Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

J. polski 5b

  24, 25 czerwca 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: To już wiemy i potrafimy - "Spotkanie".

Dzisiaj podsumowanie tego, co już wiecie i umiecie.
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str383 - 384 pt. "Spotkanie".
2. Zadania sprawdzą Waszą wiedzę z klasy 5.
* Część I : czytanie i pisanie.
    ćw. 1., 2. str.384. - ustnie
    ćw. 3. str. 385. - pisemnie
* Część II : nauka o języku i ortografia.
    ćw. 6., 7. str.385. - ustnie
    ćw. 8., 9., 10. str.385. - pisemnie

I na tym kończymy w klasie 5. Odpoczywajcie, nabierajcie sił na nowy rok szkolny! Spotkamy się (mam nadzieję) we wrześniu w szkole!

23 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat:  Akcentowanie w języku polskim.

1. Przeczytajcie informacje z podręcznika - str.346 (niebieskie tabele).
2. Przepiszcie do zeszytu:
akcent: to silniejsze wymówienie jednej sylaby w wyrazie
Sylabę najsilniej wymawiana w wyrazie nazywamy sylabą akcentowaną.
W języku polskim zasadniczo akcentujemy drugą sylabę od końca!
   ka- na - pa     sa - mo - chód       ze - szyt       lo - ko- mo - ty - wa
Wyjątki:
Akcentujemy trzecią sylabę od końca w wyrazach:
* w wyrazach obcego pochodzenia zakończonych na -yka, -ika, np. 
          ma - te - ma - ty - ka            bo - ta - ni - ka      fi - zy - ka
* w czasownikach w 1. i 2. os. l. mn. czasu przeszłego, np. 
          my - liś - my                       pos -przą - ta - liś - cie
* w czasownikach w trybie przypuszczającym w 1., 2., 3. os. l. poj. i 3. os. l.mn., np. 
          prze - czy - tał - bym          u- my - li - by

Akcentujemy czwartą sylabę od końca w :
* czasownikach w trybie przypuszczającym w 1. i 2. os. l. mn., np
          u- de- rzy - li - byś - my              pos - przą - ta - li - byś - cie
Piozdrawiam!

22 czerwca 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: O różnych rodzajach głosek.

Na początek: powtórzcie alfabet (w języku polskim jest to 32 litery)!!

Przypomnienie z klasy 4. :                 (przepiszcie do zeszytów)
* głoska: to najmniejszy dźwięk mowy ludzkiej, który można wyodrębnić słuchem
  litera: to graficzny (napisany, wydrukowany) znak głoski
                    dom ———►  3 litery (d, o, m)
                                              3 głoski (d, o, m)

                    grzyb ———► 5 liter (g, r, z, y, b)
                                               4 głoski (g, rz, y, b)
 
                    rzeczy ———► 6 liter (r, z, e, c, z, y)
                                                 4 głoski (rz, e, cz, y)
* niektóre polskie głoski składają się więcej niż z jednej litery:
    rz, cz, sz, ch, dz, dź, dż
* podstawowy podział głosek w języku polskim to podział na :
- samogłoski (a, ą, e, ę, i, o, u, (ó), y       (jest ich tylko 8!)
- spółgłoski: pozostałe głoski (b, c,ch, cz, ć, d, dz, dź, dż, f, g, h, j, k, l, ł, m, n, n, ń, p, r, s, sz, ś, t, w, z, ź, ż)
Praktyczna rada:
Wystarczy zapamiętać, że w j. polskim jest tylko 8 samogłosek, a pozostałe to spółgłoski!
* rola samogłoski "i" :
                                       biel ————► 4 litery   (b, i, e, l)
                                                                   3 głoski  (bi, e, l)

                                       wiza ————► 4 litery   (w, i, z, a)
                                                                     3 głoski  (w, i, z, a)
Dlaczego tak? Przypominam:
Jeżeli za samogłoską "i" stoi inna samogłoska, to pełni ona rolę tylko zmiękczenia i nie liczymy jej jako samodzielnej głoski ( za samogłoską "i" w wyrazie "biel" stoi samogłoska "e", zatem "i" tylko zmiękcza "b").
Jeżeli za samogłoską "i" stoi spółgłoska, to pełni ona podwójną rolę: zmiękcza głoskę stojącą przed nią i jest samodzielna głoską (w wyrazie "wiza" za "i" stoi już spółgłoska "z", więc samogłoska "i" zmiękcza "w" i jest samodzielną głoską).
Zadanie: 
Policz litery i głoski w wyrazach"
- wiadro              6 liter   (w, i, a, d, r, o) , 5 głosek    (wi, a, d, r, o)              WZÓR
- mama
- dzban
- witraż
- wieś
- miasto

Przechodzimy do nowego materiału:              (przepiszcie do zeszytu)
Głoski dzielimy też na :
* nosowe i ustne
nosowe: ą, e, m,(m'miasto - głoska zmiękczona samogłoską "i")), n, ń (n' - nie - głoska zmiękczona samogłoską "i"); przy ich wymawianiu powietrze przechodzi przez usta i nos 
ustne: pozostałe głoski; przy ich wymawianiu powietrze przechodzi tylko przez usta.
Rada: 
Zapamiętaj głoski nosowe (jest ich niewiele), pozostałe to ustne!
* twarde i miękkie
Miękkość głoski w języku polskim oznaczamy:
- samogłoską "i", np. niebo, nikt, pianino (głoski ni, pi sa miękkie, bo zmiękcza je samogłoska "i")
- kreseczką nad głoską, np. środek, źrebak, i ( głoski ś, ź, dź sa miękkie, bo zmiękcz je kreseczka nad głoską).
Uwaga!
Nie ma sztywnego podziału na głoski miękkie i twarde. W jednym wyrazie dana głoska może być twarda, a w drugim miękka, np. 
                                     waza ———► głoska "w" jest twarda
                                     wiza  ———► głoska "w" jest miękka (zmiękcza ją samogłoska "i")
* dzwięczne i bezdźwięczne:
dźwięczne: przy ich wymawianiu drgają wiązadła głosowe
Uwaga!
Wszystkie samogłoski (a, ą, e, ę, i, o, u, (ó), y) są dźwięczne.
Spółgłoski dźwięczne: b, d, g, z, ź, ż, dz, dź, dż, w, j, m, n, l, ł, r.
bezdżwięczne: przy ich wymawianiu nie drgają wiązadła głosowe
Spółgłoski bezdźwięczne: p, t, k, s, ś, sz, c, ć, cz, f, ch.
Rada: 
Nie uczcie się na pamięć głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych! Zapamietajcie tylko, że wszystkie samogłoski są dźwięczne. Aby sprawdzić, czy dana głoska jest dźwięczna, czy nie wystarczy przyłożyć dwa palce (kciuk i wskazujący) do wiązadeł głosowych, wymówić głoskę. Jeżeli wiązadła drgają jest dźwięczna, jeżeli nie - bezdźwięczna.

1. Dla utrwalenia nowego materiału przeczytajcie informacje z podręcznika - str.339 - 341 (niebieskie tabele).
2. Zadanie dla chętnych: zeszyt ćwiczeń str.119 ćw.1.
                                                                       120 ćw.4., 5.
Wiem, że sporo tego, ale jeszcze chwila i ...............15 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Wątek detektywistyczny w powieści "Szatan z siódmej klasy".

Wiecie już, że powieść Makuszyńskiego jest powieścią detektywistyczną. Głównym jej wątkiem jest śledztwo, które prowadzi Adaś. Dziś dokładnie przyjrzymy się jemu. 
Na początek plan ramowy watku:           (przepiszcie do zeszytu)
1. Prośba profesora o pomoc.
2. Spotkanie Wandy i zapoznanie Adasia ze sprawą.
3. Chęć kupienia domu przez Francuza.
4. Przyjazd na wieś.
5. Uderzenie Adama w głowę.
6. Znalezienie listu księdza Koszyczka.
7. Śledzenie "malarza" i złapanie Adasia przez opryszków.
8. List do Gąsowskich.
9. Wrzucenie Adama do piwnicy.
10. Pomoc harcerzy i wiadomość o dalszych losach drzwi.
11. Pojawienie się Cisowskiego w domu Gąsowskich.
12. Zabranie fałszywego skarbu przez malarza. 
13. Odnalezienie prawdziwego skarbu w dziupli drzewa.

Zadanie dla CHĘTNYCH: ( na dziś do wieczora):
Według planu steść wątek detektywistyczny powieści.

Pozdrawiam Was serdecznie!

15 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Iwo i Paweł Gąsowscy - pasjonaci swoich dziedzin.

Przepiszcie do zeszytu:

Bardzo ważną postacią powieści K. Makuszyńskiego jest Paweł Gąsowski - nauczyciel historii w warszawskim gimnazjum. Chociaż nie mieszka w rodzinnym majątku - Bejgole - na sercu leży mu jego los. Niestety, brat profesora, Iwo, zarządza nim nieudolnie, doprowadzając go do stopniowej ruiny. Profesor prosi Adama, by ten pomógł mu w rozwiązaniu zagadki, która bardzo go niepokoi. Dzięki wyjazdowi "szatana" do Bejgoły, poznajemy całą rodzinę Gąsowskich, w szczególności jakże różnych braci - Pawła i Iwa.

   Paweł Gąsowski: był profesorem historii w szkole, do ktyórej uczęszczał Adaś, mężczyzna w podeszłym wieku (uczył od trzydziestu lat), o siwej , bujnej czuprynie, srebrzystej brodzie, jasnych oczach o wiecznie zdziwionym wyrazie. Wśród uczniów słynął z tego, że nauczał historii według własnej trudnej do zrozumienia metody. O postaciach, które cenił, opowiadał z zapałem, a szczególnym uwielbieniem darzył Napoleona Bonaparte. Z kolei w stosunku do tych, których wartość dziejową lekceważył, był wyjątkowo twardy, zawzięty i nieustępliwy.
   Cechą wyróżniającą profesora było roztargnienie (zdarzało się, że podczas wykładu zamyślał się i długo wpatrywał w jeden punkt, nie pamiętał nazwisk swoich uczniów, często mylił ich imiona). Przez młodzież był szczerze lubiany za dobre, gołębie serce, poczciwość i łagodność. Nie był mściwy, a z osiągnięć swych uczniów w dziedzinie historii był dumny. Był cierpliwy i wyrozumiały. Jednego tylko nie znosił - oszukiwania.
   W stosunku do brata starał się być wyrozumiały, choć z troską i niepokjem obserwował, jak ich rodzinny majątek popada w ruinę. Wspierał rodzinę finansowo, spłacając długi. 
   Profesor Gąsowski to postać niezwykle pozytywna, wzbudzająca sympatię.

Iwo Gąsowski: młodszy brat profesora, dziedzic rodowego majątku we wsi Bejgoła. Mężczyzna o niepozornej posturze i niskim wzroście, charakteryzujący się tubalnym głosem
   Powierzonym sobie majątkiem zarządza nieudolnie, doprowadzając go stopniowo do ruiny. Z zamiłowania jest matematykiem i od wielu lat żyje złudną nadzieją, że rozwiąże pewną matematyczną tezę, za którą otrzyma wielotysięczną nagrodę. Prowadzi chaotyczny tryb życia, całe noce spędzając na liczeniu i śpiąc w dzień. Najczęściej chodzi z ponurą miną, roztargniony, uważając się za geniusza. Nie interesuje się sprawami przyziemnymi i nieustannie marzy o sławie. Jest mężczyzną inteligentnym, ponieważ to właśnie on odczytuje informację, którą Adaś ukrył w liście.

Przełomowym momentem w życiu braci (a zwłaszcza Iwa) jest ich rozmowa. Paweł uświadamia mu, że przez swoją nieroztropność zaprzepaszcza rodowe dziedzictwo, na które pracowało wiele uczciwych pokoleń i żyje marzeniami, które mają nikłą szansę na realizację.Po niej Iwo Gąsowski niszczy swoje wyliczenia.

A kto z tej rodziny sprawił, że serce Adasia zaczęło bić szybciej?

Wanda Gąsowska: jedyna córka Iwa i Ewy Gąsowskich, uczy się w szkole w Wilnie, gdzie spędza większość czasu, do domu wracając głównie na wakacje. To panna wysoka, wyróżniająca się urodą, o fiołkowych oczach i drobnych, zawsze roześmianych ustach. Wanda okazuje się niezwykle odważną i niezwykle silną osobą - to właśnie ona przynosi do domu omdlałego Adasia. Przez profesora Gąsowskiego nazywana jest "kozą". Wujka traktuje pobłażliwie i z miłością, do rodziców odnosi się z szacunkiem i wyrozumiałością.Adama podziwia za mądrość i bezgranicznie ufa w jego detektywistyczne umiejętności. Z czasem ów podziw przeradza się w miłość, a zakochana Wanda staje się płaczliwa i całą swoją uwagę skupia na Cisowskim. Jest postacią pozytywną i sympatyczną.

Ewa Gąsowska: żona Iwa Gąsowskiego, matka Wandy, gospodyni domowa. Na jej barkach spoczywa ciężar utrzymania domu i wychowania córki. Jest osobą niezwykle łagodną i miłą, cichą i ciągle zapracowaną . Sama boryka się z trudami dnia codziennego, na jej barkach spoczywa utrzymanie domu i rodziny.

Jak widzicie:
Rodzina Gąsowskich to galeria różnych postaw, czasami bardzo różnych. Jednak w obliczu problemów i kłopotów potrafi się zjednoczyć i wspólnie pokonywać problemy.

Pozdrawiam.


10 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: "Diable! Szatanie!, czyli o głównym bohaterze powieści K. Makuszyńskiego".

Jak już wiecie, głównym bohaterem powieści Kornela Makuszyńskiego jest Adam Cisowski. Tytułowy "szatan". Czy pamiętacie, kto tak nazwał bohatera? Oczywiście profesor Gąsowski, zdumiony tym, że Adaś rozszyfrował jego spsób odpytywania uczniów.
Przeczytajcie i zastanówcie się, które znaczenie słowa "szatan" pasuje do naszego bohatera:  (przepiszcie je do zeszytu)
1. w niektórych wierzeniach religijnych: postać będąca uosobieniem zła, uważana za jego sprawcę, zły duch kuszący do grzechu, diabeł, czart;
2. żart. o bardzo ruchliwym, często niesfornym dziecku, nad którym trudno zapanować;
3. przen. zwykle z podziwem o człowieku bardzo zdolnym, sprytnym, odważnym, diabeł   (to znaczenie do zeszytu)         
Zbierzmy materiał do charakterystyki bohatera:            (przepiszcie do zeszytu)
* przedstawienie postaci (kim jest?): uczeń klasy VII gimnazjum, ma 17 lat, mieszka w Warszawie, jest synem lekarza, najstarszy spośród pięciorga dzieci państwa Cisowskich)
* jak wygląda? : to "trochę nieforemny chłopak, nieco pękaty, z rozmierzwioną czupryną; sądząc po jego budowie musiał być sprężysty i silny. Spojrzenie miał śmiałe i dziwnie przenikliwe".
*cechy charakteru bohatera:
Spośród podanych niżej cech podkreśl tylko te, które dotyczą Adasia:
pojętny, sprytny, tchórzliwy, błyskotliwy, inteligentny, szlachetny, życzliwy, nieśmiały, bezinteresowny, rozważny, wyrachowany, pogodny, wrażliwy, umie okazywać uczucia, dobry przyjaciel, prawdomówny, przezorny, odważny, szczery, pracowity, bystry, przebiegły, pomysłowy, zarozumiały, cierpliwy, rozumny, obowiązkowy, dumny, ambitny, koleżeński, uczciwy, pilny, serdeczny, sympatyczny, zaradny, sumienny, odpowiedzialny, dociekliwy, mądry.
* wybierz trzy dowolne cechy charakteru bohatera i uzasadnij je:
np. bystry, bo .................................
* oceń bohatera (Twoje zdanie o bohaterze)       (pisemnie do zeszytu)

Pozdrawiam!
 

9 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: "Szatan z siódmej klasy": sylwetka autora, świat przedstawiony w powieści. Czy uważnie obejrzeliśmy 
               film?

Zaczynamy dzisiaj na podstawie obejrzanego przez Was flmu (niestety nie przeczytanej książki - mimo wszystko zachęcam do przeczytania) omawianie lektury pt. "Szatan z siódmej klasy".
1. Sylwetka autora:                                (przeczytaj)
Kornel Makuszyński: urodził się w 1884 r., zmarł w 1953 r. Pisał powieści, felietony, książki dla dzieci i młodzieży. Pierwszą jego książką dla dzieci był "Szewc Kopytko i kaczor Kwak", następne to: "Bardzo dziwne bajki", "Bezgrzeszne lata", bajki: "O dwóch takich, co ukradli księżyc", "Przyjaciel wesołego diabła", powieści: "Panna z mokrą głową", ":Skrzydlaty chłopiec", "Wyprawa pod psem", "Szatan z siódmej klasy", "Szaleństwa panny Ewy", "Awantura o Basię". Dla małych dzieci napisał: "Przygody Koziołka Matołka", "Awantury i wybrykimałej małpki Fiki Miki" i cykl legend, m. in. "O wawelskim smoku", "Wanda leży w naszej ziemi".
2. Świat przedstawiony w powieści:              (przepisz)
* czas i miejsce akcji: akcja powieści rozgrywa się w ciągu kilkunastu dni czerwca i lipca 1937r. (zbliża się koniec roku szkolnego, Adaś na prośbę prof. Gąsowskiego wyjeżdża do Bejgoły, by rozwiązać zagadkę). 
Natomiast czas fabularny obejmuje wydarzenia, o których Adaś dowiaduje się z pamiętnika księdza Koszyczka, dotyczą one wojny francusko - rosyjskiej w latach 1812 - 1813, kiedy w dworku w Bejgole mieszkał Francuz armii napoleońskiej. Od księdza proboszcza bohater dowiaduje się natomiast o rannym polskim księdzu, który brał udział w powstaniu styczniowym, w 1863r. Można zatem powiedzieć, że czas fabularny trwa od 1812 do 1937r.
Wydarzenia rozgrywają się w Warszawie (tu Adaś mieszka i się uczy) i Bejgole (rodzinnym majątku Gąsowskich).
* bohaterowie:
- główny: Adam Cisowski
- drugoplanowi: prof. Paweł Gąsowski, Iwo Gąsowski (brat profesora), Ewa Gąsowska (żona Iwona), Wanda Gąsowska (ich córka)
- epizodyczni: Staszek Burski (przyjaciel Adasia), złodzieje.
* tematyka utworu: śledztwo
* rodzaj literacki: epika (utwór pisany prozą), gatunek literacki: powieść.
"Szatan z siódmej klasy" to powieść detektywistyczna. Mamy ofiarę - rodzina Iwona Gąsowskiego niepokijona przez opryszków, którzy chcą znaleźć w ich domu skarb, o którym przypadkiem się dowiedzieli; detektywa - Adaś Cisowski; przestępstwo - działania opryszków, którzy napadają na Francuza, włamują się do domu Gąsowskich, napadają i więzią Adasia, a w końcu odbierają skrzynię z rzekomym skarbem.
3. Plan ramowy powieści:    (uporządkuj chronologocznie, wpisz obok odpowiednie cyfry od 1 do 15, dokończ)
   Atak tajemniczego napastnika.
   Rozwiązanie księgowych nieścisłości szkolnej spółdzielni.    3.
   Tłumaczenie listu żołnierza napoleońskiego.
    Niespodziewana pomoc harcerzy z obozu.
    Fałszywy skarb - wprowadzenie w błąd opryszków.
    Wizyta fałszywego malarza.
     Burski i drogocenne pióro.                                                      2.
     Trudna przeprawa przez jezioro.
     Odnalezienie skarbu francuskiego oficera.
     Wyjazd Adasia z profesorem do Bejgoły.
      U księdza Kazuro - odkrycie zaginionych drzwi.
      Poszukiwania Adasia w okolicach Bejgoly.
      Uwięzienie młodego detektywa.
      Pomyłka profesora Gąsowskiego - Adaś się ujawnia.             1.
      Odnalezienie opowieści księdza Koszyczka.
4. Zadanie DLA CHĘTNYCH:            ( na dziś, do wieczora)
Odpowiedz na pytania:    (tylko jedna odpowiedź jest poprawna)
   1. Główny bohater nie:
       a. odkrył metody odpytywania uczniów przez historyka,
       b. odnalazł brakujących stu złotych w księgach rachunkowych,
       c. wyjaśnił zagadki znikających drzwi z domu Burskiego,
       d. wyjaśnił sprawy skradzionego pióra.
   2. Chłopiec stracił przytomność podczas śledzenia człowieka  - widmo, ponieważ:
        a. potknął się i uderzył głową o pień drzewa,
        b. uderzyła go niechcący w głowę panna Wanda,
        c. przygniótł go nagle wielki pień drzewa,
        d. otrzymał niespodziewany cios w glowę.
   3. Pamiętnik księdza Koszyczka bohaterowie odnaleźli:
        a. na strychu,
        b. w bocianim gnieździe,
        c. w domu ogrodnika,
        d. w piwnicy.
   4. Noc po udawanym wyjeździe pociągiem Adam spędził:
        a. na stacji kolejowej,
        b. u leśnika w stogu siana,
        c. w domku ogrodnika,
        d. u leśnika, w stodole.
   5. Która postać nie należała do trójki opryszków poszukujących skarbu:
        a. Chudzielec,
        b. fałszywy pisarz,
        c. fałszywy malarz,
        d. Garbaty.
   6. Opryszkowie mieszkali w :
        a. Bejgole,
        b. Głodowcach, 
        c. Żywotówce,
        d. Wiliszkach.
   7. Francuz uwięziony z Adasiem w piwnicy miał:
        a. zwichniętą rękę,
        b. zwichniętą nogę,
        c. złamaną rękę,
        d. złamany obojczyk.       
    8. Z zalewanej piwnicy więźniowie wydostali się dzięki pomocy:
        a. księdza Kazuro,
        b. fałszywego malarza,
        c. profesora Gąsowskiego,
        d. kolegów Adama.
    9. Podczas przeprawy przez jezioro:
        a. łódź wywróciła się do góry dnem,
        b. łódź nabrała wody i zaczęła tonąć,
        c. Francuz wypadł z łodzi i zaczął się topić,
        d. Adaś uratował tonącego kolegę.
    10. Chłopcy zanieśli rannego Francuza do księdza Kazuro na:
        a. drzwiach,
        b. noszach,
        c. desce,
        d. rękach.
    11. Na drzwiach odnalezionych u księdza Kazuro znajdował się następujący napis:
         a. W wielkim domu znajdziesz dwie malowane brody. Nie patrz poza siebie. Patrz przed siebie i czytaj w                     brodzie.
         b. W domu ogrodnika znajdziesz dwie malowane brody. Nie patrz poza siebie. Patrz przed siebie i czytaj w                 brodzie.
         c. W wielkim domu znajdziesz dwie malowane brody. Patrz za siebie i czytaj w brodzie. 
         d. W wielkim domu znajdziesz cztery malowane brody. Nie patrz poza siebie. Patrz przed siebie i czytaj w                 brodzie.
   12. W liście napisanym przez Adasia była zaszyfrowana informacja:
         a. Jesteście w niebezpieczeństwie.
         b. Strzeżcie domu.
         c. Uciekajcie z domu.
         d. Zostałem uwięziony. Ratujcie mnie.
   13. Podczas nocnej wizyty w dworku Adaś ze Staszkiem zabrali ze strychu:
        a. wiklinowy kosz,
        b. stary garnek,
        c. pudło na kapelusze,
        d. starą skrzynkę.
   14. O uwięzieniu opryszków Adam dowiedział się:
        a. od profesora,
        b. z telewizji,
        c. z gazety,
        d. od policjanta.
   15. Francuz pozostawił księdzu Kazuro:
        a. sto złotych,
        b. pięć złotych,
        c. tysiąc złottych,
        d. dziesięć złotych.
   16. Adaś odczytał napis z malowanej brody, korzystając:
        a. z zimnego mleka i scyzoryka,
        b. z wilgotnej szmatki i lampy naftowej,
        c. ze scyzoryka i szkła powiększającego,
        d. z ciepłego mleka i szkła powiększającego.
Powodzenia!


   

8 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jak cytować czyjąś wypowiedź?
 
Często, np.chcąc uzasadnić swoje zdanie, powołujemy się na opinię jakiegoś autorytetu. Jeżeli dosłownie przytaczamy jego słowa, musimy ująć je w cudzysłów. 
1. Przeczytaj tekst "Po konkursie" - podręcznik str.370. i odpowiedz na pytanie ćw1.
2. Przeczytaj i przepisz do zeszytu:
cytat: to słowa z jakiegoś tekstu pisanego lub czyjejś wypowiedzi ustnej przytoczone dosłownie przez kogoś w jakiejś innej wypowiedzi lub tekście.
Zapamiętaj!
* Podczas cytowania czyjejś wypowiedzi należy przytoczyć słowa w takim kształcie, w jakim zostały wypowiedziane lub zapisane oraz wziąć cytat w cudzysłów.
* Cytat poprzedzamy dwukropkiem, jeżeli cytat kończy się kropką, to stawiamy ją po cudzysłowie, np.
          Mieszkańcy tego miasta z dumą podkreślają: "Cannes to świątynia dziesiątej muzy".
* Jeżeli cytat kończy się wykrzyknikiem lub znakiem zapytania, to te znaki stawiamy przed cudzyłowem, a za nim dajemy kropkę.
           Potem pocieszał : " Dasz radę, dasz radę!".
* W tekstach drukowanych cytat można wyróżnić kursywą (pochylonym drukiem). W takiej sytuacji nie stosuje się cudzysłowu.
3. Ćw. 2. str. 371. (ustnie)
4. Zeszyt ćwiczeń str.125 - 126. ćw. 1., 2., 3.
Życzę wytrwałości, już niedługo!

8 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Powtórzenie wiadomości o środkach stylistycznych.

Na dzisiejszej lekcji przypomnimy sobie wszystkie środki stylistyczne (środki artstycznego wyrazu), które poznaliście w 4. i 5. klasie.
1. Otwórzcie podręcznik na str. 359 i przeczytajcie żółtą tabelkę. Znajdują się w niej nazwy wszystkich środków stylistycznych, które na tym etapie edukacji powinniście znać. Są też ich przykłady.
2. Przypomnijcie sobie definicje poszczególnych środków stylistycznych:
* apostrofa - podręcznik str.11.
* epitet: to połączenie najczęściej rzeczownika i przymiotnika, np. ulewne deszcze
* porównanie: ujęcie cech wspólnych dla danych zjawisk, przedmiotów, osób najczęściej za pomocą : jak, nakształt, niczym, niby, np. "Że syn twój na sztandarach jak pies się położył", pracowity jak mrówka
* uosobienie - podręcznik str. 77.
* przenośnia (metafora): to połączenie wyrazów, którego nie można tłumaczyć dosłownie. Sens przenośni wynika z połączenia lub przenikania się znaczeń tych wyrazów, np. morze głów
* ożywienie - podręcznik str.359.
* powtórzenie - podręcznik str. 178.
* zdrobnienie - podręcznik str. 237.
* wyrazy dźwiękonaśladowcze - podręcznik str. 206.
3. Przepiszcie do zeszytu nazwy środków stylistycznych (nie musicie przepisywać definicji):
Środki stylistyczne:
- apostrofa
- epitet    itd.
4. Przepiszcie:
   Ożywienie i uosobienie są rodzajami przenośni!
5. Nazwij środki stylistyczne:
- dzyń, dzyń, bum!, terkotać - wyraz dźwiękonaśladowczy                  WZÓR
- żółty szablon - 
- mrugnął okiem lampki - 
- ma ramię niczym olbrzym - 
- szlaban zadrżał i się podniósł - 
- szlaban : niewzruszony strażnik - 
6. Przepisz do zeszytu tylko te odpowiedzi, które są właściwe:
Środki stylistyczne :
* poruszają wyobraźnię odbiorcy tekstu
* wzbogacają treść wypowiedzi
* nadają nowe znaczenia komunikatowi
* wpływają na zmysły odbiorcy
* w założeniu twórcy utworu nie mają żadnego wpływu na odbiorcę.
7. Zeszyt ćwiczeń str. 122 - 123. ćw. 1., 2a., b., c.
Pozdrawiam Was serdecznie! 4 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Okolicznik - określenie czasownika w zdaniu.

Znacie już 4 części zdania: podmiot, orzeczenie, przydawkę i dopełnienie. Wiecie również, że dopełnienie jest określeniem czasownika w zdaniu, np. oglądam (co?) film. Dzisiaj poznacie ostatnią część zdania - okolicznik. Jest on,podobnie jak dopełnienie, określeniem czasownika.
1. Przeczytaj informacje na temat okolicznika - podręcznik str. 292.
3. Przepisz do zeszytu:
okolicznik - jest określeniem czasownika, odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?, po co?, dlaczego?, mimo co?, pomimo co?, wbrew czemu?, jak długo?, w jakim celu?, np.
Zachowuj się (jak?) poprawnie.             okolicznik
Pójdziemy (gdzie?) do kina.                   okolicznik
Szedłem (jak?) kujejąc.                           okolicznik
Wrócimy (kiedy?) wieczorem.                 okolicznik
4. Przeanalizuj i przepisz do zeszytu:
               Wieczorem Witek siada przed komputerem.
                                             ====                 
                                        P        (co robi?)            O
                                  Witek_______________ siada
                                                                            /      \
                                                             (gdzie?) /        \     (kiedy?)      
                                                                          /          \
                                                           przed komputerem   wieczorem
                                                              (okolicznik)            (okolicznik)
5. Zadanie:    (pisemnie do zeszytu)
Podkreśl okliczniki i zadaj do nich pytania:
* Dokładnie obmyśliliśmy plan wycieczki.                               WZÓR
dokładnie (jak?)
* Idę po zakupy.
* Przed chwilą wróciłem ze szkoły.
* Idę po zakupy.
* Jola troskliwie opiekuje się chorą mamą.
6. Wykonaj wykresy zdań i nazwij na nich okoliczniki: 
* Archytas żył w Tarencie.                             WZÓR
                                                  co robił?
                             Archytas ______________ żył
                                                                            \
                                                     
(gdzie?)          \
                                                                              \
                                                                     
  w Tarencie  (okolicznik)
* Wczoraj odwiedziła mnie niespodziewanie koleżanka.
Jacek pisze niestarannie.
7. Zeszyt ćwiczeń str.111. ćw.5a.)
Zadanie: Na 9.06. (wtorek) obejrzyjcie film na Internecie "Szatan z siódmej klasy".
Powodzenia!

3 czerwca 20r. (jedna jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Na koncercie Fryderyka Chopina.

Dzisiaj poznacie sylwetkę wybitnego polskiego muzyka, kompozytora Fryderyka Chopina.
Przeczytaj:
Fryderyk Chopin: jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich urodzony 1 marca 1810r. (lub 22 lutego 1810r.) w Żelazowej Woli, zmarł 17 pażdziernika 1849r. w Paryżu. Muzyka nieustannie rozbrzmiewała w domu Chopinów. Bardzo wcześnie Fryderyk objawił zdolności muzyczne. W arkana gry fortepianowej wpowadziła małego Fryderyka matka. Już w wieku 7 lat wydał "Poloneza g - moll"i zaczął występować na dworach szlachty i arystokracji. Cudowne dziecko podziwiano w salonach, traktowano jak maskotkę. Chopin komponował, dawał koncerty, był także wziętym nauczycielem fortepianu wśród polskiej arystokracji. Muzyk zmarł na gruźlicę płuc w swoim paryskim mieszkaniu. Został pochowany na cmentarzu Pere - Lachaise w Paryżu. Zgodnie z ostatnią wolą wyjęte po śmierci serce Chopina siostra jego przywiozła do Warszawy, gdzie zostało w urnie wmurowane w filar kościoła Św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu.
1. Przeczytaj tekst z podręcznika - str.367 - 368.
2. Analizujemy tekst:
* ćw. 1. str.369.  (zastanów się i przepisz do zeszytu)
 1826 - 1829 - studia na Uniwersytecie Warszawskim
 1829 - 1830 - podróż do Wiednia
 1830 - 1831 - koncerty, wyjazd za granicę 
* ćw. 2. - odpowiedz ustnie na pytanie
* ćw. 3.  (zastanów się i przepisz do zeszytu)
   a.) "odniósł oszałamiający sukces"
        "To był wielki sukces.Wśród publiczności zapanowała euforia".
   b.) Co przeżywają: wzruszenie, zachwyt, euforia.
         Jak okazują reakcje: entuzjastycznie reagują na wystepy Chopina, proszą o koncerty.
Do zobaczenia!2 czerwca 20r. (jedna jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Poznajemy neologizmy, czyli o tworzeniu nowych słów.

 Zastanów się: co lubicie oglądać, czytać, a czego słuchać i jakie emocje temu towarzyszą?
    Na pewno wiecie, że niektóre dziedziny sztuki są sobie bliskie, przenikają się lub wykorzystują elementy innej, np. film, balet.
    Dzisiej dowiecie się, jaką magię kryją w sobie słowa.
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika str.363 - 364.
2. Popracujmy z tekstem:
* ćw.1. str.365.
- Z tekstu dowiadujemy się, że Humpty Dumpty potrafi użyć odpowiedniego słowa do nazwania jakiejś rzeczy. Potrafi też znakomicie wyjaśnić znaczenia różnych słów.
- Dzięki swoim umiejętnościom pomógł Alicji zrozumieć słowa pewnego poematu.
* ćw. 2. 
a.)
- Humpty porównuje słowa wyrecytowanego poematu do walizki. Chce w ten sposób wytłumaczyć jej, w jaki sposób zostały one zbudowane.Dzięki temu będzie ona mogła sama domyślać się ich znaczeń.
b.), c.) - postarajcie się odpowiedzieć ustnie na te pytania.
3. Przeczytajcie definicję neologizmów, a nastepnie przepuszcie do zeszytu:
neologizmy- to nowe słowa, powstają gdyż trzeba nazwać wszystko to, co człowiek wytworzy, odkryje, i wymyśli.
Neologizmy tworzą również pisarze. Jest to jeden ze sposobów, który pozwala oddać odczucia i nastroje, nadać nowe znaczenia wyrazom czy tez po prostu tworzyć żrty językowe.
                                           Potworzątko
                                   Jestem potworzątkiem.
                                   Lubię czasem potworzyć, przetworzyć,
                                   zatrwożyć tworzeniem,
                                   pisząc wytworzątka
                                   takie jak to.
                                                             (Agnieszka Stefankiewicz)
4. Pobawmy się słowem:
Wymyśl odpowiednie nazwy:
- urządzenie poprawiające błędy ortograficzne: ..............................
- pojazd przenoszący w swiat: ....................................
- drzewo, którego owocami są metalowe puszki:................................
- zwierzę odzywiające się kurzem: ..........................................
5. Ćw. 4a., b.,c. - ustnie.
Powodzenia!

1 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

       WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!!!!!!

Temat: Poetycka opowieść o muzyce.

Jakiej muzyki lubicie słuchać? Czy byliście kiedyś na koncercie w filharmonii? Czy słuchalićie kiedyś koncertu fortepianowego? Jeżeli tak, to jakie wrażenie na Was zrobił? Odpowiedzcie sobie ustnie na te pytania.
Na dzisiejszej lekcji przeczytacie dwa wiersze, których bohaterem jest muzyk grający na fortepianie.
Przeczytajcie:
nokturn - bardzo spokojna i zróżnoważona oraz nastrojowa muzyka inspirowana poetyckim nastrojem nocy
wariacje - samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu instrumentalnego o dość swobodnej budowie, istotą tej formy są zmiany, jakim podlega temat lub jego motywy
1. Przeczytajcie utwory "Nokturn" i "Wariacje" - podręcznik str. 358.
2. Przechodzimy do analizy utworów:     (zastanów się nad odpowiedziami na pytania z ćw. 1. str.359, a następnie zapisz w zeszycie)
a.) Bohaterami wierszy są muzyk, fortepian i melodie.
b.) klapnął, wyszczerzył, zagrał, miała, westchnął, podniósł wzrok, szepnął, uczepiła się, męczyła, dręczyła, próbowała go oszukać, zmieniała się, kryła, sobą była (czasowniki wskazane w poleceniu podkreślcie samodzielnie)
Zanim wykonasz polecenie c.) przeczytaj i przepisz definicję ożywienia do zeszytu.(podręcznik str.359)
c.) Są to ożywienia i uosobienia (przypomnijcie sobie definicję uosobienia - podręcznik - str. 77.)
3. Ćw. 3. str.359.(zastanów się nad odpowiedziami i przepisz do zeszytu)
- wygląd bohaterów:
* porównanie: "czarny jak kruk"
*epitet: "biedny muzyk"
- zachowanie bohaterów: 
* uosobienie: "fortepian westchnął głęboko/(...) szepnął"
* przenośnia: "wpadł na pomysł"
- opisanie muzyki, melodii: " 
* porównanie: "melodię czarną jak noc"
* epitet: "natrętnej ,melodii".
4. Budowa utworów: brak strof, wiersze cięgłe, występują rymy, np. huk - kruk, piano - rano.
Na następnej lekcji powtórzymy środki stylistyczne, które powinniście znać na zakończenie klasy 5.
Pozdrawiam Was serdecznie!
1 czerwca 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Dopełnienie - określenie czasownika w zdaniu.

Znacie już 3 części zdania: podmiot, orzeczenie i przydawkę. Przed Wami jeszcze 2: dopełnienie i okolicznik.
Dzisiej poznacie dopełnienie. 
1. Otórzcie podręczniki na stronie 292. i przeczytajcie informacje dotyczące tylko dopełnienia (niebieska tabela).
2. Przepiszcie do zeszytu:
dopełnienie: jest określeniem czasownika, odpowiada na pytania przypadków oprócz mianownika (przypominam, że na pytanie mianownika odpowiada podmiot)
                                                D
                                                O           kogo?  czego?
                                                P
                                                E           komu?  czemu?
                                                Ł
                                                N           kogo?  co?
                                                I
                                                E            z kim?  z czym?
                                                N
                                                I             o kim?  o czym?
                                                E
Np. oglądają (z kim?) z rodzicami (dopełnienie)
       przygotuj (co?) prezentację  (dopełnienie)
       napiał (co?) zadanie (dopełnienie)
       wierzę (komu?) tobie  (dopełnienie)
       rozmawialiśmy (o czym?) o książce (dopełnienie)
       dostwłem (co?) dwa (dopełnienie)
3. Przeanalizuj i przepisz do zeszytu:
   Wczoraj nasza telewizja przedstawiła ciekawy program. 
                                            =========
                                                  P                                                  O
                                            telewizja                                     przedstawiła 
                                                 /                                                       /
                            (czyja?)       /                                          (co?)     /
                                               /                                                        /
                                     nasza                                                     program             (dopełnienie)                                                                                                                                            /
                                                                                          (jaki?)   /
                                                                                                       /
                                                                                                   ciekawy
przedstawiła (co?) program   (dopełnienie)

4. Ćwiczenie:    (pisemnie do zeszytu)
Uzupełnij zdania dopełnieniami odpowiadającymi na podane pytania:
- Janek zaproponował ......(komu?).................  .................(co?)............ .
- Wanda jest podobna ....................(do kogo?)................... .
- Postąpiłem zgodnie .............(z czym?).............. .
5.Podkreśl w zdaniach dopełnienia i zapytaj o nie:
- Zamontuję dodatkowe elementy.           (co?)                             WZÓR
- Mój wynalazek przemówi do ludzi.
- Prosiłem kowala o cieńszą blachę.
- Mój  żwlazny człowiek będzie witał gości.
6. Zeszyt ćwiczeń str.111 ćw. 5b.
Do zobaczenia!

                                                                                     
                                                                                                 
                                                                                    
28 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Wywiad - sztuka zadawania pytań.

Na dzisiejszej lekcji przeczytacie wywiad z Mariuszem Palejem.
1.Definicję wywiadu przepiszcie do zeszytu:
wywiad - to podana do wiadomości większej grupy ludzi rozmowa z jakąś osobą, najczęściej znaną (np. pisarzem, piosenkarzem,politykiem). Celem wywiadu jest przybliżenie odbiorcom jej poglądów na jakiś temat. Ten, kto przeprowadza rozmowę, powinien się do niej porzygotować. Przede wszystkim należy:
* zebrać informacje na temat rozmówcy,
* opracować plan wywiadu, uwzględniając zestaw pytań, które chce się zadać podczas rozmowy,
* przygotować sprzęt do nagrywania.
2. Dla utrwalenia przeczytajcie informacje z podręcznika - str. 355. (żółta tabela) i ze str. 356. (szara tabela).
3. Ćw. 1. str.355.  (zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu)
     * Osoba, z którą przeprowadzono wywiad, jest twórcą i reżyserem filmu "Za niebieskimi drzwiami".
     * Celem rozmowy jest przybliżenie filmu z okazji jego premiery na Blu - ray oraz DVD.
        Tematem natomiast inspiracje reżysera, kulisy powstania filmu oraz wytłumaczenie tytułowej metafory (przenośni) niebieskich drzwi.
4.Ćw. 2. str. 355.   (ustnie)
Zrówka i do zobaczenia!  (chociaż nie wiem kiedy)

27 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jak powstaje film?

Przeczytajcie:
film - seria następujących po sobie obrazów z dźwiękiem lub bez dźwięku, wyrażających okreslone treści, utrwalonych na nośniku wywołującym wrażenie ruchu
synonimy: obraz, realizacja, produkcja
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.349 - 351.
2. Zastanówcie się nad pyt.1. str. 351., a następnie przepiszcie do zeszytu, uzupełnijcie luki!
    efekty specjalne - takie, których nie dałoby się w rzeczywistości sfilmować
    film aktorski - grają w nim aktorzy
    film animowany - postaci w nim są narysowane
    filmy fabularne - ............................................
    inżynier dźwięku - nagrywa dźwięki
    kostiumolog - .................................................
    montaż filmu - ................................................
    operator - ........................................................
    plan filmowy - miejsce kręcenia filmu
    reżyser - ........................................................
    scenariusz - zawiera historię przeznaczoną do sfilmowania 
    scenarzysta - ..................................................
    scenograf - wybiera plan filmowy i dekoracje
3. Ćw. 2 str.351.  (przepisz do zeszytu)
                                                                                                                      trafia on do reżysera
tworzenie scenariusza przez scenarzystę, np. na podstawie książki ------------------------------- przygotowanie planu filmowego -------------------------- kręcenie ujęć filmowych ------------------------------- montowanie ujęć w opowieść filmową
4. Ćw. 3. str. 351. (ustnie)
5. Zeszyt ćwiczeń str.117 ćw. 1., 2., 3. (pisemnie, nie musicie wysyłać)
Pozdrawiam,

26 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna) 

Temat: Przydawka jako okreslenie rzeczownika w zdaniu.

Znacie już dwie najważniejsze części zdania, czyli p[odmiot i orzeczenie. Dziś poznacie kolejną - przydawkę.
1. Ćwiczenie wprowadzające: 
Określamy rzeczowniki: (przepisz do zeszytu)
                                                                         troskliwa
                                                                   /      
                                                                  /
                           mama (jaka może być?) --------- pracowita
                                                                  \
                                                                   \    zmęczona


                                                                          mądra
                                                                       ./
                                                                       /
                                          uczennica (jaka?)------------ wysoka
                                                                       \
                                                                        \
                                                                         inteligentna
2. Przeczytajcie informacje z podręcznika - niebieska tabela str.273., a następnie przepiszcie do zeszytu:
   Przydawka to część zdania, która jest określeniem rzeczownika (najczęściej podmiotu,chociaż nie tylko, ale o tym nie dzisiaj). Nazywa cechy, właściwości i przynależność.
cechy - (co?) piłka  (jaka?) okrągła
właściwości - (co?) zupa  (jaka?) smaczna
przynależności - (co?) zeszyt  (czyj?) mój
Przydawka odpowiada na pytania : jaki? (-a, -e), który(-a, -e), czyj? (-a, -e), ile?, ilu?
Najczęściej jest wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem, rzeczownikiem lub liczebnikiem.
Np.
kolorowy długopis (jaki?) - przydawka wyrażona przymiotnikiem
nasza klasa (czyja?) - przydawka wyrażona zaimkiem
rzeka Warta (jaka?) - przydawka wyrażona rzeczownikiem
trzy pióra ( ile?) - przydawka wyrażona liczebnikiem
3. Ćwiczenie:    (zrób według wzoru w zeszycie)
W podanych zdaniach podkreśl przydawki, zapytaj o nie i napisz, jaką częścią mowy są wyrażone.
*Wspaniałe wnętrza olśniewały przepychem.                     WZÓR
wspaniałe (jakie?) - przyd. wyrażona przymiotnikiem
* Na niebie zabłysła piuerwsza gwiazdka.
* Ta wiadomość wstrząsnęła mną.
* Wujek Marek jest architektem.
4. Narysuj wykres zdania i nazwij na nim podmiot, orzeczenie i przydawkę.
                             Moja babcia wspaniale piecze.                WZÓR

                                             P                 (co robi?)               O
                                        babcia----------------------------- piecze
                                           /                                                 \
                      (czyja?)       /                                                    \    (jak?)
                                      moja                                          wspaniale
                                   (przydawka)
                       Mała dziewczynka otworzyła drzwi.     (narysuj samodzielnie według wzoru)
5. Zeszyt ćwiczeń str. 105 - 107, ćw. 1., 2., 3., 4., 6. Nie musicie mi ich wysyłać!
Pozdrawiam i życzę jeszcze troszeczkę wytrwałości!

25 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna) 

Temat: Utrwalenie wiadomości: związki wyrazów, grupa podmiotu i orzeczenia i wykres zdania pojedynczego. 

Powtórzcie z zeszytu i podręcznika wiadomości dotyczące związków wyrazów, grupy podmiotu i orzeczenia oraz jak się rysuje wykres zdania pojedynczego. 
1. Przechodzimy do ćwiczeń.
* Wybiereamy jedno zdanie z ćw.4. (podręcznik str. 262) i rysujemy wykres:
                                                                    P                         O
                                           O poranku biedaczka znów zabierała się do jedzenia. 
                                                                                        ========= 
                                                                      
                                                                          (co robiła?)
                                                  biedaczka ____________________ zabierała się 
                                                                                                              /              \
                                                                                           (kiedy?)     /                \      ( do czego?)
                                                                                                             /                  \
                                                                                                    o poranku        do jedzenia  

* Narysujcie wykresy zdań:
- Zwycięzca pierwszego wyścugu bicyklowego otrzymał tysiąc franków w złocie.
- Liczni wynalazcy głowili się nad ulepszeniem ciężkiego bicykla. 
- Najwytrwalsi zawodnicy ukończyli męczący wyścig.
*Zeszyt ćwiczeń str. 101 - 102 ćw. 1., 2., 3., 4.
Zadanie domowe: 
Narysuj wykresy zdań : 
1. Wczoraj dziewczęta wygrały ciężki mecz. 
2. Moja mama ugotowała dzisiaj pyszny obiad. 
3. Wiosną na łąkach kwitną piękne kwiaty.
4. Korsykanie wyrabiają z kasztanów jadalnych tradycyjną mąkę.
Prześlij mi je oraz zadania z zeszytu ćwiczeń do 27. 05. (środa)
                                       
                                                                                        

21, 25 maja 20r. (dwie  jednostki lekcyjne) 

Temat: Uczymy się rysować wykres zdania pojedynczego.

 Na początek przypominam: 
                             Zdanie, które zawiera jedno orzeczenie = zdanie pojedyncze
                             Zdanie, które zawiera dwa i więcej orzeczeń = zdanie złożone
Dzisiaj zajmiemy się zdaniem pojedynczym.
1. Przeczytaj tekst "Każdy się czegoś boi" - podręcznik str.259.
2. Ćw. 1. str.260. - podręcznik             (ustnie)
3. Ćw. 2. str.260 - zastanów się, a następnie przepisz do zeszytu:
a.)
(kto?) owca (co robiła?) mieszkała - zw. główny          (podmiot+ orzeczenie)
związki poboczne:
* grupa podmiotu: (kto?) owca (jaka?) pewna
* grupa orzeczenia: (co robiła?) mieszkała  (gdzie?) na wyspie
                                 (gdzie?) na wyspie (jakiej?) pięknej
                                 (gdzie?) na wyspie (jakiej) zielonej

                               (kto?)                               (co się znią działo?)
b.)                         podmiot ________________ orzeczenie
                               (owca)                                   (mieszkała)
(to ma być linia           /                                                /
  ciągła)                      /( jaka?)                                    /  (gdzie?)
                                /                                                  /
                         pewna                                        na wyspie
                                                                              /              \
                                                                             / (jakiej?)  \  (jakiej)
                                                                            /                   \
                                                                      zielonej         pięknej
4. Przeczytaj informacje na temat zdania pojedynczego (jak robić jego wykres) z podręcznika - str.260 (niebieska tabelka)
5. Przeanalizuj wykres zdania pojedynczego - podręcznik str. 261 - szara ramka
6. Ćw. 3 str. 261 (ustnie).
7. Zastanów się, jak narysować wykres poniższego zdania, a nastepnie przepisz do zeszytu:
                             P           O
                   Mój kolega wybrał się na niezwykłą wyspę.
                                       =======
P - podmiot                      O - orzeczenie
                   
                                          kolega __(co zrobił)_______  wybrał się
                         (czyj?)        /                                                  \
                                           /                                                    \           (gdzie?)
                                                                                                  \
                                          /
                                     mój                                                   na wyspę 
                                                                                                  \
                                                                                                   \             (jaką?)
                                                                                                     \
                                                                                              niezwykłą
UWAGA: (przeczytaj!) 
Wyraz określający umieszczamy zawsze poniżej wyrazu określanego (podmiot i orzeczenie - to one są wyrazami określanymi) Łączymy go kreską i zapisujemy pytanie, na które odpowiada.
Na wykresie podmiot umieszczamy po lewej stronie, orzeczenie - po prawej. Oba wyrazy łączymy kreską. 
Określenia głównych części zdania (podmiot i orzeczenie) umieszczamy po nimi.
8. Poćwiczmy (zróbcie wykresy zdań na brudno, a potem zobaczcie, jak powinny wyglądać prawidłowo i przepiszcie do zeszytu): 
                                                     O              P
                          Nad morzem znajdują się gaje eukaliptusowe. 
                                                ========
                                                 (co się z ni mi dzieje?)
                                        gaje_____________________ znajdują się 
                                          /                                                     \
                   (jakie?)          /                                                        \              (gdzie?)
                                         /                                                          \
                           eukaliptusowe                                             nad morzem

Zwróćcie uwagę; że podmiot nie musi stać na początku zdania.
                                                   P       O
                               Karłowaty dąb rośnie w górskiej części wyspy.
                                                        =====
                                                      (co się z nim dzieje?)
                                       dąb___________________________rośnie
                                        /                                                               \
            (jaki?)                 /                                                                 \           (gdzie?)
                                       /                                                                   \
                             karłowaty                                                        w części
                                                                                                       /        \
                                                                              (jakiej?)           /          \          (czego?)
                                                                                                      /            \
                                                                                            górskiej        wyspy

Przeanalizujcie i utrwalcie wszystkie wiadomości, na następnej lekcji poćwiczymy. 
 
                                        
                                                
20 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Słuchowisko radiowe. Z wizytą w teatrze.

Na dzisiejszej lekcji dowiemy się, co to jest słuchowisko radiowe i odwiedzimy teatr. Dziś, w dobie komputerów, laptopów i telefonów komórkowych, radio, teatr, stały się formami zdecydowanie mniej popularnymi, ale zachęcam Was do cyklicznego odwiedzania teatru, który w swoim repertuarze ma przedstawienia zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Równie interesujące są słuchowiska radiowe.
1. Przeczytajcie fragment książki pt. "Bajki przez telefon".  (podręcznik str.333 - 334)
2. Ćw. 1. str.335.   (ustnie)
3. Przepiszcie do zeszytu definicję słuchowiska (podręcznik str.335, żółta tabela)
4. Otwórzcie podręcznik na str. 342. Idziemy do teatru.
Przyjrzyjcie się planszy. Zwróćcie uwagę na słownictwo związane z teatrem, a nastepnie przepiszcie do zeszytu:
teatr: 1. instytucja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół ludzi pracujących w tej instytucji
         2. budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych
         3. dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich
scena: miejsce w teatrze, na którym występują aktorzy
aktor: artysta grający rolę w teatrze lub filmie
reżyser: osoba opracowująca koncepcję wystawienia sztuki teatralnej, czuwająca nad jej wykonaniem
scenograf: osoba, która dba o plastyczną i architektoniczną oprawę widowiska (dekoracje, kostiumy, rekwizyty, oświetlenie)
rekwizyt: przedmiot potrzebny w przedstawieniu teatralnym 
sufler: osoba podpowiadająca aktorom tekst roli podczas przedstawienia
widownia : część sali teatralnej przeznaczona dla publiczności
dekoracja: tło plastyczne sceny teatralnej
kurtyna: ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni
kulisy: część teatru za sceną, niewidoczna dla widzów
5. Ćw. 3. str.343.
Zastanówcie  się i przepiszcie do zeszytu:
- Jaką sztukę wystawiano w teatrze?
- W którym teatrze wystawiono sztukę Homera?
- Jakie dzieło zostało zaadaptowane przez twórców?
- Jaki jest tytuł sztuki wystawionej w teatrze?
- Gdzie się mieści teatr , który przygotował przedstawienie Homera?
6. Przyjrzyjcie się programowi przedstawienia "Odyseja" (ćw. 4. str.344.).
* Tytuł, informacja o autorze inscenizowanego dzieła.
* Miejsce wystawienia.
* Reżyseria, przekład, muzyka, scenografia.   (dopiszcie)
*
*
*
*
*
Przeczytajcie:
Zauważcie,że program przedstawienia dostarcza informacji o wszystkich jego twórcach (od autora przekładu tekstu poprzez reżysera, aktorów, osoby odpowiedzialne za przedsięwzięcie artystyczne - kierownika artystycznego, dyrektora, przedstawiciela promocji - do pracowników technicznych), sponsorach, miejscu i czasie premiery przedstawienia oraz o sposobie nabycia biletu wstępu.
7. Ćw. 5. str. 5.
Plakaty teatralne mają zwrócić uwagę odbiorcy, zainteresować go i zachęcić do obejrzenia sztuki. Są one przeznaczone np. dla krytyków lub widzów, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o przedstawieniu. 
Pozdrawiam!

19 maja 20r.  (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Co podpowiada wyobraźnia? - Z. Herbert "Pudełko zwane wyobraźnią".

Czasami, gdy np. jest nam źle (choć pewnie nie tylko), przenosimy się w świat wyobraźni. Pozwala on nam przetrwać trudne chwile, zapomnieć o problemach. Wyobraźnia przenosi nas w świat idealny, taki, jakim chcielibyśmy go widzieć. Chociaż nie tylko. Czasami czytając coś, puszczamy wodze naszej wyobraźni i widzimy coś tak, jak chcielibyśmy to widzieć. Na dzisiejszej lekcji puścimy sobie wodze naszej wyobraźni przy okazji omawiania wierzsa Z. Herberta "Pudełko zwane wyobraźnią".
1. Ćw. 1. i 2. str. 330. - podręcznik   (ustnie)
2. Przeczytajcie wiersz "Pudełko zwane wyobraźnią" (podręcznik str. 331).
3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie 1. str.332 (podręcznik), a następnie przepiszcie do zeszytu:
* Co się dzieje? (obrazy widziane oczyma wyobraźni):
- zastukaj palcem w ścianę: kukułka wyskakuje z drewnianego klocka, kuka i pojawiają się drzewa, jedno po drugim; jest ich tak wiele, że tworza las
- zaświstaj cienko: nagle z gór wypływa rzeka, widać, jak płynie pomiędzy dolinami
- chrząknij znacząco: pojawia się miasto, góruje nad nim wieża, mur otacza wiele pomalowanych na żółto domków
- zamknij oczy: pada śnieg, zasypuje drzewa, wieżę, zegar na wieży wygląda jak sowa , jest noc.
4. Jak rozumiecie tytuł wiersza? Możecie zastanowić się nad odpowiedzią na pytania : " Do czego służy pudełko?", " Co może mieścić pudełko - wyobraźnia?", " W jaki sposób możemy sprawdzić, co przechowuje wyobraźnia?". Pomogą Ci one wyjaśnić tytuł wiersza. Zastanówcie się i przepiszcie do zeszytu: 
  Wyobraźnia może być zródłem nieograniczonych pomysłów. Przypomina pudełko, z którego można wyciągnąć różne rzeczy.
5. Zadanie ( zapiszcie w zeszycie, nie musicie mi wysyłać) :
* Jaka jest budowa wiersza?
* Czy występują w nim rymy?
* Wypisz znane Ci środki stylistyczne( np. epitet, przenośnia, porównanie, apostrofa, uosobienie)
Pozdrawiam i życzę zdrówka!


18 maja 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat:   Poznajemy związki wyrazowe.Grupa podmiotu i orzeczenia.

Zaczniemy od powtórzenia (przeczytaj):
Przypomnę Wam, że najważniejszymi częściami zdania są orzeczenie i podmiot. Żeby wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie w osobowej formie. jeżeli zdanie zawiera orzeczenie lub podmiot i orzeczenie to jest to zdanie pojedyncze nierozwinięte. Jeżeli zawiera podmiot i orzeczenie oraz inne wyrazy to mówimy o zdaniu pojedynczym rozwiniętym.
I właśnie te wyrazy, które znajdują się w zdaniu obok podmiotu i orzeczenia rozbudowują je, nadają mu sens , łączą się z podmiotem lub orzeczenie. Takie połączenia wyrazowe w zdaniu nazywamy związkami wyrazowymi.
1. Przepiszcie do zeszytu:
Podmiot i orzeczenie w zdaniu tworzą związek główny, pozostałe połączenia wyrazów to związki poboczne.
podmiot + orzeczenia = związek główny
podmiot + wyrazy, które go określają = związek poboczny
orzeczenie + wyrazy, które go okreslają = zaiązek poboczny
Przykład:
                                      Mała dziewczynka otworzyła wielkie drzwi.
                                                                     ========
dziewczynka (kto?) - podmiot
otworzyła ( co zrobiła) - orzeczenie        
                                                             P                O                     
                                                    dziewczynka otworzyła = związek główny
dziewczynka (jaka?) mała = związek poboczny  (wyraz mała określa podmiot)
otworzyła (co?) drzwi  = związek poboczny        (wyraz drzwi określa orzeczenie)
drzwi (jakie?) wielkie = związek poboczny         
2. Ćw. 2. str.256 - podręcznik  (ustnie)
(kto?) bohater (co zrobił)  rozpoczął = zw. głównny                 (podmiot + orzeczenie)
(kto?) bohater (jaki?) narodowy = zw. poboczny
(kto?) bohater (czego?) Brazylii = zw. poboczny
(co zrobił) rozpoczął (kiedy?) wcześnie = zw. poboczny
(co zrobił) rozpoczął (co?) karierę = zw. poboczny
(co?) karierę (gdzie?) w reprezentacji = zw. poboczny
W tym zdaniu są dwa związki poboczne określające podmiot (bohater narodowy, bohater Brazylii), trzy - określające orzeczenie (rozpoczął karierę, rozpoczął wcześnie, karierę w reprezentacji). 
3. Przepiszcie do zeszytu:
Wszystkie wyrazy, które określają w zdaniu podmiot, tworzą grupę podmiotu.
Wyrazy, które określają w zdaniu orzeczenie, tworzą grupę orzeczenia.
grupa podmiotu = podmiot + określenia 
grupa orzeczenia = orzeczenie + określenia
Przenalizujcie, a następnie przepiszcie do zeszytu:
                                           P            O
                        Sprytny mechanik naprawił zepsuty samochód.
                                                      =======
4. Dla utrwalenia przeczytaj informacje z podręcznika str.255 (niebieska tabela) i 256 (niebieska tabela).
5. Przeanalizujcie zdanie:
            Sprytny mechanik naprawił zepsuty samochód.
mechanik naprawił (podmiot + orzeczeni) = zw. główny
mechanik (jaki?) sprytny = zw. poboczny
naprawił (co?) samochód (jaki?) zepsuty = zw. poboczny
Zwróćcie uwagę,że podmiot w tym zdaniu jest określany tylko przez jeden wyraz - sprytny, natomiast orzeczenie
jest określane dwoma wyrazami - samochód i zepsuty.
6. Ćw. 3. str. 256. - podręcznik     (przeanalizujcie)
- zw. główny: (kto?) trener (co zrobił?) przyjął
- zw. poboczne: 
 * grupa podmiotu:  trener (czego?) klubu
                                 klubu (jakiego?) szkolnego
                                 klubu (jakiego?) piłkarskiego
* grupa orzeczenia:  przyjął (kogo?) mnie
                                 przyjął (do czego?) do zespołu
7. Zadanie domowe:   (na 22.05.20r. - piątek)

Ze zdań wypisz związek główny i związki poboczne, zaznacz grupę podmiotu i orzeczenia (weź przykład z ćw. 6. ze str. 256. (analizowaliśmy je wyżej, niech będzie dla Ciebie wzorem):
- Moja drużyna pogratulowała mi skutecznej akcji.
- Kibice przeciwnej drużyny zamilkli z wrażenia.
- Bramkarz przeciwników nie wierzył własnym oczom.
- Trener wystawił mnie do gry w pierwszym składzie.
Zeszyt ćwiczeń: str.99. ćw. 1.
                           str. 100. ćw. 2.
                                            

14 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Kiedy spotkam poszkodowanego..... . Rozmawiamy na temat sensu "Przypowieści o wiernym 
             Samarytaninie".

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.316.
2. Ćw.1. str. 316.  (ustnie)
3. Zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie 2. str. 317, a następnie przepisz do zeszytu:
bliźni - osoba, która nie waha się pomóc potrzebującemu, bez względu na swoje poglądy religijne, polityczne.
W tekście prawdziwym bliźnim okazał się Samarytanin, który, widząc pobitego człowieka, zapomniał o swoich przekonaniach i pomógł ciężko pobitemu.
4. Odpowiedzcie na pytanie 3. str.317, przepiszcie do zeszytu:
a.) miłosierdzie - dobroć i współczucie okazywane komuś
    synonimy: szlachetność, dobroć, współczucie, litość, człowieczeństwo, wspaniałomyślność, wielkoduszność
c.) ustnie
d.) Tytułowy bohater był miłosierny, ponieważ udzielił pomocy zupełnie obcemu sobie człowiekowi, a przecież należał do wrogiego ugrupowania religijnego. Zaopiekował się pobitym.
5. Przeczytany przez Was utwór jest przypowieścią.
Przeczytajcie jej definicję (podręczni str. 317) i przepiszcie ją do zeszytu.
6. Ćw. 4. str.317 (ustnie).
7. Zadanie domowe: zeszyt ćwiczeń str.114 - 115 ćw.1. i 2. (na 19 maja - wtorek)

12, 13 maja 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Poznajemy nowelę - Bolesław Prus "Katarynka".

Na dwóch kolejnych lekcjach zajmiemy się utworem patrona naszej szkoły - Bolesława Prusa - pt. "Katarynka".
Przeczytajcie:
Bolesław Prus: naprawdę nazywał się Alekszander Głowacki, B. Prus to jego literacki pseudonim. Urodził się w 1847r. w Hrubieszowie, zmarł w 1912r. w Warszawie. Pisarz, publicysta. Jako kilkunastolatek wziął udział w powstaniu styczniowym (1863), w którym doznał ciężkiej kontuzji głowy i nigdy nie odzyskał już pełni zdrowia. Po upadku powstania (pamiętajcie, że wtedy Polski nie było na mapie Europy, byliśmy pod zaborami :pruskim, rosyjskim i austriackim, powstania niepodległościowe, najpierw listopadowe, potem styczniowe, wybuchały w zaborze rosyjskim) odbył karę w więzieniu w Lublinie.
Jest autorem krótkich utworów epickich (przypominam pisanych prozą), np. "Katarynka", "Kamizelka" oraz dłuższych form epickich - powieści - np. "Lalaka", "Emancypantki", "Placówka", "Faraon". 
Oprócz pisania Prus poświęcał się także pracy społecznej i działalności dobroczynnej, np. kiedy w 1905r. wybuchły strajki robotnicze, czynnie wziął udział w pracach Komitetu Obywatelskiego, pomagającego strajkującym robotnikom i ich rodzinom. 
Jego grób znajduje się na Powązkach, a na jego grobie wyryto napis "serce serc", bo trudno by było znaleźć wśród wszystkich społeczników ówczesnej epoki takiego, który mógłby dorównać Prusowi miłością do ludzi.
1. Geneza utworu: (przeczytajcie)
Utwór uakazał się w 1880r. w czasopiśmie "Kurier Warszawski" . Autor bardzo interesował się aktualnymi problemami społecznymi. "Katarynka" miała zwrócić uwagę czytelników na problem tragicznych warunków życia dzieci w biednych rodzinach, brak możliwości ich kształcenia i leczenia.
2. Przeczytajcie: 
katarynka - to stary instrument, populatny w XIX w. , przenośne pudło, z którego wydobywano dźwięki za pomocą korbki tłoczącej powietrze do piszczałek uwalniających dźwięki zapisane na wałku melodycznym; instrument nie budził szczególnego szacunku 
Związki frazeologiczne ze słowem katarynka:
mówić jak katarynka - powtarzać coś po kimś bezmyślnie
trajkotać jak katarynka - mówić krzykliwie i szybko
3. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str. 303 - 314.
4. Przechodzimy do analizy tekstu:  (zastanówcie się, a następnie przepiszcie do zeszytu)
ćw. 1.:
a.) wydarzenia rozgrywają się w latach 70. XIX w. Dowodem na to są fotografie Heleny Modrzejewskiej, które pan Tomasz oglądał codziennie na wystawie, spacerując:"(...) zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał fotografie Modrzejewskiej - i szedł dalej".
Wyjaśniam: (nie przepisywać)
Helena Modrzejewska to słynna aktorka, która w latach 70. XIXw. była u szczytu sławy.
b.) wydarzenia rozgrywają się w Warszawie; świadczą o tym nazwy ulic : Miodowa, plac Krasińskich, Senatorska; obiekty: kościół Kapucynów, zakłady Pika i Mieczkowskiego
c.) Szczególną rolę w przebiegu zdarzeń odgrywa katarynka.
d.) Pan Tomasz: główny bohater utworu, emerytowany prawnik (mecenas), człowiek bardzo elegancki, prowadzi poukładane życie, codziennie spaceruję ulicami Warszawy, tą samą trasą, bardzo nie lubi dźwięków katarynki.
Dziewczynka:jest niewidoma, mieszka z dwiema kobietami, zajmującymi się szyciem, w niewielkim mieszkaniu, które znajduje się na przeciwko apartamentu pana Tomasza; całymi dniami wygląda przez okno, zwłaszcza wtedy, gdy świeci słońce, przeważnie jest smutna, ożywia się, gdy słyszy katarynkę.
ćw. 2. 
a.)
1. cytat: 
uczucia pana Tomasza: złość, wściekłość, rozczarowanie
przyczyny zachowania: bohater nienawidzi dźwięków katarynki
2. cytat: 
uczucia: zainteresowanie, zdziwienie, ciekawość
przyczyny zachowania: obserwuje radiść dziewczynki z powodu pojawienia się katarynki
3. cytat:
uczucia: litość, współczucie, wzruszenie
przyczyny zachowania: chęć pomocy choremu dziecku.
b.) Pod wpływem niewidomej dziewczynki pan Tomasz się zmienia. Przestaje być egoistą, zauważa potrzeby innych, postanawia pomóc dziecku. Może zmieni to życie kalekiej dziewczynki i jej bliskich.
c.) przeczytajcie definicję punktu kulminacyjnego (podręcznik str.315) i zastanówcie się nad odpowiedzią na pytanie 2c.
punkt kulminacyjny: nietypowa, zadziwiająca reakcja pana Tomasza na dżwięk katarynki, który zamiast zakazać wpuszczania kataryniarzy na podwórko kamienicy (tak jak było do tej pory), płaci dozorcy za to , by ich wpuszczać
Na koniec: utwór Prusa to nowela (przeczytajcie jej definicję - podręcznik str. 315.)
Przepiszcie do zeszytu:
nowela: krótki, zwięzły utwór epicki (pisany prozą), posiada wyrażnie zarysowaną akcję, jednowątkowy, ma wyraźnie zarysowany punkt kulminacyjny, w którego kierunku rozwija się akcja utworu, jest zakończony pointą (krótkie podsumowanie jakiejś wypowiedzi lub utworu literackiego)
Katarynka" to nowela, ponieważ:
- jest krótkim, zwięzłym utworem prozatorskim
- zawiera jeden wątek (losy niewidomej dziewczynki splecione z losami pana Tomasza)
- występuje w niej motyw przewodni - katarynka 
- zakończona wyraźną pointą (los ludzi nie powinien być nikomu obojętny).
Zadanie domowe: (na 15. 05. 20r. - piątek)
Ułóż plan ramowy (ogólny) "Katarynki". 

11 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Czym jest tolerancja?

Bardzo popularnym w ostatnich czasach w środkach masowego przekazu słowem jest "tolerancja". Używamy je  bardzo często, przy różnych okazjach, chyba czasami nadużywamy. Co znaczy? 
Przepiszcie do zeszytu:
tolerancja: poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń , poglądów, upodobań, różniących się od własnych
tolerancja = wyrozumiałość
1. Przeczytajcie tekst z podręcznika  - str.300 - 301.
2. Ćw.1a. str.302 (ustnie).
Przeczytajcie:
Tuan: czuję się źle, boję się, nie wiem , dlaczego ten starszy pan jest taki niemiły, nie zrobiłem nic złego, przyjechałem do obcego kraju z rodzicami
ja: nie rozumiem ich zachowania, nie jestem stąd, ale chciałbym poznać ten kraj, niestety bardzo niemile mnie traktują, chociaż mam przyjazne zamiary.
3. Ćw. 1b., c. - przeżycia będą podobne.
4. Zastanówcie się nad odpowiedziami na pytanie 2. str.302, a następnie zapisz do zeszytu:
a.) aby być tolerancyjnym wobec ludzi potrzebne jest zrozumienie odmienności innych, otwartość, życzliwość, empatia
b.) Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
c.) mądrość, szacunek dla przekonań, wyrozumiałość, poszanowanie różnorodności, kultura osobista, takt, akceptacja.
5. Ćw.3. str.302.
Zastanówcie się nad poleceniem ćwiczenia, a następnie przepiszcie do zeszytu:
*przykłady: wyzwiska, agresja, poniżanie, złoślwe uwagi
*skutki: rosnąca niechęć do innych, zamykanie się na inne kultury.
Zdrówka!


11 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jak uniknąć piekła na ziemi?

1. Ćw. 1. str. 295 - podręcznik (ustnie).
2. Przeczytajcie :
być w niebie - czuć się bardzo szczęśliwym, być bardzo zadowolonym
przychylić komuś nieba - uszczęśliwić kogoś, spełnić wszystkie jego marzenia
rozpętać piekło - wywołać zamieszanie, gwałtowne, dramatyczne zdarzenie
zrobić komuś piekło - zrobić komuś awanturę
3. Przeczytajcie tekst z podręcznika str. 296 - 299.
4. Wyszukajcie w tekście informacje na temat pomysłu poczwary i eleganta. (możecie delikatnie podkreślić je ołówkiem). 
5. Zastanówcie się nad rozwiązaniem ćwiczenia, a następnie przepiszcie do zeszytu:
                                                               pomysł poczwary                                        pomysł eleganta

cel działania                            odebranie ludziom wolności                                   danie pełnej wolności
proponowane działania           bezwzględna kontrola, brak zaufania              brak zakazów, samowola, bezkarność
przewidywane skutki                             chaos                                                                  egoizm
6. Ćw. 3. str.300 - podręcznik , zastanówcie się nad odpowiedzią, a następnie przepiszcie do zeszytu:
 I pomysł poczwary, i pomysł eleganta jest niebezpieczny i niedobry. Zarówno całkowita kontrola, jak i bezkarność są dla człowieka niebezpieczne. Podobnie chaos i egoizm są dla nas groźne.
7. Ćw. 4a. str.300 - podręcznik, zastanów się i przepisz:
Mały diabełek zauważył, że ludzie są bardziej inteligentni, niż myśli Lucyfer. Plan eleganta jest zatem zbyt naiwny i prosty - "A przecież to są całkiem inteligentne stworzenia".
8. Ćw. 4b. str.300 - podręcznik  (ustnie).
Do zobaczenia!

7 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Co może zdziałać wykreślenie jednego słowa? Plakat.

plakat - duży arkusz papieru zawierający informację w formie graficznej, często reklamę czegoś

1. Przyjrzyjcie się plakatowi - podręcznik str.294. 
Jakie skojarzenia nasuwa Wam wyraz "dom"? Zastanówcie się, nie piszcie.
2. Ćw. 1. str.295 - podręcznik
Przytajcie:
dom : budynek przeznaczony na mieszkania, w którym przebywa rodzina, ludzie sobie bliscy
dom dziecka : placówka opiekuńczo - wychowawcza, w której przebywają sieroty lub dzieci, którymi z różnych przyczyn, nie mogą zająć się rodzice/ opiekunowie
Przepiszcie do zeszytu:
Skreślenie wyrazu "dziecka" powoduje że zmienia się wymowa plakatu, nabiera on nowa znaczenia. Autor plakatu chciał prawdopodobnie przekonać odbiorców, że domy dziecka, które najczęściej kojarzą się negatywnie, powinny stwarzać im mieszkańcom warunki, w których poczują się bezpieczniej, jak w rodzinnym domu.
3. Ćw.1a., b. str. 295 - podręcznik   (ustnie).
    Ćw. 2c.  - pisemnie (krótko w zeszycie).
4. Ćw. 2. str. 295 - podręcznik  (ustnie).
Powodzenia. 


6 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Świat wirtualny a rzeczywisty. Tekst literacki a informacyjny.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika "W komputerowym świecie" - str.287 - 288, a następnie fragment artykułu prasowego "Uzależnieni od komputera" str. 289.
2. Naszą pracę rozpoczniemy od tekstu "W komputerowym świecie"
Zastanówcie się nad odpowiedziami do ćw. 1. i 2. - podręcznik str.290.
Przepiszcie do zeszytu:
Maciek spędza czas na graniu w gry komputerowe. Wybrał taki sposób spędzania czasu, ponieważ był dla niego przyjemny, atrakcyjny. Skutek jego działań jest taki, że ostatecznie "zamieszkał" w komputerze, stał się częścią gier.
  Ania powiedziała "Te potwory może są na niby, ale ty jesteś tam naprawdę". Jej słowa oznaczają,że świat, w którym znalazł się Maciek, nie jest prawdziwy, jest wirtualny, a  Maciek nie jest przecież postacią z tego świata, niestety utknął w nim na dobre.
Przykładem, który w sposób metaforyczny (przenośny) przedstawia sytuację bohatera mogą być też słowa: "Chcesz zniszczyć monitor! I to w takiej chwili, kiedy mam jeszcze pięć żyć!"
3. Przechodzimy do tekstu "Uzależnieni od komputera".
Odpowiedzcie na pytania 3. i 4. str. 290
Uzależnienie od komputera to choroba! Uzależniają się od niego głównie chłopcy w wieku od 10 do 14 lat. Jej objawami i skutkami są: agresja, silne bóle głowy, bezsenność, padaczka, którą wywołuje migotanie światła komputerowego. Młodzi ludzi uzależnieni od komputera mają problemy w  kontaktach z rówieśnikami i rodzina.
4. Porównujemy oba teksty:   (ćw. 4.)    - przepiszcie do zeszytu
fragmenty opowiadania: baśniowość, bohaterowie, narracja, przenośnia, fikcja literacka
artykuł prasowy: informacja, bohater rzeczywisty, relacja dziennikarska, zdarzenie prawdziwe
Zwróćcie uwagę,że teksty, które przeczytaliście, różnią się. 
Pierwszy z nich jest tekstem literackim, drugi informacyjnym.
Przepiszcie do zeszytu:
tekst literacki: może nim być wiersz, opowiadanie, baśń, legenda; działają na wyobraźnię i uczucia odbiorcy dzięki różnym zabiegom słownym,np. przenośnia, uosobienie, porównanie
tekst informacyjny: to fragment literatury faktu, który jest napisany z zamiarem poinformowania czytelników o danym temacie
5. Ćw. 4b. str. 290 - pisemnie do zeszytu.
6. Zeszyt ćwiczeń : ćw. 1., 2a., i 3 str. 108 - 109 (pisemnie w zeszycie ćwiczeń).
Pozdrawiam!5 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Czego pragnie Juniper Berry? Rozmawiamy o samotności.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika - str.281 - 283.
Po zapoznaniu się z fragmentem książki "Juniper Berry i tajemnicze drzewo" zauważyliście zapewne, że tekst porusza bardzo trudny problem - problem samotności. Okazuje się,że poczucie osamotnienia może dotyczyć wszystkich, również ludzi bogatych, sławnych (jak w przypadku Juniper).
2. Przyjrzymy się teraz głównej i tytułowej bohaterce opowiadania. w tym celu zastanówcie się nad ćw. 2. ze str.284 - podręcznik. Na pewno odpowiedzi na pytania nie sprawiły wam problemu.
Przepiszcie do zeszytu:
ćw.2.
   a.)  Bohaterka tekstu nazywa się Juniper Berry. Jej rodzice są znanymi aktorami. Mieszka w wielkiej rezydencji. Dziewczynka lubi prowadzić badania i pisać scenariusze. Juniper pragnie, by rodzice poświęcali jej więcej czasu. By spełnić swoje marzenia ciągle pisze scenariusze.
   b.) Dziewczynka czuje żal, rozgoryczenie, smutek, osamotnienie.
3. Ćw. 3. (przepiszcie do zeszytu)
a.) Rodzice Juniper:
- kiedyś: mieli więcej czasu dla córki, interesowali się nią, wspólnie odgrywali scenariusze Juniper, spędzali z nią wspólnie czas, poświęcali jej więcej uwagi, była dla nich najważniejsza, doceniali jej talent, dziewczynka czuła,że jest przez nich kochana i doceniana
- dziś: nie mają czasu dla dziewczynki, nie interesują sie nią, nie rozmawiają z nią, nie poświęcają jej czasu , zajęci są swoimi sprawami, nie doceniają jej starań, nie cieszą się na jej widok, nie pamiętają o niej
b.) Trzcionką prostą narrator zapisał wydarzenia teraźniejsze, pochyłą natomiast wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości.
c.) dziś: szary, niebieski
     kiedyś: żółty, czerwony
 4. Ćw. 4. str.284 - ustnie.
5. DLA CHĘTNYCH:
    zad. 5. str.284- podręcznik  ( prześlijcie mi do 11. maja )
Powodzenia i wytrwałości.4 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Jeśli zdarzenia ułożą się inaczej, niż zakładaliśmy ..... 

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika  - str. 277 - 280.
2. Jakie uczucia towarzyszyły Wam podczas czytania tekstu? (ustnie)
3. Przepiszcie do zeszytu:
Bohaterem opowiadania jest chłopiec, który z perspektywy czasu (minął ponad rok) wspomina pewne wydarzenia - wypadek, który wydarzył się podczas podróży na wymarzone wakacje z mamą. Chłopiec bardzo cieszył się na na nie, ponieważ jego mama była bardzo zapracowana i nie miała na co dzień dla niego zbyt wiele czasu (bohater wychowuje się bez ojca).
4. Jaką formę wypowiedzi przypomina tekst? (macie do wyboru: list, pamiętnik, dziennik)
Przepiszcie do zeszytu:
Sposób opowiadania zdarzeń (narracja) w przedstawionym fragmencie utworu przypomina pamiętnik, ponieważ występuje narrator pierwszoosobowy (1. os. l.poj.), np. "Bardzo często myślę o tamtym dniu, chociaż minął już ponad rok". Chłopiec opowiada o zdarzeniach minionych, co też jest cechą charakterystyczną pamiętnika.
Przeczytajcie (przypominam, bo to już wiecie):
pamiętnik - forma wypowiedzi pisemnej, która polega na zapisywaniu osobistych wydarzeń; zawiera opis przeżyć wewnętrznych, refleksji, uczuć, spostrzeżeń; pisany jest w narracji pierwszoosobowej; każdy zapis zaczynamy od podania daty zapisu; w pamiętniku można zapisywać wydarzenia z minionego czasu - wspomnienia i oceniać je z dystansu czasowego
Jeśli chcesz poprawnie napisać pamiętnik, pamiętaj,że masz dowolność w wyborze treści, bo to Twoje osobiste przeżycia. Jeśli piszesz pamiętnik na podstawie tekstu, musisz wczuć się w postać literacką.
5. Ćw. 3. str. 280 - podręcznik. (zastanówcie się samodzielnie, a następnie przepiszcie do zeszytu)
* Chłopiec bardzo cieszył się na myśl o wyjeździe z mamą i spędzeniu z nią czasu.
* życie stanęło na głowie: stwierdzenie to można rozumieć dosłownie (tekst - wypadek), ale też metaforycznie (przenośnie): w życiu bohatera wszystko się zmieniło, nic już nie było takie, jak przed wypadkiem
6. Ćw. 4. str. 280 - ustnie.
Pozdrawiam .

4 maja 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: W roli dziennikarzy.

1. Przepisz do zeszytu:
dziennikarz - pracownik redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej zajmujący się zbieraniem informacji, pisaniem artykułów i przeprowadzaniem wywiadów
2. Zapoznajcie się z ilustracjami i przeczytajcie znajdujące się pod nimi informacje.
3. Zastanów się  - ćw. 1. str. 266 - podręcznik.
4. Ćw.2. str. 267 - podręcznik (przeczytaj).
5. Ćw. 3. str. 267 - podręcznik ( ustnie)
6. Przepisz do zeszytu : żółta tabela - podręcznik str. 267 ( fakty, opinia).
7. Ćw. 4. str. 267 (pisemnie) - nie musicie przepisywać zdań do zeszytu, odpowiadajcie tylko na pytania, wpisując do zeszytu po przecinku F(fałsz) lub O(opinia).29, 30 kwietnia 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Minimum słów, maksimum treści, czyli jak streszczać tekst.

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika str.263 - 264. 
2. Ćw. 1. str. 264 - podręcznik. (ustnie)
3. Ćw. 2. str. 265 - podręcznik. (pisemnie)
4. Ćw. 3. str. 265 - podręcznik. (ustnie)
5. Ćw. 4a. str.265 - podręcznik. (pisemnie)
6. Ćw. 4b., c., d. str.265 - podręcznik (ustnie)
7. Przeczytajcie definicję streszczenia - podręcznik str.265
8. Przepiszcie do zeszytu:
Streszczenie:
zwięzłe, skrótowe przedstawienie jakiejś treści; zawiera tylko najważniejsze elementy tekstu lub ustnej wypowiedzi, przedstawione zgodnie z kolejnością wydarzeń.
9. Przeczytaj:
Jeśli chcesz poprawnie napisać streszczenie, pamiętaj o zastosowaniu zasady: minimum słów - maksimum treści. Warto na początku podać tytuł tekstu i jego autora. Nie należy jednak umieszczać w streszczeniu żadnych dodatkowych informacji od siebie i nie wolno oceniać tekstu ani bohaterów czy zdarzeń, które streszczasz.
10. Przeczytaj: (przykład streszczenia)
                            Streszczenie mitu o Dedalu i Ikarze
       Na Krecie przyszło na świat dziecko króla Minosa i jego żony Pazyfae, mające postać pół byka i pół człowieka, które nazwano Minotaur. Ojciec potwora chciał go ukryć. Sprowadził z Aten nadzwyczajnego budowniczego - Dedala, by ten wzniósł labirynt, z którego nikt się nie będzie mógł wydostać. 
      Minos obdarzył Dedala zaufaniem, ale nie pozwolił mu opuścić Krety. Wtedy Dedal postanowił wrócić do ojczyzny dzięki skonstruowanym z ptasich piór i wosku skrzydłom dla siebie i swojego syna. Przed wylotem ojciec przestrzegł Ikara, by ten nie wzbijał się zbyt wysoko, bo wosk, którym sklejone były pióra skrzydeł , mógł się roztopić i by nie leciał zbyt nisko, bo skrzydła mogły zawilgnąć od wody, a to groziło upadkiem. 
      Kiedy obaj już byli w przestworzach, syn zapomniał o przestrogach ojcowskich. Uniesiony radością lotu, wzbił się zbyt wysoko i stało się nieszczęście. Ikar spadł na wyspę, którą nazwano potem Ikarią, a morze - Ikaryjskim.
11.Poćwicz przed pisaniem streszczenia . (pisemnie)
   a. Wykorzystując poniższe wiadomości, zredaguj dwa, trzy zdania wstępne do streszczenia.
tytuł: "W pustyni i w puszczy"
autor: Henryk Sienkiewicz
czas akcji: XIX w.
miejsce akcji: Afryka
główni bohaterowie: Stanisław Tarkowski i Nel Rawlison
główny wątek: tajemnicze porwanie dzieci
   b. Dopisz wyrazy uogólniające, jak pokazuje wzór:
łyżka, wdelec, nóż - sztućce
bratek, róża, żonkil - 
kanapa, stół, krzesła - 
szarlotka, makowiec, sernik - 
talerz, kubek, waza - 
kot, pies, chomik - 
świerk, jodła, dąb - 
12. Zeszyt ćwiczeń str. 103 - 105 - zadania 1., 2., 3. - pisemnie.
Prześlijcie mi zadania z zeszytu ćwiczeń do 5.05.20r. 
Pozdrawiam i życzę wytrwałości!
 28 kwietnia 20r. (jednostka lekcyjna)

Temat: Jak zbudować Kupścia? Instrukcja.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika - str. 244 - 249.
2. Ćw.1., 2., 3. str.249 - ustnie. 
3. Przepisz do zeszytu:
 instrukcja - najczęścij krótka, pisemna lub ustna informacja dotycząca etapów postępowania; rodzaj pouczenia, udzielanych wskazówek odpowiednich w określonej sytuacji, np. instrukcja obsługi jakiegoś urządzenia, instrukcja alarmowa itp.
Instrukcja to związła forma wypoiwiedzi, powinna być prosta, zrozumiała, rzeczowa, najczęściej ujęta w punktach, z zastosowaniem czasowników w formie trybu rozkazującego lub bezokoliczników. Składają się przewaznie ze zdań pojedynczych lub równoważników zdań. 
4. Przykłady instrukcji:   (przeczytaj)
a. Instrukcja mycia rąk:
      1. zwilżyć ręce pod bieżącą wodą.
      2. namydlić ręce od wewnątrz.
      3. namydlić zewnętrzne części dłoni.
      4. namydlić nadgarstki.
      5. następnie między palcami.
      6. ręce dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.
b. Podłączenie dekodera do telewizora HD
Przed włączeniem dekodera do sieci wykonać kolejno następujące czynności:
      1. podłączyć dekoder do telewizora za pośrednictwem kabla HDMI
      2. podłączyć antenę satelitarną do wejścia opisanego IN
      3. można,ale nie trzeba , także podłączyć dekoder do zestawu audio poprzez złącze SPDIF
Następnie należy podłączyć dekoder i telewizor do sieci i wykonać czynności opisane w punkcie 5.PROGRAMOWANIE DEKODERA.
Wyjście HDMI ustawione jest na tryb pracy HDMI/HDCP - przenosi cyfrowo zarówno obraz, jak i dźwięk oraz zapewnia ochronę sygnału przed nieuprawnionym kopiowaniem.
5. Przeczytaj szarą tabelkę - podręcznik str.250.
6. Uporządkuj czynności podane w instrukcji poprzez wpisanie odpowiednich numerów. Nadaj instrukcji tytuł. Pisemnie w zeszycie.
    Przygotuj doniczki z otworami w dnie.     2.
    Obficie podlej roślinki.
    Postaw doniczki na podstawkach.
    Uzupełnij doniczki ziemią.
    Zasil ziemię nawozem. 
    Kup ziemię.                                               1.
    Zasadź każdą roślinkę  oddzielnie. 
7. Ćw. 1 i 2 str.98 - 99 - zeszyt ćwiczeń (pisemnie).
Powodzenia
 27 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte - praca z zeszytem ćwiczeń.

1. Powtórz sobie wiadomości z poprzedniej lekcji.
2. Uzupełnij wypowiedzenia podmiotami:    (pisemnie w zeszycie)
     Łąka się zileni.  (wzór)
     .................... przysiadł na kwiatku.
     .................... fruwają.
     .................... sunie powoli.
     .................... chodzą po trawie.
     .................... patrzy na motyla.
3. W zdaniach jedną linią podkreśl podmiot, a dwiema - orzeczenie. Przy każdym zdaniu zapisz, czy zdanie jest rozwinięte (R) , czy nierozwinięte (NR):
    Remont w tym pokoju dopiero się skończył.   (R)             (wzór)
                                                     ========== 
Elizka się postarała!
Nasze dziecko ma ogromny talent plastyczny i wyobraźnię.
Widzę. 
Skrzydła motyla zadziwiają kolorami.
Zostawiamy?
Przecież zawsze marzyłaś o domu z ogrodem.
4. Do podanych zdań dopisz  określenia.
             (jaka?)                
.................................. dziewczynka buduje zamek z klocków.         (jaka?)           mama.
                                             (jaka?)
Do pokoju dzieci zagląda..................... mama. 
                                                (kiedy?)                    (z kim?)                                     (gdzie)                      
Trzyletnia Elizka chodzi .............................       .................................         .................................. . 
                   (jak?)                           (z kim?)
................................się bawi ............................. na podwórku.
5. W podanych zdaniach podkreśl podmioty i orzeczenia. Następnie wypisz główne części mowy wraz z określeniami według wzoru.
   Cała rodzina wybrała się w niedzielę na przejażdżkę.
                         ========
rodzina (jaka?) cała
wybrała się (na co?) na przejażdżkę
wybrała się (kiedy?) w niedzielę
Zadowolony tata wiózł synka.
Uparta Elizka dzwoniła dzwonkiem.
Zmęczony brat Elizki szybko usnął w foteliku.
6. Zeszyt ćwiczeń: (pisemnie)
- ćw. 3. str. 92
- ćw. 4. str. 92
- ćw. 5. str. 92
- ćw. 6a. str.92
Zadania te z zeszytu i te z zeszytu ćwiczeń wyślijcie mi do 30.04.20r. Powodzenia!
 

23, 27 kwietnia (dwie jednostki lekcyjne)

Temat: Czym różni się zdanie pojedyncze rozwinięte od zdania nierozwiniętego?

1. Ćw. 1a str.227 (podręcznik) - ustnie
Zwróćcie uwagę na to, że brak pewnych informacji, skrótowość wypowiedzi mogą prowadzić do nieporozumień. 
Nauczyciel wf wypowiedział słowa o sprawdzianie, gdy uczniowie siedzieli przed gabinetem matematycznym, więc odebrali informację jako dotyczącą tego przedmiotu. Nasze wypowiedzi muszą być jasne i czytelne, muszą pasować do konkretnych sytuacji.
2. Powtarzamy wiadomości z IV klasy (przeczytaj):
Aby wypowiedzenie było zdaniem, musi zawierać orzeczenie (czasownik) najczęściej  w osobowej formie (wskazyjące na wykonawcę czynności). Jeżeli go nie posiada, to mówimy o równoważniku zdania.

Przepisz do zeszytu:
                                                                 wypowiedzenie (narysujcie sobie strzałki)
  
                 zdanie                                                                                 równoważnik zdania
(wypowiedzenie, w którym jest co najmniej jedno             (wypowiedzenie, w którym nie ma orzeczenia: 
    orzeczenie: Komedie mnie śmieszą.)                                              Szkolny do Wrocławia.)
3. Przeczytajcie niebieską tabelę - podręcznik str. 228.
4. Jak widzicie bardzo ważnymi częściami zdania są : orzeczenie i podmiot.
Przepiszcie do zeszytu:
orzeczenie: to część zdania nazywająca czynność, proces lub stan; odpowiada na pytania: co robi?' co się z nim dzieje?,
np. Mama gotuje.              (co robi?)
      Farba się wylała.          (co się z nią stało?)
      Wieje wiatr.                 (co robi?)
podmiot : to wykonawca czynności (osoba, rzecz, zjawisko) albo ktoś lub coś, co znajduje się w pewnym stanie,
np. Mama gotuje.           ( kto?)
      Farba się wylała.      (co?)
      Wieje wiatr.               ( co?)
5. Przepiszcie do zeszytu:
                                                                             zdanie               (narysujcie strzałki)

                    pojedyncze                                                                                   złożone
(zdanie, w którym jest jedno orzeczenie)                            (zdanie, w którym są dwa i więcej orzeczeń)
6. Ustnie: ćw.2a. i 3a., podręcznik str. 228.
7. Na pewno zauważyliście, że zdania z ćw.3a zawierają więcej informacji niż zdania z ćw. 2a.
8. Przepiszcie do zeszytu:
                                                              zdanie pojedyncze                (zróbcie strzałki)

                rozwinięte                                                                         nierozwiniete
(zawiera podmiot, orzeczenie i co najmniej jedno                  (zawiera podmiot i orzeczenie lub tylko orzeczenie, 
  określenie podmiotu lub orzeczenia,np. Na dworze pada        np. Pada deszcz.      Pada.)
           deszcz.)
Pada. - zd. poj. nierozwinięte (zawiera tylko orzeczenie)
Pada deszcz. - zd. poj. nierozwinięte (zawiera podmiot - deszcz - i orzeczenie - pada)
Na dworze pada deszcz. - zd. poj. rozwinięte (zawiera podmiot - deszcz - , orzeczenie - pada i określenie - na dworze)


25 marca 20r.

Temat: Dlaczego w Narnii nie było Bożego Narodzenia?

1. Wypisanie skojarzeń do wyrazów Boże Narodzenie:(np.) snieg, zima, opłatek.........................
2. Najmilsze chwile przed i w czasie świąt. (ustnie)
3. Wypisz wyrazy bliskoznaczne do wyrazu "prezent": (np.) dar, podarunek, .............................
4. Jakie prezenty bohaterowie lektury otrzymali od Świętego Mikołaja? (wypisz)
   Piotr : tarcza i miecz; miał ich użyć, gdy nadejdzie odpowiedni czas
   Zuzanna :
   Łucja :
   pan Bóbr :
   pani Bobrowa :
5. Jak wyglądał Święty Mikołaj? (ustnie , na podstawie lektury)
6. Odpowiedz krótko na pytanie zawarte w temacie. (jedno, dwa zdania)

26, 30, 31 marca 20r.

Temat: "Opowieści z Narnii" - książka a film. Oglądamy filmową adaptację lektury. (4 jednostki lekcyjne)

1. Połącz linimi wyrazy z ich znaczeniami. w razie trudności skorzystaj ze słownika języka polskiego.
reżyser                                                  specjalista przcujący nad montażem filmu
scenarzysta                                           autor muzyki
scenograf                                              osoba wystepująca w filmie, przeważnie w scenach niemych, niebędąca 
                                                              aktorem
kostiumolog                                          osoba zastępująca aktorów podczas nakręcania filmu w scenach niebezpie -
                                                              cznych 
charakteryzator                                      artysta grający w filmie lub teatrze 
montażysta                                            osoba projektująca oprawę plastyczną filmu,np.wygląd wnetrz, w których 
                                                               toczy się akcja
kompozytor                                           osoba raelizujaca własną koncepcję artystyczna sztuki teatralnej, filmu, itp.
aktor                                                       osoba odpowiedzialna za stroje aktorów
kaskader                                                 autor scenariusza (tekstu), na podstawie którego realizowany jest film
statysta                                                   osoba odpowiedzialna za wygląd aktorów
2. Oglądnij film pt. "Opowieści z Narnii".        https//www.cda.pl/video/21488031e
3. w trakcie oglądania filmu zapisuj odpowiedzi na pytania:
- Jaką sceną rozpoczyna się film?
- Jakim pojazdem przyjechały dzieci do domu profesora?
- Gdzie ukryła się Zuzanna podczas zabawy w chowanego?
- Jakiego koloru materiałem przykryta była szafa, gdy Łucja zobaczyła ją po raz pierwszy?
- Na czym grał pan Tumnus podczas podwieczorku, na który zaprosił Łucję?
-Co zdziwiło Łucję, gdy wróciła z Narnii po pierwszej wizycie?
- Czym Biała Czarownica wytarła usta Edmunda, gdy zjadł ptasie mleczko?
- Dlaczego dzieci uciekały przed gospodynia domu?
- Jak wyglądał dom pana Tumnusa, gdy trafiły do niego dzieci?
- "A ja taka poczochrana. Było miówić wcześniej, to bym się przygotowała". Kto wypowiedział te słowa?
- Kogo Biała Czarownica wysłała na łowy?
- Gdzie dzieci ukryły się przed wilkami i kto im w tym pomógł?
- Komu Święty Mikołaj podarował wyciąg z ogniokrzewu, a komu miecz?
- Jakie były oznaki wiosny w Narnii? (podaj dwie informacje)
- W jaki sposób mieszkańcyNarnii oddali hołd Aslanowi, gdy ten pojawił się przy Kamiennym Stole?
- "Ja nawet nie panuję nad własną rodziną". Kto wypowiedział te słowa?
- Kto zaatakował Zuzannę i Łucję, gdy bawiły sie nad potokiem.
- Po jakim wydarzeniu Aslan nazwał Piotra "Pogromcą Wilka - Rycerzem z Narnii"?
-"Zaczynam się bać, że pożresz i nas". Kto i do kogo wypowiedział te słowa?
- O czym Aslan chciał porozmawiać z Białą Czarownicą w cztery oczy?
- Kto towarzyszył Aslanowi w drodze do Kamiennego Stołu?
- Co Biała Czarownica kazała zrobić z Aslanem przed egzekucją na Kamiennym Stole?
- Kto dowodził wojskami podczas bitwy?
- Na czym polegał atak ptaków?
- Z jakiego powodu pękł Kamienny Stół?
- W jaki sposób Aslan przywracał posągi do życia?
- W jaki sposób Edmund zosta ranny w czasie bitwy?
- Kto uratował Piotra przed śmiertelnym ciosem  Białej Czarownicy?
- W jaki sposób Edmund został uratowany przed śmiercią?
- Jakie przydomki otrzymały dzieci, zasiadając na tronach Narnii?
- "Osyatecznie nie jest oswojony". O kim mowa?
- Kto powitał dzieci po powrocie z Narnii?
Pytań nie przepisywać do zeszytu.
4. Film czy książka? Odpowiedz krótko na pytanie, co bardziej Ci się podobało? Uzasadnij swoje zdanie.

1 - 2 kwietnia 20r. 
Temat: Powtórzenie wiadomości o zaimkach i nieodmiennych częściach mowy. (2 jednostki lekcyjne)

1. Przypomnij sobie rodzaje zaimków i pytania, na które odpowiadają .(ustnie)
- rzeczowne (np. ja, coś, tamto, ..... )
- przymiotne (np. wasz, mój, jaki, czyj, .......... )
- liczebne (np. ile, tyle)
- przysłowne (np. tu, tutaj, stąd, zawsze, ........... )
2. Wypisz z tekstu zaimki, nazwij je. (tekstu nie przepisuj do zeszytu, tylko wypisz z niego zaimki)
Wiem tylko tyle, ile wiedzą Mędrcy. (...) zastanówmy się..... Bilbo znalazł pierścień w tym roku (...). Kiedy wreszcie wydobyłem z niego prawdę (...)
tyle - zaimek liczebny itd.
3. Odmień przed przypadki pisemnie w zeszycie zaimki "wy", "mój".
M. wy
D. was itd.
4. Przypomnij sobie wiadomości o przysłówku ( na jakie pytania odpowiada i jak się stopniuje). - ustnie
5. Wypisz z tekstu przysłówki, postopniuj je i określ typ stopniowania.Tekstu do zeszytu nie przepisuj.
(...) znalazły się obie we wnętrzu słabo oświetlonego pokoju. Teraz pani Szczepańska wypuściła dłoń Gabrysi. I nagle (...). Gdzieś daleko i głeboko zazgrzytały jakby jakieś dzrzwi, coś głucho trzasnęło.....
słabo - słabiej  - najsłabiej (stop. regularne) itd.
6. Uzupełnij przysłowia przyimkami. Podkreśl je. Przysłowia przepisz do zeszytu.
Baba z wozu , koniom lżej.
....... pracy nie ma kołaczy.
Biednemu zawsze wiatr .... oczy.
Ciekawość to pierwszy stopień ....... piekła.
Raz ...... wozie, raz ...... wozem.
Nie chwal dnia ...... zachodem słońca.
Mądry Polak ..... szkodzie.
7. Jakie przyimki złożone powstaną z połączenia przyimków prostych (przypomnij sobie, jak piszemy przyimki złożone): (do zeszytu)
z + po + za = spoza
z + przed =
po + między =
z + nad =
z + po + między =
po + śród =
8. Wypisz do zeszytu wykrzykniki ( tylko ) :
A! To ty pukałeś! 
Ach, jak przyjemnie.
Hola, hola, gdzie to się idzie?
Hej, ludzie! Tutaj!
Hura, jutro już wakacje!
9. Wypisz ze zdań partykuły.
Dajże spokój ojcu!
Czy ty nie słyszysz?
Chodź no tutaj!
Nie denerwuj mnie!
10. Jakie to części mowy? (pisemnie do zeszytu)
mój - zaimek przymiotny
za -                                                           w - 
który -                                                       na - 
źle -                                                          jaki - 
oj -                                                           twój - 
dawno -                                                   hej - 
nie -                                                         no - 
czy -                                                         niech -
11. Ile zaimków zawiera wypowiedź. Podkreśl je.
Moja decyzja to ta, którą samodzielnie podejmuję.
a. 1               d. 4
b. 2               e. 5
c. 3
12. Wypisz zestaw, który zawiera tylko wykrzykniki.
a. niech, czy, nie
b. oj, ach, hej
c. przy, za, od
d. gdzie, jak, co.
13. Wypisz zdanie, w którym nie ma partykuły.
a. Chodź no do mnie.
b. Nie mów tak.
c. Halo, jest tam kto?
d. Czy słyszysz mnie?

Powodzenia i zdrówka 

6 kwietnia 20r. (dwie jednostki lekcyjne)

Temat : Sprawdzamy nasze umiejętności - "Kosmiczne wakacje".

1. Przeczytaj tekst z podręcznika  - str.190 - 192.
2. Zrób pisemnie zadania 1,2,4 str.192.
Przypomnij sobie wiadimości o czasownikach dokonanych i niedokonanych (podręcznik - str.159, zeszyt). - ustnie
3. Zrób ćwiiczenia 5a, 6, 7, 8 - str.193. 
Powodzenia!

7 kwietnia 20r. (jedna jrdnostka lekcyja) 

Temat: Dlaczego"Loteria"? Zdarzenie, wątek, akcja, fabuła.

1.Znaczenie słowa :"loteria" (zapiszcie do zeszytu)
                                    
                                        znaczenie dosłowne: gra, w której uczestnicy nabywają losy, a o wygranej decyduje 
                                                                                losowanie

              loteria

                                        znaczenie przenośne: sytuacja lub działanie ryzykowne i niepewne, których efekt 
                                                                             zależy tylko od przypadku
2. Przecztajcie tekst z podręcznika str.196 - 200.
3. Ćw. 1 (ustnie, opieraj się na pierwszych czterech akapitach tekstu).
4. Ćw. 2 (pisemnie; analiza tekstu od piątego akapitu, od momentu spotkania spotkania Julka ze staruszką).
                1 - Zgoda na warunki kontraktu i zerwanie rośliny.
                2 - Spełnienie kolejnych życzeń.  (dokończ)
5. Zapoznaj się z definicją fabuły (podręcznik str.200, przepisz do zeszytu).
6. Ćw.3 (przepisz do zeszytu)
akcja - to wydarzenia dotyczące Julka
fabuła - wszystko, o czym mowa w utworze (to, co dotyczyJulka oraz wydarzenia poprzedające jego przygodę z kwiatem paproci)
7. Wyjaśnienie tytułu utworu.
Odpowiedz (ustnie) na pytania:
* Dlaczego chłopak "poczuł się lekki i szczęśliwy"?
* Dlaczego nie spojrzał w stronę paproci rosnących pod płotem?
* Co się stało dla Julka Wartością?
* Co odrzucił i w imię czego?
* Kiedy i co musiałoby się stać, by "znalezienie skarbu" dało Julkowi szczęście?
*Na czym by ono polegało?
Przepisz do zeszytu:
Bohater zaryzykował, zgadzając się na warunki kwiatu paproci. Sądził, że los się do niego uśmiechnie i będzie szczęśliwy.Wyrzucił kwiat z serca, ponieważ zrozumiał, że żyjąc w samotności i nie dzieląc się z nikim swoim bogactwem, nie zazna prawdziwego szczęścia.
Tytuł "Loteria" nawiązuje do tego, że udział w każdej loterii wiąże się z ryzykiem. Spełnienie warunków kwiatu paproci gwarantowało bogactwo, ale naraziło Julka na ryzyko nieszczęśliwego samotnego życia.

8 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna) 

Temat: Różnie rozumiane szczęście. Rytm utworu.

1. Czym dla Was jest szczęście? Jak rozumiecie pojęcie szczęścia? (ustnie)
2. Przeczytajcie tekst z podręcznika "Ballada o szczściu"  - str. 210 - 211.
3. Ćw.1. str.211. (ustnie)
4. Ćw.2. str.211.
Każdy człowiek jest inny, czego innego potrzebuje, by być szczęsliwym. Człowiek często do końca nie wie, czego chce, dlatego nie potrafi powiedzieć, co dałoby mu szczęście.(przepiszcie do zeszytu)
5. Ćw. 3. str. 211. (ustnie)
6. Ćw. 4. str.211. (ustnie odpowiadamy na punkty a,b,c,d)
Wniosek : (przepiszcie do zeszytu)
Powtarzają się :
- zwrotki (8) i liczba wersów w zwrotkach (w każdej jest po 4 wersy)
- liczba sylab w wersach (w wersach jest po 7 lub 8 sylab)
- występują rymy (np. ballada - odpowiada)
- niektóre słowa lub fragmenty wypowiedzi - refren (w naszym utworze go nie ma - nawiasu do zeszytu nie przepisujcie).
Wszyskie te elementy sprawiają,że utwór ma rytm (jest rytmiczny).
Zdrowych i wesołych, mimo wszystko, świąt dzieciaki!

15 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Co przyniosło szczęście dwóm wampirom? Wyrazy naśladujące dźwieki.

1. Jak rozumiesz twierdzenie:"Pieniądze szczęścia nie dają". (ustnie)
2. Przeczytaj definicję wyrazu:wampir"- podręczniok str. 205 ćw. 2a.
3. Ćw. 2b str.205 - podręcznik (pisemnie).
4. Przeczytaj tekst "Pieniądze szczęścia nie dają" - podręcznik str. 201 - 205.
5. Ćw. 2c str.205 - pisemnie do zeszytu.
              BURP                                                                                           SZLURP
- niski                                                                                       - wysoki
- gruby                                                                                      - chudy
- małe odstające uszy                                                               - duże uszy
- wielki nos przypominający kartofel                                      - kościsty
- rząd duzych zębów                                                                - nos jak duża marchewka
                                                                                                  - wystające dwa kły
Bohaterowie przedstawieni są na zasadzie kontrastu (różnic).
6. Ćw. 2d str 205
Wampiry Burp i Szlurp bawią, rozweselają, rozśmieszają czytelników. (przepisz do zeszytu).
7. Ćw. 3a str. 205 (ustnie).
    Ćw. 3b str. 205 (pisemnie).
8. Przeczytaj definicję wyrazu "komizm". ( podręcznik str. 205).
9. Ćw. 4 str.205 (ustnie),
10, Przepisz do zeszytu definicję wyrazów dźwiękonaśladowczych. (żółta tabelka podręcznik str. 206)
                             wyraz dźwiękonaśladowczy = onomatopeja (dwie nazwy tego samego środka stylistycznego)
11. Ćw. 6, 7 str.206 - ustnie.
12. Zeszyt ćwiczeń - ćw. 2 str.76 (pisemnie).

16 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Dla tych, którzy poszukują szczęścia ....... - "Czucie niewinne" L. Staffa.

1. Co czujesz, patrząc na rysunek w podręczniku? Nazwij uczucia. (ustnie - podręcznik str.216)
2. Przeczytaj utwór "Czucie niewinne". (podręcznik str. 216)
3. Budowa utworu: stoficzna, regularna, bezpośrednia (4 strofy po 4 wersy, podmiot liryczny wypowiada się w 1 os. l. poj. - idę, jest mi, jakby mnie) - przepisz do zeszytu.
4. Ćw. 1 str. 217.
Podmiot liryczny znajduje się na łonie przyrody, jest niedziela("próżnowanie niedzielne"), jest piękna, słoneczna pogoda.(przepisz do zeszytu)
5. Ćw. 2 str.217. - przepisz do zeszytu
                                                PODMIOT LIRYCZNY
- widzi: łąkę, kwiaty, niebiesko - złote niebo, słońce, białe obłoki, ptaka
- słyszy: pszczoły, śpiew ptaków
- co odczuwa: zachwyt, szczęście, radość, zadowolenie, podziw
- mówi o swoim samopoczuciu: "Jest mi tak dobrze na duszy, jakby mnie wcale nie było."
Podmiot liryczny czuje się częścią przyrody, jej elementem.
6. Wypisz z wiersza środki stylistyczne:(przykłady, nie wszystkie)
- epitety:
- powtórzenie:
- porównanie:
- przenośnia:
- uosobienie: (jak nie pamiętasz - podręcznik str.77).

20 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Czas na bajkę. 

1. Przeczytajcie:
Bajki pisał już w starożytności Ezop. To on stworzył krótkie utwory, niby o zwierzętach, a w rzeczywistości o losach ludzi, o ich naturze. W Polsce w XVI wieku Biernat z Lublina rozpowszechnił bajki ezopowe. Wielkim kontynuatorem tego gatunku był Francuz Jean de La Fontaine, w Polsce pisał bajki miedzy innymi A. Mickiewicz (znacie go już) oraz Ignacy Krasicki - uważany za jednego z najwybitniejszych bajkopisarzy.
2. Przeczytaj definicję wyrazu "archaizm" (podrecznik str. 224).
3. Aby bajka nie myliła się Wam z baśnią (co często się dzieje), przepiszcie do zeszytu:
                                 BAJKA                                                                                   BAŚŃ
- krótki utwór literacki                                                                                     - utwór literacki rożnych rozmiarów
- napisana przeważnie wierszem                                                                        oparty na opowiadaniu ludowym
- zamiast ludzi występują najczęściej zwierzęta, które mają cechy ludzkie    - napisana przeważnie prozą
- autor krytykuje wady ludzkie                                                                         - osoby i zwierzęta obdarzone są 
- utwór pouczający, zawiera marał (pouczenie)                                                   nadzwyczajnymi cechami
- osoby, zdarzenia przedstawione są kontrastowo                                            - dobro zwycięża zło
                                                                                                                          - opowiada o wydarzeniach 
                                                                                                                          - rozpoczyna się słowami:
                                                                                                                            "Za górami, za lasami...."
                                                                                                                            "Dawno, dawno temu...." itp.


4. Przeczytaj utwory A. Mickiewicza, Ezopa, J. Krasickiego. (podręcznik str. 224 - 225)
5. Przypomnijcie sobie, co to znaczy,że utwór jest napisany wierszem lub prozą ( to już wiecie) - podręcznik str.226 - żółta tabela.
6. Ćw.1 str. 226 - pisemnie do zeszytu ( sposób zapisu to znaczy, czy utwór jest napuisany wierszem, czy prozą).

20 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Czego oczekuje i o czym marzy niepełnosprawna Ola?

1. Przeczytaj tekst - podręcznik str. 229 - 234.
2. Ćw.1 str.234 - ustnie.
3. Ćw. 2a str. 235 - ustnie.
4. Ćw. 2b str.235 - pisemnie (ostatnią rubrykę - sytuacje - ustnie)
5. Ćw. 3a str.235 - pisemnie. 
    Ćw. 3b str.235 - ustnie.

21 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h.1. Przypomnij sobie reguły ortograficzne dotyczące pisiwni rz, ż, ch, h oraz wyjątki od tych reguł - podręcznik str.221 - 222 (niebieskie tabelki).
2. Ćw. 1 str.221 (ustnie).
3. Ćw. 2, 4a str.222 (ustnie).
4. Zeszyt ćwiczeń: (pisemnie)
   a. ćw. 1 str. 85
   b. 3, 5 str. 86
   c. ćw. 6 str. 87
Powodzenia!

22 kwietnia 20r. (jedna jednostka lekcyjna)

Temat: O tradycjach i zwyczajach tych dawnych i tych całkiem nowych.

1. Przeczytaj;
tradycja (zwyczaj) - ogół obyczajów, norm, poglądów, zachowań właściwych jakiejś grupie społecznej, przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ciągłość tych obyczajów, norm, poglądów 
2. Przeczytaj fragmenty księgi 1, 4, 12 "Pana Tadeusza" (podrecznik str.241 - 243).
3. Przeczytaj: 
"Pan Tadeusz" to utwór, którego bohaterem zbiorowym jest szlachta. Mickiewicz z ogromnym sentymentem podchodzi do tej grupy społecznej ,ponieważ sam z niej się wywodził. "Pan Tadeusz" to żródło wiedzy na temat obyczajów i zwyczajów szlachty.
4. Analiza fragmentu księgi 4. (przepisz do zeszytu)
Tradycją szlachecką były polowania. Były one dwojakiego rodzaju na szaraki i inną drobną zwierzynę oraz na grubego zwierza. Po każdym polowaniu, przed powrotem do dworu,  zwyczajem było gotownie i spożywanie bigosu. I o tym właśnie mówi fragment księgi 4. (temat fragmentu)
Na rozkaz Wojskiego (bohater utworu) rozpalono ogień, nad którym umieszczono kociołek, w którym gotowano bigos. 
Środki stylistyczne : (znajdź i wpisz je do zeszytu)
- epitety:
- porównanie:
- przenośnia:
5. Na podstawie analizy fragmentu księgi 4. dokonaj analizy księgi 1. lub 12. (ustnie).
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free