Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Przyroda 4aData 19.06.20

Temat: Jakie drzewa rosną w lesie?

NaCoBeZU:

- charakterystyczne cechy drzew iglastych

- charakterystyczne cechy drzew liściastych

- rozpoznaję pospolite drzewa iglaste i liściaste

Podręcznik Tajemnice przyrody kl 4 str 187-192

Poznajemy drzewa i krzewy

https://drive.google.com/file/d/1gCJtBQFQgwgLEbb0dqSmYkCnoc33H_4m/view?usp=sharing

 Przewodnik do rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów

https://www.poznajemydrzewaikrzewy.pl/?fbclid=IwAR1RIqbdgUU0-Qbug2aE9UgPrz6-_C3snHvAErv3fUNYCsdCbNSZBPpDnpY

Flora wiosenna lasów

https://www.bdpn.pl/moje_php/kluczyk/?fbclid=IwAR17yHD_3DM-2ENarfMtMRemFnlXF-_NY6B_UbFPkpcToI60TMQM0KjFGrE

 

Temat:  Warstwowa budowa lasu.

NaCoBeZU:

- wymieniam  warstwy lasu

- opisuję warunki życia w poszczególnych warstwach lasu

- potrafię podać przykłady zwierząt i roślin  żyjących w poszczególnych warstwach lasu

Podręcznik "Tajemnice przyrody" str 181-186

epodreczniki.pl/a/w-lesie/DTGMnA8e0

Proszę zapoznać się z prezntacją:
view.genial.ly/5ec4256b8233fe0d301214d0/presentation-poznajemy-budowe-lasu-i-panujace-w-nim-warunki

Można narysować w zeszycie warstwy lasu, jak pokazano:Poprawa sprawdzianu z działu "Pogoda i inne zjawiska atmosferyczne"

W linku znajduje się dostęp do testu poprawkowego dla osób, które go nie pisały w ogóle, czyli mają 0 w dzienniku lub chcą poprawić 1 lub 2. Test jest aktywny od 12.06 do 15.06 do godz. 14.00


https://www.testportal.pl/test.html?t=yZuy2QTtEpi9
Data 05.06.20 - 2 jednostki lekcyjne


Temat: Warunki życia w wodzie.
NaCoBeZU:
- charkteryzuje warunki życia w wodzie
- omawia przystosowanie ryb do życia w wodzie
- omawia przystosowanie roślin do życia w wodzie
Źródła:
Podręcznik - Tajemnice przyrody kl 4 str 162-166
epodreczniki.pl/a/jak-zyje-sie-pod-woda/D14IIxXh4

Zapoznaj się z prezentacją:
view.genial.ly/5ea1f5121c50690d796450f5/presentation-warunki-zycia-w-wodzie  - nie wykonuj zadań z prezentacji
Notataka do zeszytu:
Temat: Z biegiem rzeki.
NaCoBeZU:

- wymieniam odcinki rzeki i charakteryzuje warunki życia organizmów w nich
- wymieniam przykłady roslin i zwierząt występujących w górnym, środkowym i dolnym biegu rzeki
- charakteryzuje przystosowania organizmów do  życia w poszczególnych odcinakch rzeki
Źródła:
Podręcznik - Tajemnice przyrody kl 4 str 166-170

epodreczniki.pl/a/z-biegiem-rzeki/Da0CgtEy1

Obejrzyj prezentację i zapisz w zeszycie notatkę uzupełniając tabelę według wzoru - notatka nie jest na ocenę

https://view.genial.ly/5eac217632376f0d7de3b809/interactive-content-z-biegiem-rzeki

 

Brzeg rzeki

Przykłady roślin

Przykłady zwierząt

Górny

 

 

Środkowy

 

 

Dolny

 

 


 


Data 29.05.20 - 2 jednostki lekcyjneTemat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu "Poznajemy krajobraz najbliższej okoliczy"

Proszę korzystając z załączonych linków, poćwiczyć swoje wiadomości z przerobionego działu

Quizziz - ćwiczenia
https://quizizz.com/join/quiz/5cc3445fcb2d40001b46b573/start


Quizme
www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-przyrody-klasa-4-dzial-6-poznajemy-krajobraz-najblizszej-okolicy-tajemnice-przyrody

Temat: Obszary i obiekty chronione.

NaCoBeZU:

- znam sposoby ochrony obszarów cennych przyrodniczo
- wyjaśniam na czym polega ochrona całkowita i częściowa
-wymieniam obszary i obiekty chronione w Polsce
- znam zasady zachowania się na obszarach chronionych

Proszę obejrzyj prezentację i zastosuj się do poleceń:
drive.google.com/file/d/1ZYtB3fHcsz31iBhHscalo3ebFiZWb6hf/view

Zadanie nieobowiązkowe - dla chętnych. Proszę odesłać rozwiązanie na pocztę dziennika elektronicznego lub Tems (zakładka ZADANIA) do 5 czerwca . Nie wysyłać zdjęć, ani załączników - nie ma takiej potrzeby.
Zadanie:
Z dostepnych Ci źródeł informacji sprawdź, co ozancza skrót LOP. Zapisz nazwę tej organizacji oraz na czym polega jej działalność, opisz jak wygląda symbol tej organizacji. (podaj źródło z którego korzystałeś)


Data 22.05.20

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś.
NaCoBeZU:
- krajobraz kulturowy

- zmiany w krajobrazie kulturowym spowodowane działalnością człowieka

- pochodzenie nazw miejscowości

- najbliższa okolica w przeszłości i obecnie

Proszę obejrzyj prezentację i zastosuj się do poleceń:
drive.google.com/file/d/1aJdQFy9OxK-f_XGCV3EroNb8qZ4zKJbF/view

Notatka do zeszytu:

Temat: Wody słodkie i słone.
Proszę zanotować w zeszycie.

NaCoBeZU:
- podaje przykłady wód słonych mórz i oceanów
- rysuje schemat przedstawiający podział wód słonych i słodkich
- charakteryzuje wody słodkie stojące i płynące

Obejrzyj prezentacje. Zapisz w zeszycie schemat przedstawiający podział wód na Ziemi.

drive.google.com/file/d/1dnSEXFgfXSLxQx5iviIJnEoQI25y21b0/view 


Data 15.05.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Formy terenu.
Zapisujemy w zeszycie
NaCoBeZU:
- wymieniam rodzaje wklęsłych i wypukłych form terenu i je opisuje
- opisuje elementy pagórka i doliny rzecznej
- wyjaśniam, czym różni się kotlina od doliny

Czytamy temat w podręczniku str 137-139

Oglądamy prezentacje:
po otwarciu linku proszę kliknąć - otwórz prezentacje Google
drive.google.com/file/d/1joY4hj3fSVKBlGZBvxOW5gAep_2icqeJ/view

 

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?
Proszę zanotować w zeszycie:
NaCoBeZU:

- wyjaśniam, czym są minerały
- podaję podział skał i ich przykłady
- podaje kolejne etapy powstawania gleby

Obejrzyj prezentacje i zanotuj w zeszycie przykłady skał: luźnych, zwartych, litych

drive.google.com/file/d/1TXXsHGhPLbK3tE6mXVWaIYPsMjJk1ILA/view

Zadanie obowiązkowe do odesłania do 22 maja. Proszę wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str 90-91 i ODESŁAĆ ODPOWIEDZI, JAK NA KARCIE ODPOWIEDZI (NIE WYSYŁAĆ ZDJĘĆ) (można otrzymać bdb, a jeśli ktoś umieści odpowiedź na Teams w zakładce zadania, to promocyjnie otrzymuje 0,5 oceny wyżej) ZADANIA PROSZĘ WYSŁAĆ NA TEAMS (ZAKLADKA ZADANIA) LUB W TREŚCI E-MAILA NA DZIENNIKU.

Karta odpowiedzi – Czy wszystkie skały są twarde?– ćwiczenia str 90-91

Zad 1 str 90

Wykreślone skały w grupie:

a)

1.skały luźne:

2. skały lite:

3. skały zwięzłe:

b)

1 osoba opisuje skałę –

2 osoba opisuje skałę –

3 osoba opisuje skałę –

c) od lewej strony

1 skała                               2 skała                 3 skała

 Zad 2 str 91

Najżyźniejsza jest gleba na ilustracji                                    , ponieważ                      

 

 Zad 3 str 91

Jakie znaczenie ma gleba dla człowieka, zwierząt i roślin.


Data 08.05.20 -  2 jednostki lekcyjne

Temat: Co to jest krajobraz?
Zapisujemy do zeszytu:
NaCoBeZU:
-wyjaśniam czym jest krajobraz

- podaje przykłady krajobrazów naturalnych i kulturowych
- opisuje cechy krajobrazów naturalnych i kulturowych
Czytamy temat w podręczniku str 134-135
Oglądamy prezentację
Prezentacja, krajobrazy: po otwarciu linku proszę kliknąć - otwórz prezentacje Google
drive.google.com/file/d/1nh8DzNlJkwtvifC42PIYGXcCM65Fqebg/view

W zeszycie zpisujemy po 3 przykłady krajobrazów naturalnych i kulturowych


Temat: Rozwiązywanie testów ćwiczeniowych z działu "Odkrywamy tajemnice zdrowia człowieka"

Proszę spradzić w ramch ćwiczenia test z działu "Odkrywamy tajemnice zdrowia człowieka"
Link do testu ćwiczeniowego:

quizizz.com/join/quiz/5e6f57d1f5af87001b587a27/start
Na dziennku można uzyskać dostęp do platformy Teams. Proszę się tam aktywować. Materiały i zadania będą tam również udostepnianie. Przez platformę łatwiej się kontaktować i odsyłac zadania oraz zadawać pytania.
Data 24.04.20 - 2 jednostki lekcyjne

Temat: Jak sobie radzić w sytuacjach niebezpiecznych?

Proszę zapisać w zeszycie.
NaCoBeZU:
- znam zasady bezpiecznego zachowania podczas burzy
- wiem, jak postąpić w przypadku zatrucia grzybami lub roślinami
- wiem, jak należy opatrzyć uszkodzoną skórę
Zapoznać się z treścią:
Podręcznik str 108-114
Źródła:
Oznaczenia substancji niebezpiecznych
www.youtube.com/watch

Niebezpieczne organizmy
www.youtube.com/watch


Temat: Uzależnienia są groźne.
NaCoBeZU:
- wyjaśniam na czym polega uzależnienie
- znam skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków używania telefonu komórkowego
- wiem, jak odmawiać asertywnie
Źródła:
https://epodreczniki.pl/a/uzywki/DZAyrLb62
Podręcznik str 130
Dla chętnych:
Zadania na końcu tematu do samodzielnego sprawdzenia
https://epodreczniki.pl/a/uzywki-czym-sa-i-dlaczego-sa-szkodliwe/DBfMArZu2
Uzależnienia od Internetu
https://www.youtube.com/watch?v=kJ4ePAIj8JI
Asertywność
https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg

Data 17.04.20 - 2 jdnostki lekcyjne

Temat: Zdrowy styl życia.
Proszę zapisać w żeszycie

NaCo BeZU:
-wymieniam zasady zdrowego stylu życia
- znam zasady prawidłowego odżywiania
- objaśniam piramidę zdrowego życienia
- wyjaśniam, na czym polega dbanie o higienę osobistą

Proszę obejrzeć prezentację i wypisac w zeszycie zasady zdrowego stylu życia.
Zasady zdrowego stylu życia:
scholaris.pl/resources/run/id/65493

Piramida zdrowego żywienia
www.youtube.com/watch

Temat: Choroby zakaźne i pasożytnicze.
NaCoBeZU:
- rozróżniam chroby zakaźne i pasożytnicze
- podaję przykłądy chorób przenoszonych drogami: oddechową, pokarmową i przez skórę
- znam zasady unikania zachorowań na różne choroby

Proszę obejrzeć prezentację i wykonać ćwiczenia (zeszyt ćwiczeń zostanie sprawdzony po powrocie do szkoły)
drive.google.com/file/d/13iElKHftN-E48sVLyslru_OG5hwK2iwq/view

Dodatkowo, dla zainteresowanych:
epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/DjQJ8p891Data 02.04.20 - 2 jednostki lekcyjne


Temat: Utrwalenie wiadomości z działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka"

W ramach powtórzenia, proszę zapoznać się z inrormacjmi w podręczniku str 95-96
Wykonać cieczenia w powtórzeniach z zeszytu ćwiczeń: str 70 -72

Temat: Testy ćwiczeniowe z działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka"

Proszę wykonać test ćwiczeniowy do sprawdzenia wiadomości z działu "Odkrywamy tajemnice zdrowia człowieka". Test nie jest na ocenę, zanjduje się pod linkiem:

quizizz.com/join/quiz/5e87104e3f8b1c001b640a90/startData 27.03.20 - 2 jednostki lekcyjne
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free