Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Religia 7a

25.06.2020r
Temat: Poznając piękno świata odkrywamy piękno Boga

WAKACJE Z BOGIEM – Kalisz Pomorski

Życzę Wam spokojnych, zdrowych, wspaniałych wakacji! Nie zapominajcie o Panu Bogu, niech Wam we wszystkich planach błogosławi!

Inicjatywa Modlitwy Wstawienniczej: Na wakacje..... z Panem Bogiem

23.06.2020r.
Temat: "Gdy Ewangelia dotarła do naszego narodu..."                                                                                                                           
Zaprowadzenie chrześcijaństwa – Wikipedia, wolna encyklopedia
Przykładowe interpretacje symbolicznych elementów obrazu:
Krzyż - symbol naszej wiary chreścijańskiej
Miecz w ręce Mieszka I- symbol władzy książęcej
Rozbity posąg pogańskiego bożka - upadek pogaństwa, które zostaje wyparte przez chrześcijaństwo
Orły nad zamkiem - symbol polskości
Chrzest brata księcia - rozszerzanie się chrześcijaństwa
Świece w rękach Dobrawy - nowa wiara, która przyszła do Polski z Czech
Postać zakonnika za pługiem - wkład zakonników w kulturę rolną w Polsce
Łodzie przycumowane do brzegów jeziora - symbol wyprawy misyjnej św. Wojciecha

09.06.2020r
Temat: Historia Objawienia Pańskiego - Boże Ciało

OBJAWIENIA ŚW. JULIANNY Z CORNILLION

Uroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Boskiego Ciała i Krwi Chrystusa. Pomysłodawczynią tej Uroczystości jest ŚW. JULIANNA Z CORNILLION (1193-1258). Była ona przełożoną sióstr augustianek w Mont Cornillion koło Liege. W 1245 roku św. Julianna doznała objawień, w których Chrystus zapragnął aby ustanowiono dzień, w którym cały Kościół obchodziłby Uroczystość Jego Ciała i Krwi. Zażyczył sobie także aby był to czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Dlaczego Czwartek? Otóż dlatego iż to właśnie podczas ostatniej wieczerzy w wieczerniku, która odbyła się jak wszyscy dobrze wiemy w Wielki Czwartek Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, ofiarując swoje mistyczne Ciało i Krew.


CUD EUCHARYSTYCZNY

W 1263 pielgrzymujący do Rzymu ksiądz Piotr z Pragi zatrzymał się w Bolsenie. W czasie odprawiania Mszy św. Hostia w jego rękach zaczęła krwawić. Natychmiast pokazał to przebywającemu w Orvieto papieżowi Urbanowi IV, który wziął korporał, umieścił go w relikwiarzu w katedrze w Orvieto i ogłosił, iż miał miejsce cud eucharystyczny. Cud ten wpłynał na ogłoszenie w 1264 nowego święta: Święta Ciała i Krwi Pańskiej ("Bożego Ciała"). Urbana IV korzystając z obecności św. Tomasza z Akwinu na dworze papieskim polecił mu opracowanie tekstów liturgicznych na tą uroczystość. Stąd się też wzięła pieśń, którą znamy do dzisiaj: "Przed tak Wielkim Sakramentem...".

 

BOŻE CIAŁO NA ZIEMIACH POLSKICH
W Polsce z procesją Bożego Ciała spotykamy się już w XIV wieku w Płocku i Wrocławiu. W wieku XVI do Polski przychodzi zwyczaj który notabene przybył z Niemiec, a chodzi dokładniej o tradycję czterech ołtarzy przy których są czytane cztery ewangelie. Od dawna jest znany też zwyczaj, że do kościoła na czas Oktawy Bożego Ciała przynoszono wianki z ziół i ziemię z pól. Po zakończonej oktawie brano ziemię i kładziono na polach prosząc Boga o dobre plony a wianki wieszano na ścianach domostw. Wianki te miały ciekawe zastosowanie. Otóż gdy zmarł jakiś domownik wianki te kładziono mu pod głowę. Zmielone także zioła z tychże wianków podawano z wodą chorym zwierzętom aby przywrócić je do zdrowia.

04.06.2020r
Temat: Zakochany w ubóstwie
Św. Franciszek - biedaczyna z Asyżu
Franciszek z Asyżu (1181-1226), mistyk  średniowieczny i stygmatyk. Założyciel zgromadzenia zakonnego franciszkanów, patron ekologów.

Franciszek głosił chrześcijańską radość i jego afirmację razem ze śwaitem zwierząt i natury
. Pokazał, że do bycia w pełni chrześcijaninem są wezwani wszyscy ludzie, także świeccy,  a nie tylko ci, którzy wstępuja do klasztorów. Szczególna uwagę porzywiązyywał do ubóstwa jako wartości ewangelicznej. To dlatego nazywany jest Biedaczyna z Asyżu. Jednak ubóstwo w jego rozumieniu nie można zawężać tylko do życia w biedzie. Franciszek wiedział, że nie wystarczy tylko włożyć prosty habit, przepasać się sznurem i żebrać, by upodobnić się do Chrystusa. Do tego konieczna jest przede wszystkm wolność - fundament ubóstwa. A wolność to wypełnienie życia Bogiem. Franciszkowi chodziło właśnie o to: żeby być wolnym od posiadania dóbr materialnych i jakiejkolwiek władzy, a nawet od posiadania siebie samego: życia, umysłu, uczuć, zmysłów.

Zadanie: Co to jest asceza?

https://www.youtube.com/watch?v=Nb7QVM9c9WE Kupiec i żebrak
02.06.2020r.
Temat: Odpowiedzieć na potrzeby czasu


Dominikanie

Dominikanie, Zakon Kaznodziejski (łac. Ordo Praedicatorum) – katolicki zakon męski założony w 1216 przez św. Dominika Guzmána „szczególnie dla kaznodziejstwa i zbawiania dusz”.  Zakon został „założony przez św. Dominika w Tuluzie przede wszystkim dla zwalczania herezji i schizmy”.
 

Święty Dominik Guzman - 02 - Obraz religijny :: DlaKsiedza.pl
Dlaczego widzimy psa? Obraz psa z pochodnią obok Dominika nawiązuje do legendy, według której jego matka, bł. Joanna, śniła przed jego narodzeniem, że urodzi psa trzymającego zapalona pochodnię, którą rozpali świat. Pies w białoczarne łaty (kolor habitu dominikańskiego) symbolizuje także samych dominikanów (Domini canes - psy pańskie) i ich misję, czyli niesienie ognia Słowa Bożego na cały świat.

28.05.2020r
Teamat: Czy dobro można narzucić?

Od dbałości o czystość do upaństwowienia wairy
Od początku swojego istnienia Kościołowi zagrażały sekty i herezje. Bronił się przed nimi zgodnie z ewangelicznymi zasadami "upomnienia braterskiego". Heretyk traktowany był jako "słabszy brat", a karano go w najgorszym przypadku wyłączeniem ze wspólnoty. Później, kiedy chrześcijaństwo stało się religią dominującą, a państwo zostało utożsamione z Kościołem, władze świeckie traktowały herezję jako zdradę państwa. Kary były surowsze: od konfiskaty majątku, przez więzienie, piętnujący strój, pielgrzymkę, po karę śmierci, najczęściej przez spalenie na stosie. Zeznania - nierzadko wymuszono za pomocą okrutnych tortr. Osoby uznane za winne władza kościelna przekzaywała w ręce władzy świeckiej. Wśród skazanych przez inkwizycję byli: Joanna d'Arc, templariusze, Jan Hus, Giordano Bruno. W XVII wieku fala tzw. polowań na czarownice pochłonęła o.k 100 tyś. ofiar, które były skazywane także prez sądy państwowe.
W pierwszą niedzielę wielkiego postu w Roku Jubileuszowym 2000 w Bazylice św. Piotra św. Jan Paweł II i przedstawiciele Watykanu prosili publicznie o przebaczenie "za przeszłe i obecne grzechy synów Kościoła". Papież, wzywając Kościół do nawrócenia, wyrażał żal m.in. za grzechy wojen religijnych, wypraw krzyżowych i trybunałów inkwizycji.

Galileusz przed rzymską inkwizycją, 1851 r

Galileusz przed rzymską inkwizycją – Wikipedia, wolna encyklopedia

Zadanie: Dowiedz się, dlaczego Galileusz trafił przed sąd inkwizycji?

26.05.2020r.
Temat: Kościół w zmieniającym się świecie

W kościele niezmienne są prawdy wiary, choc te same prawdy inaczej są formułowane (uwspólcześnienia języka), niezmienne sa zasady moralne (dobro człowieka, uczciwośc, czystość, jednosc małżeństwa itp.), choć czasem pojawiają się całkiem nowe pytania moralne i Kościół na nie opowiada w świetle niezmiennych zasad.

REFORMA GREGORIAŃSKA

W drugiej połowie XI w rozpoczął sie proces głębokich przeobrażeń Europy, na który dezydujący wpływ wywarło chrześcijaństwo zachodnie. Sam kościół także się zmienił. Jego zasadniczym problemem stało się wóczas uzależnienie od władców świeckich i rycerstwa. niemal regułą było traktowanie przez panów feudalnych parafii jako ich własności. Dochodziło także do symonii - handlowania godnościami koscielnymi.

Próby wyjścia z tej trudnej sytuacji podjął w XI w. papież Grzegorz VII. Jego inicjatywy, nazwane reforma gregoriańskaą, miały duże znaczenie i były kontynuowane przez następców. Do zasadniczych punktów reformy należało:
- rozdzielenie władzy świeckiej i duchownej,
- papieża mięli odtąd wybierać nie cesarze ani rzymska arystokracja, ale kolegium kardynałów - tak jest do dzisiaj!
- władza świecka straciła prawo mianowania biskupów,
- duchowieństwo zostało wezwane do celibatu (bezżeństwa),
- podkreślono na nowo nierozerwalność małżeństwa i postulat o dobrym wypełnianiu obowiązków związanych z życiem rodzinnym i pracą.
- u podstaw reformy leżała idea powrotu do źródeł wiary: do Ewangelii i pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Reforma wywarła ogromny wpływ na rozwój kultury zachodnioeuropejskiej i życie Kościoła. wzrósł autorytet papieża, wykształciła się sieć parafii, przyczyniając się do chrystianizacji rozległych terenów wiejskich. Kościół  wywolił się od wpływów władzy świeckiej.

Grzegorz VII - papież w latach 1073-1085

Spór o inwestyturę – Wikipedia, wolna encyklopedia

Zadanie: Znajdź informacje w Internecie, jakie są atrybuty Grzegorza VII (rzecz, cecha jaka go charakteryzuje, z którą jest przedstawiany na obrazach).

21.05.2020r
Temat: Drogowskazy

1. Święty Benedykt z Nurrsji, patron Europy, mnich i opat (ok. 480- 547). W 529 roku założył klasztor na Monte Cassino. Napisał reguły zakonne - zbiór przepisów regulujących codzienne życie zakonne.

ILG:. - Czytelnia: 11 lipca - Św. Benedykt z Nursji

2. Rola reguły benedyktyńskiej w dziejach Europy ( tradycja i korzenie, którymi kierujemy się w Europie)
- była spoiwem powstającego kręgu cywilizacyjnego
- promowała umiar, roztropność i życzliwość dla ludzi,
- przywiązywała wagę do wartości ustanowionych praw oraz  ich przestrzegania w codiennym życiu,
wprowadzała równowagę między modlitwą i codzienną pracą, którą należało wykonywaćjak najsumienniej - stąd powiedzienie "praca benedyktyńska",
- łączyła dwie wartości: wolność i prawo,
- była rodzajem pierwszej konstytucji europejskiej

Zadanie: Przemysl swoje codzienne życie w świetle fragmentu reguły benedyktyńskiej:
 • nadziję swoja w Bogu pokładać
 • strzec ust swoich od złej i przewrotnej mowy
 • często znajdowac czas na modlitwę
 • nie lubić kłótni
 • jeśli zdarzy się jakaś kłótnia, pojednać się przed zachodem słońca
 • nie zazdrościć
 • unikac wyniosłości
 • nikogo nie nienawidzić
 • starszych szanować
 • nie spełniać zachcianek ciała
 • nie mieć upodobania w wielomówstwie
19. 05.2020r

Temat: Polak dla całego świata - Jan Paweł II

Wczoraj obchodziliśmy 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Urodził sie 8 maja 1920 roku w Wadowicach, niedaleko Krakowa. Był papieżem od 6 października 978 r. do 2 kwietnia 2005 r. Jego pontyfikat trwał 27 lat. Przez ten czas odbył 104 zagraniczne pielgrzymki. Napisłą 45 listów apostolskich do wiernych w różnym wieku. Papież Franciszek ogłosił Jan Pawła II świętym 27 kwietnia 2014 roku.

100. rocznica urodzin Jana Pawła II - Powiat Częstochowski ...

Wejdź na stronę  https://jp2.tvp.pl/  w ARCHIWA PIELGRZYMEK DO OJCZYZNY i  krótko opisz jedną z nich. Jeżeli coś innego zwróci Twoją uwagę, to zmień swój temat notatki. Zapraszam do refleksji i pracy.

https://www.youtube.com/watch?v=A2DHSIV_OWE
 - zaśpiewaj "Barkę".
 

14.05.2020r
Temat: Idziemy trudną drogą
Jeśli chcesz
" Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje" (Mt 16,24).
Zauważmy: "Jeśli kto chce", a nie "jeśli kto musi"! W słowach " Jeśli kto chce" kryje się wezwanie Jezusa do każdego z nas - do każdego księdza, każdej zakonnicy, każdego świeckiego. Wielu jest takich, któży nie chcą iść z Nim. Ostatecznie zgodzą się na krzyż raz na pięćdziesiąt lat, "od wielkiego dzwonu, od wielkiego umierania, od wielkiego gestu", ale na co dzień z krzyżem trudno im sie pogodzić. Tymczasem za Jezusem idziemy niewygodną autostradą, nieelegancką aleją. Nie idziemy za nim poprzez swoją bezgrzeszność, wspaniałomyslnośc, piękne słowa, ale poprzez swoją nieudolność. Czy rozumiemy, że właśnie wtedy, kiedy nam się nie udaje, kiedy spadają na nas krzyże, możemy być z jezusem najwierniej?
 na podst. Jan Twardowski, "Kilka mysli o wierze, nadziei i miłości"

Co znaczy według ks. Twardowskiego"pójść za Chrystusem"? Do zastanowienia!
 
 

12.05.2020r
Temat: Christianoi
Jak to było na początku kościoła? Zaraz po zesłaniu Ducha Świetego (50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa), zaczyna rodzić się wspólnota kościoła. Jezus wstąpił juz do nieba, apostołowie otrzymali dary Ducha Świetego i rozpoczynaja misje nauczania. 
Jak żyją? Pismo Święte mówi, że:
 • trwają we wspólnocie (trzymają się razem, pomagają sobie, doradzają)
 • modlą się razem 
 • sprawują po domach Eucharystie - "łamią chleb", jak to robł Jezus na Ostatniej Wieczaerzy 
 • wszystko mają wspólne i dzielą sie tym, co posiadają
 • spożywają posiłki w atmosferze prostoty i radości
 • cieszą się życzliwością ludzi, wielu się do nich przyłączyło
ZADANIE:
A jaki mieli znak? - narysuj go i opisz.


07.05.2020                                                                                                       
Temat:  Kościół Chrystusowy jest jak...

Pismo Święte ukazuje tajemnicę Kościoła za pomocą licznych obrazów i symboli, takich jak np: owczarnia, trzoda, pole uprawne, winnica, Boża budowla, rodzina, świątynia, Miasto Święte, oblubienica chrystusowa, nowe Jeruzalem, matka. A Wam która nazwa najbardziej się podoba?

Szczególne znaczenie mają określenia: Lud Boży, Ciało Chrystusa, Świątynia Ducha Świętego.

Na Facebooku śledze rekolekcje dla młodzieży Lednica2000.
Jestem nimi zachwycona. Warto posłuchać!
https://pl-pl.facebook.com/lednica2000/


Pozdrawiam!
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free