w Polsce

- strukturę sądownictwa powszechnego

- w jakich sprawach orzekają sądy powszechne, a w jakich- sądy administracyjne

Zadanie w zeszycie

- wyjaśnij na czym polegają zasady dotyczące niezależności sądów, niezawisłości sędziów i dwuinstancyjności postępowania sądowego.

2.04

 

1.      Przeczytaj ponownie informację z podręcznika str. 146-149

2.      Wpisz temat: Sądy i trybunały cz.2

3.      Zapamiętaj:

- jaka jest rola sędziego w funkcjonowaniu władzy sądowej.

- jaka jest rola prokuratora i obrońcy w procesie karnym.

Zadanie w zeszycie:

- wymień podstawowe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

- wyszukaj i zapisz informacje na temat pracy sądu rejonowego (struktura organizacyjna, sprawy w których orzeka).
25.03


1.     Wpisz temat: Prezydent i Rada Ministrów cz.1

Przeczytaj informację z podręcznika str.140-143.

2.      Zapoznaj się z:

art.126-162 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (znajduje się na końcu podręcznika).

3.      

4.      Zapamiętaj:

- zasady republikańskiej formy rządów

- sposób wyboru i podstawowe kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- informacje z życiorysu politycznego osób pełniących urząd Prezydenta 

- działania urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

5.      Zadanie w zeszycie:

a)      Wykonaj notatkę- wybierz najważniejsze informacje dotyczące:

- kompetencji prezydenta

-zasady wyborów na prezydenta

b)      Wykonaj zadania z podręcznika 1,2,3 str. 1441.     

P    26.03

2.      Wpisz temat: Prezydent i Rada Ministrów cz.2

Przeczytaj ponownie informację z podręcznika str. 140-143

3.      Zapamiętaj i zapisz w zeszycie:

- na czym polega zasada trójpodziału władzy

- podstawowe kompetencje Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
(art.146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

- imiona i nazwiska urzędujących prezesów i wiceprezesów Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.premier.gov.pl/)


2

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free