Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Matematyka 4b


24.06.2020 r.
Temat: Obliczanie powierzchni prostopadłościanu.                               ( 1 lekcja )

Obliczanie powierzchni prostopadłościanu jest tematem nadobowiązkowym w klasie czwartej, warto jednak poznać sposób obliczania powierzchni tej bryły.
Obejrzyjcie filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI
a następnie zróbcie ćw. 2 ze str. 94.


24.06.2020 r.
Temat: Praca z zeszytem ćwiczeń - krzyżówki liczbowe.                     ( 2 lekcja )
                

Proszę rozwiążcie krzyżówkę ze strony 87 w zeszytach ćwiczeń, utrwalającą poznane wiadomości.

 Drodzy uczniowie, to już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym. Dziękuję Wam za pracę, życzę zdrowych, miłych i udanych wakacji.  


23.06.2020 r.

Temat: Pole powierzchni prostopadłościanu.

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian. Przeanalizujmy dwa przykłady:

Przykład 1.
Oblicz pole całkowite ( inaczej powierzchnię) sześcianu o krawędzi długości 4 cm.
Ściany sześcianu są kwadratami o boku 4cm, więc pole jednej ściany jest równe:
P = 4 cm x 4 cm = 16 cm2
Siatka sześcianu składa się z 6 takich kwadratów, więc pole powierzchni całego sześcianu jest równe:
6 x 16 cm2= 96 cm2
Odp. Pole powierzchni sześcianu jest równe 96 cm2 .

Przykład 2.
Ile  cm2 papieru zużyje uczeń na oklejenie papierem pudełka w kształcie  prostopadłościanu                           o wymiarach:  3 cm x 4 cm x 5 cm  ?

Siatka prostopadłościanu składa się z 6 prostokątów. Obliczmy ich pola.
Dwa prostokąty mają wymiary 3 cm x 5 cm .
Pole jest równe:          3 cm x 5 cm = 15 cm2
Dwa następne: 4 cm x 5 cm, a więc  pole wynosi  20 cm2
Pozostałe dwa:  4 cm x 3 cm , ich pole wynosi  12 cm2
Pole całkowite to:
30 cm2 + 40 cm2 + 24 cm2 =  94 cm2
Odp. Uczeń zużyje 94 cm2.

Proszę, zapiszcie temat lekcji, przeanalizujcie przykłady , a następnie wykonajcie w zeszytach ćwiczeń     ćw. 1 ze str. 94.


19.06.2020 r.

Temat: Rysowanie siatek prostopadłościanów i sześcianów.                ( Lekcja online )

Na dzisiejszych zajęciach nadal będziemy ćwiczyć rysowanie siatek prostopadłościanów.                       Proszę, w  zeszytach zapiszcie temat lekcji, a następnie narysujcie siatkę sześcianu o krawędzi 2 cm,     a potem siatkę prostopadłościanu o wymiarach: 2cm x 3 cm x 4 cm. W celu utrwalenia tematu, wykonajcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 3 i 4 ze str. 93.
10.06.20 r.

Temat: Opis prostopadłościanu – ćwiczenia.                                            ( 1 lekcja)

Na pierwszej lekcji rozwiązujemy zadania w zeszytach ćwiczeń: ćw. 6, 7, 8 str. 91.

 

Temat: Siatki prostopadłościanów.                                                              ( 2 lekcja)

Siatka prostopadłościanu powstaje z rozcięcia powierzchni bryły wzdłuż niektórych krawędzi w taki sposób, aby żadna ściana nie „odpadła”. Kształt siatki tego samego prostopadłościanu może być różny   i zależy od tego, które krawędzie zostaną rozcięte.
Obejrzyjcie filmiki, z których dowiecie się jak rozpoznawać i  rysować siatki prostopadłościanów                        i sześcianów:
https://www.youtube.com/watch?v=aS1051M8Frc
https://www.youtube.com/watch?v=6WBQAXB6ZAw

Następnie w zeszytach ćwiczeń uzupełnijcie ćw. 1 i 2  ze strony 92.


09.06.2020 r.

Temat: Opis prostopadłościanu.

Do tej pory zajmowaliśmy się figurami płaskimi takimi jak: odcinki, kąty, prostokąty, kwadraty, okręgi, koła       ( można je było narysować na kartce papieru, tablicy i.t.d).  Na dzisiejszych zajęciach rozpoczniemy nowy dział: „Prostopadłościany i sześciany”. Są to bryły inaczej zwane figurami przestrzennymi.

Przedmioty: karton mleka, opakowanie kawy, kostka masła, pudełko perfum, opakowanie soku, skrzynka na listy mają kształt prostopadłościanu. Niektóre inne przedmioty, takie jak kostka Rubika, opakowanie kremu, mają kształt sześcianu. Sześcian to również prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie mają równe długości.

Proszę, zapiszcie temat lekcji i przerysujcie do zeszytu prostopadłościan z opisem, znajdujący się nad ćw. A na str. 223 w podręczniku. Następnie obejrzyjcie film przybliżający dzisiejszy temat zajęć:

https://www.youtube.com/watch?v=QPhLDw3hyxQ   

a potem wykonajcie w zeszytach ćwiczeń : ćw. 1, 2, 3 str.90.
Dla chętnych: ćw. 4 i 5  str.  90.


05.06.2020 r.

Temat: Zadania utrwalające obliczanie pola figur -  „Przed klasówką”.           ( Lekcja online)

Dzisiaj będziemy rozwiązywali zadania powtórzeniowe dotyczące działu: ” Pola figur”.
 Podczas lekcji online będziecie mieli  możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności rozwiązując wspólnie zadania: od 1 - 8 ze strony 219
Przed klasówką.
Proszę zapiszcie temat lekcji, a następnie rozwiązania wspólnie omówionych zadań.
Dla chętnych: zad. 5 str. 218.

03.06.2020 r.
Temat: Wycinanki i układanki.                                                      ( 2 lekcja )

Temat dzisiejszych zajęć znajdziecie w podręczniku na stronie 216.

Potrafimy już  obliczać pole prostokąta, kwadratu  i pola figur złożonych z tych pól. Zdobyte umiejętności wykorzystamy teraz do obliczania pól innych figur.  Przeanalizuj  ćwiczenia A i B ze strony 216  , a następnie oblicz pola figur z zad.1 a) str. 217 .
Dla chętnych zad.1 b) str. 217 .


 03
.06.2020 r.
Temat : Utrwalanie zależności między jednostkami pola.              (1 lekcja )

  Na dzisiejszej lekcji będziemy utrwalać zamianę jednostek pól.  Wcześniej poznaliśmy, dlaczego zamiana tych jednostek różni się od zamiany jednostek długości. Będziemy porównywali pola powierzchni wyrażone w różnych jednostkach oraz poznacie zależności nowych jednostek, które używane są w odniesieniu do dużych powierzchni takich jak np. pole uprawne, lasy,  obszary miast, powierzchnie jezior, państw. 
Zapiszcie w zeszytach  temat lekcji , a także dla przypomnienia zamianę jednostek pola:
1 cm2= 100 mm2
1 dm2 = 100 cm2= 10000 mm2
1 m2  = 100 dm2 = 10000 cm2
Do określenia powierzchni rolnych , działek budowlanych używa się  jednostek takich jak: ar, hektar.
Hektar jest większy od ara. Jeden hektar to sto arów, czyli:
1 ar  (1a)  = 100 m2
1 hektar (1 ha) = 100 a = 10000 m2
Powierzchnie np. fabryk, państw wyrażamy w kilometrach kwadratowych.
1 km2 = 100 ha = 10000 a = 1000000 m2
Następnie zróbcie z podręcznika:
zad. 1,2 ,4 str.215
 

02.06.2020 r.
Temat: Zależnosci miedzy jednostkami pola.          (Lekcja online)

Zależności między jednostkami długości już znamy
Na dzisiejszej lekcji dowiecie się jak zamieniać jednostki pola: na przykład 2 centymtry kwadratowe ile to milimetrów kwadratowych, 5 metrów kwadratowych ile to centymetrów kwadratowych itd.
Obejrzyjcie sobie filmik, który pokaże Wam jak zamieniać jednostki:
https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk

Następnie proszę zrobić zadania: ćwiczenia 1,2,3,4,5 str.88 i 89
                                                        
Jeśli ktoś ma jeszcze problem z zamianą jednostek to może ten filmik Wam pomoże:
https://www.youtube.com/watch?v=xrDR9jyUv3E

 
29.05.2020 r.
Temat: Rozwiązyanie zadań z zastosowaniem wzorów na obwód i pole prostokąta.


Potrafimy już obliczyć obwód i pole prostokąta, znamy jednostki długości i jednostki pola.
Na dzisiejszych zajęciach będziemy utrwalali te wiadomości.

 Proszę, zróbcie z podręcznika zad. 6 str. 212
Wskazówki:
Zapiszcie  najpierw długości boków prostokąta. Możecie to zrobić, wykonując rysunek pomocniczy.
a) drugi bok jest o 2cm dłuższy, czyli trzeba dodać 2cm
b) drugi bok jest dwa razy krótszy, czyli trzeba podzielić przez 2

Poniższy fillm przypomina, co to jest obwód prostokąta i obwód kwadratu.
www.youtube.com/watch

Następnie rozwiążcie  zadanie 7 str. 212 , a w zeszycie ćwiczeń ćw.5 str. 87.27.05.2020 r.
Temat: Jednostki pola. Pole prostokąta.            ( 1 lekcja)
Temat: Pole prostokąta- zadania.                        (2 lekcja)

Materiał z dzisiejszych zajęć znajdziecie pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1JeGtJ_gF6nyIusmwmzNyYf0lznFwKQ8-/view26.05.2020 r.

Temat: Co to jest pole figury?                                       (Lekcja online)

Rozejrzyjcie  się uważnie dookoła. Zauważcie, że wiele przedmiotów Was otaczających  ma kształt różnych figur. Nauczyliście się już mierzyć i porównywać długości odcinków, a teraz nauczycie się mierzyć i porównywać powierzchnie figur. Dzisiejszy temat lekcji znajdziecie w podręczniku na stronie 208.

Zapiszcie w zeszytach temat lekcji i przerysujcie rysunek z ćwiczenia A str.208 . W ćwiczeniu macie porównać wielkości trzech działek: A, B i C. Wypełnijcie te figury A,B, C takimi samymi kwadracikami zwanymi figurami jednostkowymi. Następnie zapiszcie , która z tych figur: A, B czy C ma największą powierzchnię?. Potem przeanalizujcie ćwiczenie B str. 208.

Polecam Wam do obejrzenia film utrwalający dzisiejszy temat i wyjaśniający czy pojęcie pole i powierzchnia figury oznaczają to samo.

www.youtube.com/watch

Proszę , zróbcie z podręcznika zad.1 str.209 oraz z zeszytu ćwiczeń:  ćw.1, 2 str.85.
Dla chętnych ćw.3 str. 85.


21.05.2020 r.
Temat: Ułamki dziesiętne – test.


Dzisiaj sprawdzicie swoje wiadomości i umiejętności dotyczące ułamków dziesiętnych.
Poniżej podałam  link do testu. Otwórzcie test w piątek o 10:55 (wtedy w planie mamy matematykę).Pracujcie uważnie, obliczenia niezbędne do udzielenia odpowiedzi  wykonujcie w zeszycie. Po zakończeniu rozwiązywania zadań  sprawdźcie swój wynik. Zacznijcie pracę klikając na link:

gwo.pl/strony/2111/seo_link:szkola-podstawowa-klasa4-ulamki-dziesietne

Prześlijcie mi swój wynik na mój e-mail służbowy, bezpośrednio po napisaniu testu.
Powodzenia!20.05.2020 r.                                                                          ( dwie godziny lekcyjne )     

Temat: Sprawdź, czy umiesz – powtórzenie wiadomości z działu: Ułamki dziesiętne.


Zakończyliśmy omawianie ułamków dziesiętnych. Dzisiaj na  lekcjach będziemy powtarzać wiadomości,  a w piątek napiszecie test.
Wykonajcie zadania powtórzeniowe:  „Przed klasówką” ze strony 205, uwzględniając moje uwagi:

zad. 1 - pamiętajcie, że liczba miejsc po przecinku mówi o tym jaki jest mianownik ułamka zwykłego: jedno miejsce - 10, dwa miejsca - 100, itd

zad.2 - pamiętajcie, że 1m = 0,001km i 1g = 0,001 kg.

zad.3 - wykonajcie odpowiednie działanie (odejmowanie).

zad.4 - zapiszcie wszystkie masy w tej samej jednostce, np. w kilogramach

zad. 5 - porównujcie cyfry w kolejnych rzędach.

zad. 6 - suma to dodawanie.

Następnie sprawdźcie poprawność wykonania tych zadań. Oto poprawne odpowiedzi:
1. BC,   2. BD,   3. C,   4. Fałsz, fałsz,   5. C,   6. A

Jeżeli mieliście błędy, to proszę przeanalizujcie zadania jeszcze raz.

Kolejne zadania powtórzeniowe to:

zad. 7 -  oblicz resztę i oblicz wartość każdego z czterech zestawów monet.
zad. 8 -  zamień pierwszy i drugi pomiar na km (ułamki dziesiętne). Pamiętaj, że        1m  =  0,001km
zad. 9 -  oblicz najpierw czas pokonania drugiej setki, o 1,3 s szybciej- to znaczy, że czas biegu był o tyle mniejszy,
zad. 10  -  czyli ekspedientka popełniła tzw. "czeski błąd", np. 1,23 i 1,32.

Sprawdźcie poprawność wyników powyższych zadań:
7.  C,    8.  D,   9.  B,    10.  27gr
I jak poprzednio jeżeli mieliście błędy , przeanalizujcie zadania jeszcze raz.
W piątek podczas lekcji napiszecie test z działu: "Ułamki dziesiętne".

 

 19.05.2020 r.
Temat: Utrwalanie poznanych działań na ułamkach dziesiętnych.

Na początku lekcji przypomnimy sobie z klasy trzeciej , co oznaczają pojęcia związane z wagą towarów: masa netto, masa brutto i tara.  I tak :

§  masa netto- oznacza wagę towaru bez opakowania

§  masa brutto- oznacza wagę towaru  z opakowaniem

§  tara- oznacza wagę samego opakowania

masa brutto = masa netto + tara

Proszę zróbcie zadanie  9 str.203, w obu podpunktach należy obliczyć tarę. Następnie pamiętając o    kolejności działań obliczcie działania z zad.10 str.203.

Korzystając z ciekawostki w ramce na str. 204 obliczcie z zadania 12, jaki jest rekord Polski i świata w biegu na 400 m.

W środę na  1 godzinie lekcyjnej będziemy powtarzali wiadomości z działu  Ułamki Dziesiętne, a na drugiej sprawdzimy  Wasze umiejętności w formie testu.  

 

15.05.2020 r.
Temat : Dodawanie i  odejmowanie ułamków dziesiętnych - zadania.

Pamiętaj, dodając lub odejmując ułamki dziesiętne sposobem pisemnym, podpisujemy jeden ułamek pod drugim, tak aby przecinki znalazły się dokładnie pod sobą. W wyniku przecinek stawiamy w tym samym miejscu.

 Gdy obliczamy sumę lub różnicę ułamków dziesiętnych, w których liczba miejsc po przecinku nie jest jednakowa, możemy dopisać zera.

W zeszytach zapiszcie temat lekcji , przepiszcie poniższe dwa przykłady i obliczcie je sposobem pisemnym.

Przykład 1.
Kasia miała w skarbonce 67,95 zł. Wrzuciła do niej 3,76 zł. Ile pieniędzy ma teraz Kasia w skarbonce ?
( należy obliczyć sumę liczb 67,95 + 3,76 )

Przykład 2.
Znajdź liczbę o 67,29 mniejszą od liczby 193,05.
(obliczamy różnicę liczb 193,05 – 67,29 )

Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonajcie  ćw. 6, 7, 8, 9 str. 84

 
13.05.2020 r.
Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym.     ( 2 lekcja )

Ułamki dziesiętne możemy też odejmować pisemnie podobnie jak w przypadku liczb naturalnych.
Przykład;
Ile zostanie tasiemki o długości 3,58 m , jeśli odetniemy 1,23 m?

Możemy przeliczyć obie długości na centymetry i odjąć pisemnie  liczby naturalne
 358 – 123 = ?
Następnie uzyskany wynik w centymetrach zamienić na metry  .

Podobnie liczymy , odejmując ułamki dziesiętne sposobem pisemnym. Podpisujemy przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami,  części dziesiąte pod częściami dziesiętnymi  itd. ( pamiętaj, że w ułamku dziesiętnym możemy dopisać na „końcu” zera i wartość ułamka się nie zmieni).

W lepszym zrozumieniu tematu pomoże Wam film:

www.youtube.com/watch

Po obejrzeniu filmu zróbcie  zadanie 5 i 7 str. 203
Dla chętnych zad.8 str.20313.05.2020 r.

Temat: Odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci.      (1 lekcja )

Podobnie jak dodawanie, również proste odejmowanie ułamków dziesiętnych możemy wykonać w pamięci.

0,8 - 0,3 = 0,5    bo  8/10 – 3/10 = 5/10

1,7 -  0,2 = 1,5

2,3 – 0,25 = 2,30 – 0,25 = 2,05

Możemy to działanie przełożyć na zakupy i obliczyć o ile jeden produkt jest tańszy od drugiego.

2,30 zł – 0,25 zł = 2,05 zł

2 zł 30 gr – 25 gr = 2 zł 5 gr

1 zł – 0,30 zł = 0,70 zł

W podobny sposób możemy obliczać proste działania na odejmowanie ułamków dziesiętnych          w pamięci. Oto kilka innych przykładów:

5 – 0,7 = 4,3

9,5 – 0,5  = 9

8 – 2,4 = 5,6

3,3 - 0,4 = 3,3 – 0,3 – 0,1= 2 – 0,1 =1,9

Przepiszcie do zeszytu przedmiotowego temat lekcji i podane powyżej 4 ostatnie przykłady.

Zróbcie w ćwiczeniach ćw. 1i 2  str. 83.12.05.2020 r.

Temat: Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym. 

Dodawaliśmy już liczby naturalne sposobem pisemnym.


Zapiszcie w słupku składniki 2423 +594 +133  i obliczcie sumę.
(Pamiętajcie o tym, że zapisujemy jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itd.)

Z ostatnich lekcji wiecie, że "na końcu" ułamka dziesiętnego można dopisać dowolną liczbę zer. np.
1,2=1,20=1,200
0,003 = 0,0030
7 = 7,0= 7,0000
Powyższe przypomnienia pojawią się w filmie, który wyjaśnia dodawanie pisemne ułamków dziesiętnych:
www.youtube.com/watch

Proszę zróbcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 5 i 6 str. 82

(
Uważajcie na prawidłowe  zapisywanie ułamków dziesiętnych w słupkach).
Dla chętnych : ćw. 7 str.82


08.05.2020 r.

Temat:  Dodawanie ułamków dziesiętnych.

 Niektóre ułamki dziesiętne można łatwo dodawać w pamięci. Wystarczy tylko sobie przypomnieć, jakim ułamkom zwykłym są równe.

0,3 + 0,2 = 0,5         bo          3/10 + 2/10 = 5/10

Czasami suma ułamków jest większa niż 1, np.:

0,5 + 0,7 = 1,2          bo          5/10 + 7/10  =   12/10  =  1   2/10

50 gr + 70 gr = 1 zł 20 gr

0,50 zł + 0,70 zł = 1,20 zł

Nie musisz zapisywać działań na ułamkach zwykłych, jeśli proste ułamki dziesiętne potrafisz obliczać w pamięci.
Jeśli ułamki dziesiętne mają różną ilość cyfr po przecinku, można dopisać  „brakujące” zera                    (0.8 = 0,80 = 0,800)     np.:
0,2 + 0,05 = 0,20 + 0,05 = 0,25
0,9 + 0,25 = 1,15
W pamięciowym dodawaniu ułamków może pomóc ich odczytanie:
0,6 + 0,8 = 1,4                                                                                                                                                          sześć dziesiątych dodać osiem dziesiątych to czternaście dziesiątych ( więcej niż 1) czyli 1,4.

Ułamki dziesiętne można tez dodawać pisemnie , podobnie jak liczby naturalne.
O tym będziemy się uczyli na następnej lekcji.

Przepiszcie temat lekcji i 4 przykłady na dodawanie ułamków dziesiętnych w pamięci, a potem zróbcie w zeszytach ćwiczeń : ćw. 1, 2,3 str. 81.

Dla chętnych ćw. 4 str.81.

 

06.05.2020 r.
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych.                 (1 lekcja)

Gdy porównujemy ułamki dziesiętne, najpierw bierzemy pod uwagę cyfry przed przecinkiem, oznaczające liczby naturalną.

3,17 > 2,86     bo 3,17   to więcej niż 3  , a  2,86   to mniej niż 3.

4,02 > 1,15     bo  4,02   to więcej niż 4   , a  1,15  to znacznie mniej niż 4.

Gdy cyfry przed przecinkiem są takie same, decydują cyfry po przecinku.

0,7 > 0,3       bo     7/10 > 3/10
2,16 < 2,83   
1,02 < 1,71
Jeśli liczby różnią się ilością cyfr po przecinku, zawsze można dopisać zera na końcu jednej                    z nich.   (Dowiedzieliśmy się o tym na poprzednich zajęciach).
0,2 > 0, 07 
0,20 > 0,07
1,008 < 1,03
1,008 < 1,030
W zrozumieniu lekcji pomoże Wam film:
https://www.youtube.com/watch?v=fhrAjgVNh2Y ,
potem uzupełnijcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 1, 2, 3 str.80.

 06.05.2020 r.
Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych – zadania.      ( 2 lekcja)

Dla utrwalenia wiadomości obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=lhhfdsUBLCg
przypominający w jaki sposób porównujemy ułamki.

Następnie rozwiążcie zadanie z podręcznika : zad. 2 str.195 oraz zad.5 i zad. 6 ze str.196 i prześlijcie  w załączniku na mój e-mail do czwartku  07.05.20 r.
 Zadania muszą być podpisane.
Zdjęć nie będę sprawdzała!


05.05.2020 r.
Temat: Różne zapisy tego samego ułamka dziesiętnego.

Narysujcie w zeszytach dwa takie same kwadraty o boku 10 cm . W jednym kwadracie  zamalujcie  8/10, czyli 0,8 kwadratu , a w drugim kwadracie  80/100 czyli  0,80 kwadratu (patrz rysunek pana Jacka i pana Placka na stronie 191 w podręczniku).                                                                                                                W każdym kwadracie zamalowano taką samą część.                                                                                            8/10 = 80/100       więc    0,8 = 0,80

Na końcu ułamka dziesiętnego można dopisać dowolnie dużo zer,  a wartość ułamka się nie zmieni. Np.                                                                                                                                                                           0,7 = 0,70 = 0,700
 3,8 = 3,80 = 3,800
 2,04 = 2,040 = 2,0400

Dlatego, gdy ostatnimi cyframi występującymi po przecinku są zera, to możemy te zera pominąć. Np.                                                                                                                                                                                         
0,500 = 0,50 = 0,5
13,600 = 13,60 = 13,6
19, 0900 = 19,090 =19,09
 27,0600 =27,06
Dla lepszego zrozumienia dzisiejszego tematu polecam Wam  do obejrzenia film:
https://www.youtube.com/watch?v=3Fl5r7Zb-bk

Następnie zróbcie w zeszytach ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 ze strony 79. 29.04.2020 r.                                                                                     (1 lekcja)

Temat: Przedstawianie wyrażeń dwumianowanych za pomocą ułamków dziesiętnych -  jednostki                          długości, masy, kosztu .

Przykład 1.

Małgosia i Staszek mają do szkoły 2 km 375 m. Wyraź tę odległość w kilometrach.

1 km = 1000 m

1m = 0, 001 km

375 m = 0,375 km         to

2 km 375 m = 2,375 km.

Odp. Małgosia i Staszek mają do szkoły 2,375 km.

Przykład 2. (dotyczy jednostek masy)

Na samochód ciężarowy załadowano 5 t 450 kg węgla. Ile to ton?

1 t- jedna tona

1 t = 1000 kg

1 kg = 0,001 t

450 kg = 0, 450 t  , a więc

5 t 450 kg = 5,450 t.

Odp. Na samochodzie było  5,450 t węgla.

Dla lepszego zrozumienia tematu obejrzyjcie film:

https://www.youtube.com/watch?v=kVvWpFMTxH0    

Następnie zapiszcie w ramce podane jednostki masy:

1 t = 1000 kg       1kg = 0,001 t

1 kg = 100 dag     1 dag = 0,01 kg           1 dag – jeden dekagram

1 dag = 10 g          1 g = 0,1 dag              1 g – jeden gram

1 kg = 1000 g        1 g = 0,001 g

W zeszycie przedmiotowym zróbcie zadanie 1 str.190

29.04.2020 r.                                                                                 (2 lekcja)

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych – praca zeszytem ćwiczeń.

Zanim przejdziemy do ćwiczeń przypomnijcie sobie co to jest wyrażenie dwumianowane.

Obejrzyjcie materiał filmowy:

https://www.youtube.com/watch?v=a0m-pji6nJ8

Potem wypełnijcie ćwiczenie 1,2, 3 na stronie 77

Proszę, rozwiążcie poniższe zadania, podpiszcie je ( będę drukowała)  i do piątku 01.05.20 r. prześlijcie na mój adres służbowy ( podałam go wcześniej w mailu przez dziennik elektroniczny).


Zad. 1   Zapisz wyrażenia dwumianowane w postaci dziesiętnej.
a. 3 m 45 cm
b. 4 kg 20 dag
c. 4 cm 8 mm
d. 5 kg 3 dag
e. 35 cm 5 mm
f. 4 zł 50 gr
g. 18 zł 05 gr
h. 25 dag 5 g

Zad. 2   Zapisz w postaci wyrażenia dwumianowanego.
a. 3,5 cm
b. 2,8 dm
c. 14,25 kg
d. 3,75 m
e. 1,25 zł
f. 6,7 kg
g. 9,05 kg
h. 10,2 dm

Przypominam,      1 decymetr (dm) – 10 cm.28.04.2020 r.

Temat: Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych. Wprowadzenie.

Dzisiejszą lekcję zaczniemy od przykładu:
Pani Ola kupiła nową lodówkę. Na pudełku z lodówką były wymiary podane w milimetrach (mm):

Wysokość -1850 mm
Szerokość – 600 mm
Głębokość -650 mm.
Pani Ola chciała jednak zamienić te jednostki długości na centymetry  (cm) i metry (m). Wiedziała, że

1cm =10 mm          to          1mm =  1/10 cm = 0,1 cm
1 m = 100 cm          to          1 cm = 1/100 m = 0, 01 m
1 km =1000 m        to          1  m = 1/1000 km = 0,001 km         wykorzystała tę wiedzę i zapisała wymiary lodówki w centymetrach:
1850 mm = 185 cm
600 mm = 60 cm
650 mm = 65 cm,
a potem w metrach:
1850 mm = 1,850 m
600 mm = 0,600 m
650 mm = 0,650 m

Wyrażenia dwumianowane możemy przedstawiać za pomocą ułamków dziesiętnych i zapisywać w postaci dziesiętnej.

Np. Każdą długość można zapisać w postaci dwóch innych jednostek długości i to jest wyrażenie dwumianowane:
7 mm = 7/10 cm = 0,7 cm
14 cm 7 mm = 14,7 cm
8 cm = 0,08 m
8 m 26 cm = 8, 26 m
5 m 8 cm = 5, 08 m
Przykład:
Za zakupy Jola zapłaciła 16 zł 25 gr. Wyraź w złotych wartość tych zakupów.
1 zł = 100 gr
1 gr = 0,01 zł
25 gr = 0,25 zł
Zatem  16 zł 25 gr = 16, 25 zł
Odp. Za zakupy Jola zapłaciła 16,25 zł.

W zrozumieniu lekcji pomoże Wam film:
https://www.youtube.com/watch?v=C_VCjKJ6siI
Obejrzyjcie pokazane przykłady w skupieniu, a następnie zróbcie z podręcznika zad1 a) b) str.187.
Dla chętnych podpunkty c) i d) z tego zadania.


24.04.2020 r.

Temat: Ułamki o mianownikach 10, 100 i 1000.


Na wcześniejszych lekcjach uczyłeś się o ułamkach zwykłych. Dzisiaj  na zajęciach zaczniemy poznawać  ułamki dziesiętne czyli takie, których mianownik wynosi 10, 100, 1000.

 Zapis dziesiętny ułamków matematycy zaczęli stosować w Europie w XVII wieku.

Film wyjaśnia jak zapisywać ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego:

https://pistacja.tv/film/mat00129-zapisywanie-liczb-dziesietnych-za-pomoca-ulamkow-zwyklych?playlist=216

Dowiedzieliśmy się już, że sposób zapisu liczb naturalnych, którym się posługujemy, nazywa się pozycyjnym systemem dziesiątkowym. Liczby zapisane w układzie dziesiątkowym można rozszerzyć w prawą stronę o części ułamkowe.

Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 możemy  zapisać bez kreski ułamkowej, to znaczy w postaci dziesiętnej:

1/10 = 0,1        1/100 = 0,01        1/1000 = 0,001         14/100 = 0,14    154/1000 = 0,154

Przecinek oddziela całości od części ułamkowych.

Zapiszmy słowami te ułamki dziesiętne:

2,2   -dwa i dwie dziesiąte

13,25 – trzynaście i dwadzieścia pięć setnych

0,625 – zero i sześćset dwadzieścia pięć tysięcznych lub sześćset dwadzieścia pięć tysięcznych (zero pomijamy)

Proszę, przepiszcie do zeszytu temat i  przykłady, a następnie w zeszycie ćwiczeń zróbcie ćw. 1, 2 ,3 , 4 ze strony 68.


22.04.2020 r.
Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych - praca z zeszytem ćwiczeń.
         (druga lekcja)

Na tej godzinie zajmiemy się rozwiązywaniem przykładów z zeszytu ćwiczeń.
Proszę zróbcie ćw. 1,2,3, 4,5 str.71
Dla chętnych ćw. 6 str. 71
Odejmować od siebie liczby mieszane będziemy w klasie piątej!


22.04.2020 r.
Temat: odejmowanie ułamków zwykłych - zadania tekstowe. 
      (piersza godzina lekcyjna)

Dla przypomnienia sobie wiadomości z wczorajszej lekcji, proszę jeszcze raz przeanalizować sobie ćwiczenie A i B ze strony175 w podręczniku i powtórnie obejrzeć film:
https://www.youtube.com/watch?v=0pCcW74wTMI
Następnie zróbcie zadanie z podręcznika  5,6,7 str.177.


21.04.2020 r.

Temat:  Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

W klasie czwartej nauczymy się odejmować ułamki o jednakowych mianownikach.
Przykład:
Projektując proporczyk dzieci ustaliły, że  7/9 proporczyka będzie w kolorze niebieskim. Jednak później zdecydowały, że niebiską część zmniejszą o 2/9. Pozostałe części pozostawią białe. Jaka część zaprojektowanego proporczyka będzie w kolorze niebieskim?

7/9  - 2/9 = 5/9                      
Odp. W kolorze niebieskim będzie  5/9  proporczyka

(pamiętaj, w zeszycie zapisujemy zamiast kreski ukośnej / kreskę ułamkową poziomą --)

W odejmowaniu ułamków o jednakowych mianownikach odejmujemy ich liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmiany.

7/10  - 3/10 = 4/10

5/6  -  4/6 = 1/6

8/3  -  5/3 = 3/3 = 1

Każdą liczbę naturalną możemy przedstawić w postaci ułamka.

Wykonaj przykłady:

1 – 3/8 = 8/8 – 3/8  = 5/8          (bo 8 : 8 = 1)

1 – 2/5 = 5/5 - 2/5 = 3/5

W zrozumieniu tego tematu pomoże nam film:

https://www.youtube.com/watch?v=0pCcW74wTMI
Po projekcji przeanalizuj przykłady z zielonej ramki str.175 , a następnie zrób zadanie  z podręcznika zad.1 str.176.


17.04.2020 r.
Temat: Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.


Przeanalizujmy trzy przykłady:
1.  Z dwunastoosobowej grupy uczniów klasy IV pięć osób lubi matematykę,  a czwórka dzieci woli przyrodę. Jaką część dwunastoosobowej grupy stanowią miłośnicy nauk matematyczno- przyrodniczych ?
(Narysujcie w zeszycie 12 małych ludzików, 5 matematyków pomalujcie na niebiesko, 4  przyrodników na czerwono, a 3 niezdecydowanych nie malujcie).
Aby obliczyć ilu było miłośników nauk matematyczno -przyrodniczych należy wykonać dodawanie:

( Kreska ukośna u mnie oznacza kreskę ułamkową.  W zeszycie proszę zapisywać ułamki z kreską ułamkową poziomą ! )

5/12 + 4/12 = 9/12 = 3/4
Odp.3/4 dwunastoosobowej grupy uczniów lubi nauki matematyczno przyrodnicze.

2.Rodzice zjedli 5/8 pizzy, a dzieci 4/8 takiej samej pizzy. Ile pizzy zjadła rodzina?

(Rysujemy 4 takie same koła, każde dzielimy na 8 części.W pierwszym kole malujemy na zielono 5 części, w drugim 4, w 3 kole 8 części, a w 4 kole tylko 1 część 8. Domyślasz się dlaczego?
Oczywiście, te dwa ostatnie koła ilustrują pizzę zjedzoną przez całą rodzinę.
Zatem piszemy:
5/8 + 4/8 = 9/8 = 1 1/8
Odp. Rodzina zjadła 1 1/8 pizzy.
Zapisz w ramce następujący wniosek:
Dodając ułamki o tych samych mianownikach, otrzymujemy ułamek, którego licznik jest sumą liczników ułamków, a mianownik jest taki sam jak mianownik obu ułamków.
4/7 + 2/7 = (4+2) /7 = 6/7
3.Aby obliczyć sumę liczb mieszanych, dodajemy całości do całości, a część ułamkową do części ułamkowej.
1 6/9 + 1 5/9 = 2  11/9 = 3 2/9

Proszę, zróbcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 i 2 str. 69


15.04.2020 r.

Temat: Ułamki niewłaściwe – praca z zeszytem ćwiczeń.

Na pierwszej godzinie lekcyjnej obejrzyjmy w skupieniu film

https://www.youtube.com/watch?v=QFvwJN_NWps&feature=youtu.be

Przypomnimy sobie jak zamieniać ułamki niewłaściwe na liczby mieszane i odwrotnie, czyli liczby mieszane na ułamki niewłaściwe.

Następnie w zeszycie ćwiczeń wykonaj ćwiczenie 1,2 i 3 ze strony 66.

Wskazówka do ćw. 3:

Odcinek jednostkowy w podpunkcie a) podzielony jest na 2 równe części, a w podpunkcie  b) na 5 równych części, to jest na tyle, ile wskazuje mianownik ułamka. Potem już licząc od zera łatwo zaznaczać wskazane części.

15.04.2020 r.

Temat: Przedstawianie ułamków  na osi liczbowej- ćwiczenia.

Podobnie jak na wcześniejszej lekcji wykonaj ćwiczenie 7 ze strony 67.

Pamiętaj, ułamek niewłaściwy można zapisać w postaci liczby mieszanej.

Przypominam również, że kreska ułamkowa oznacza znak dzielenia (  np.  12/3 = 4,  8/8 = 1,  18/3 = 6)

Proszę, zróbcie w zeszycie ćwiczeń ćw.6,7,8 ze strony 67, a dla chętnych ćw.9 str. 67.

 

08.04.2020 r.
Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.


Rozpatrzmy przykład:
Dwa jednakowe batoniki czekoladowe podzielono między troje dzieci. Jaką część batonika otrzymało każde dziecko?
Po podzieleniu każdego batonu na trzy równe części, z których każda jest trzecią częścią batonika, to każde dziecko otrzymało dwie takie części (zróbmy rys. w zeszycie).
Zapiszemy to tak:
2 : 3 = 2/3             (kreska ukośna oznacza kreskę ułamkową)
Odp. Każde dziecko otrzymało 2/3 batonika.
Przykład 2
Jak równo rozdzielić trzy tabliczki czekolady między czworo dzieci?
Zapiszemy to tak:
3 : 4 = 3/4
Odp. Każde dziecko otrzyma 3/4 tabliczki czekolady.

Iloraz dwóch liczb naturalnych możemy zapisać w postaci ułamka.
Dzielna jest licznikiem, a dzielnik mianownikiem tego ułamka. Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia. Mianownik nie może być zerem.
Proszę, zróbcie z podręcznika zadanie 1 str.171
Życzę zdrowych, pogodnych Swiąt Wielkanocnych.


08.04.2020 r.

Temat:  Ułamki właściwe i niewłaściwe.


Dzisiaj poznamy nowe określenia.

Ułamki właściwe- to takie , w których licznik jest mniejszy od mianownika.

Ułamki niewłaściwe- to takie, w których licznik jest większy od mianownika lub równy mianownikowi.

Po obejrzeniu przykładów możemy wywnioskować, że ułamki niewłaściwe są większe od 1 lub równe 1, a ułamki właściwe są mniejsze od 1.

Każdy ułamek niewłaściwy możemy zapisać zapomocą liczby mieszanej, czyli liczby naturalnej i ułamka.

Przeanalizujmy przykłady z podanej strony.
Nauczymy się zamieniać liczby mieszane na ulamki niewłaściwe.
https://opracowania.pl/opracowania/matematyka/ulamki-niewlasciwe-i-liczby-mieszane-na-poziomie-ucznia-klasy-4,oid,1883

Do zeszytu przepiszcie notatkę (jeżeli ktoś chce, to może wydrukować i wkleić)


07.04.2020 r.
Temat:  Rozszerzanie i skracanie ułamków. Utrwalenie i powtórzenie

Na tej lekcji powtórzymy i utrwalimy umiejętności związane z rozszerzaniem i skracaniem ułamków.
W dalszym ciągu powtarzamy tabliczkę mnożenia, bez niej nie skrócimy, ani nie rozszerzymy poprawnie ułamków zwykych.
Pamiętajmy!
1.Jeżeli licznik i mianowniik ułamka podzielimy przez tę samą liczbę różną od zera, to otrzymamy ułamek równy danemu. Mówimy, że skróciliśmy ułamek.
2.Jeżeli licznik i mianownik ułamka pomnożymy przez tę samą liczbę różną od zera, to otrzymamy ułamek równy danemu. Mówimy, że rozszerzyliśmy ułamek.


W ramach przygotowań do rozwiązania  zadań z ćwiczeń,pomoże nam materiał ze strony gov.pl/zdalne lekcje, klasy czwarta i wpisujemy nasz temat.

Po analizie przykładów , w zeszycie ćwiczeń wykonujemy ćwiczenie 9 i 10 str.65
Proszę wysłać mi zdjęcia tych dwóch ćwiczeń ( tylko 9 i 10) na mail, który otrzymają rodzice na swojej poczcie.


25.03.2020 r.

Temat: Skala na planach . Utrwalanie materiału.

 Bardzo Was proszę,na kartce A4 wykonajcie plan swojego pokoju w skali 1:100.
 Skala ta pozwoli Wam łatwo przeliczyć jednostki długości. 
 Podczas zamiany jednostek możecie skorzystać z ćwiczenia 1 ze strony 54, które wykonywaliśmy w szkole.
 Życzę owocnej pracy.


25.03.2020 r.

Temat: mek jako część całości. Wprowadzenie. 

Wchodzimy na gov.pl/zdalnelekcje i klikamy:
- plan lekcji dla szkoły podstawowej
- klasa 4
- przedmioty
- matematyka
- marzec
- klikamy w lekcję: ułamek jako część całości
  następnie
- klikamy *lekcja z e-podręcznika, a potem w *materiał dodatkowy

Wykonujemy ćwiczenia online sprawdzające zrozumienie tematu.( tych poleceń, ani rozwiązań nie wpisujemy do zeszytu)!
Później, w ćwiczeniach w wersji papierowej wykonujemy
ćwiczenie 1,2,3 str.56


27.03.2020 r.


Temat: Ułamek jako część całości. Utrwalenie. 

Uczymy się i utrwalamy materiał z panem Tomaszem Gwiazdą .

Wchodzimy na stronę 
www.matmagwiazdy.pl.
W okienku szukaj - wpisujemy ułamki zwykłe.
Klikamy w ułamki zwykłe i liczby mieszane.
Obejrzyjmy w skupieniu lekcję i z wnikliwością prześledżmy przykłady.

Potem uzupełniamy nasze ćwiczenia w wersji papierowej 4,5,6,7 ze strony 57.
Proszę napiszcie, czy zadanie zostało wykonane.

 

·   31.03.2020 r.

 Temat: Porównywanie ułamków. Wprowadzenie.

W zrozumieniu dzisiejszej lekcji pomoże Wam materiał przygotowany na stronie: gov.pl/zdalnelekcje . Należy wejść tam na matematykę klasa 4 i poszukać tematu: Porównywanie ułamków. Wprowadzenie.


Lelekcja z e-podręcznik 

Na tej lekcji, w części I nauczymy się porównywać ułamki o jednakowych mianownikach. Po obejrzeniu prezentacji wykonajmy 5 ćwiczeń online  z możliwością sprawdzenia swoich rozwiązań.

W drugiej części zajęć porównujemy ułamki o jednakowych licznikach.

 W skupieniu obejrzyjmy filmik  i rozwiążmy ćwiczenia online.

Proszę Was , jak zwykle w zeszycie przedmiotowym wpiszcie temat i datę, a następnie przepiszcie treść ćwiczenia 7 online z poprawnie wybraną odpowiedzią.

 

 01.04.2020 r.

Temat: Porównywanie ułamków. Utrwalenie.

Tak jak na poprzedniej lekcji korzystamy ze strony:gov.pl/zdalnelekcje

Na tej lekcji utrwalamy umiejętność porównywania ułamków o tych samych licznikach i mianownikach .Przed wykonaniem ćwiczeń, możemy jeszcze utrwalić sobie materiał klikając na:

·     Materiał do zajęć 1

www.matmagwiazdy.pl- porównywanie ułamków

W zeszycie ćwiczeń uzupełniamy ćwiczenia 1,2,3 str. 62

 

 01.04.2020 r.

Temat:  Porównywanie ułamków. Powtórzenie.

Powtarzamy umiejętność porównywania ułamków o tych samych licznikach i mianownikach.

Ponownie dla sprawdzenia się możemy skorzystać ze strony : gov.pl/zdalnelekcje

·         Materiał do zajęć 1

·         W zeszycie przedmiotowym rozwiązujemy zadanie 1,2,3 ze str.161

 

 03.04.2020 r.

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków. Wstęp.

Na tej lekcji nauczymy się, jak rozszerzać i skracać ułamki. Wchodzimy na: gov.pl/zdalnelekcje. Wybieramy klasę 4 , przedmiot matematyka i szukamy naszego tematu.

W zrozumieniu wiadomości pomogą nam:

·         Lekcja z e-podręcznika

·         Materiał do zajęć 1

·         Materiał do zajęć 2

·         Bardzo Was proszę, powtórzcie tabliczkę mnożenia.

W zeszycie ćwiczeń uzupełnijcie ćwiczenie 1,2,3 str. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      

·      

 

 

 

 

 

 

 

·       

 

 

 

 

 

 

 

 

·       

 

 

·        

 

 

 

 

·      

 

 

 

 

 

 

This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free