Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Chemia 7b


25.06.2020

Temat: Długa droga do odkrycia układu okresowego pierwiastków - film edukacyjny.

Zagadnienia: Zapoznanie się z historią klasyfikacji pierwiastków chemicznych oraz ich systematyką.

Polecenia do wykonania:

- Oglądnij interesujący film edukacyjny przygotowany tylko dla Was - www.youtube.com/watch


24.06.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości zdobytych w klasie VII.

Zagadnienia: Podsumowanie i ugruntowanie wiedzy z chemii, zdobytej w klasie siódmej.

Polecenia do wykonania:

- Rozwiąż w spokoju test powtórzeniowy - link: quizizz.com/join (ważny do godziny 17.30 w dniu 24.06)


10.06.2020

T
emat: Sprawdzamy swoje wiadomości - test online z działu: Tlenki i wodorotlenki

Zagadnienia: Tlenki metali i niemetali, odczyn roztworu, wskaźniki kwasowo-zasadowe i ich barwy w zależności od odczynu roztworu, wodorotlenek sodu,potasu i wapnia - otrzymywanie i własności, wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie, tablica rozpuszczalności wodorotlenków

P
olecenia do wykonania:

Po uprzednim podpisaniu się (mogą być ostatecznie inicjały) wypełnij test do którego link będzie podany w godzinach rannych a będzie ważny do godziny 17-tej.

Link do testu (ważny do 18.00 dnia 10.06.2020: quizizz.com/joinINFORMUJĘ, ŻE W DNIU 10.06 ODBĘDZIE SIĘ TEST SPRAWDZAJĄCY Z CHEMII Z DZIAŁU TLENKI I WODOROTLENKI. LINK BĘDZIE UDOSTĘPNIONY NA TEJ STRONIE


4.06.2020

Temat: Proces dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad.

Zagadnienia: Na czym polega proces dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad ?, Zapis reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad (postać ogólna), Zapis słowny reakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad, Przewodnictwo roztworu a powstawanie jonów w roztworze zasady, Przykłady reakcji dysocjacji jonowej zasad na przykładzie zasady sodowej oraz potasowej, Rozpuszczalność wodorotlenku w wodzie a jego dysocjacja jonowa

Polecenia do wykonania:

Do sporządzenia notatki korzystamy bądź z podręcznika (str. 222-223) lub z materiału platformowego epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/D1K8v6zDd

W notatce mają się znaleźć następujące informacje:

1. Definicja dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) zasad.
2. Definicja zasady w ujęciu dysocjacji jonowej.
3. Warunek dysocjacji jonowej - TYLKO WODOROTLENEK ROZPUSZCZALNY W WODZIE ULEGA DYSOCJACJI JONOWEJ !!!
4. Postać ogólna reakcji dysocjacji jonowej zasad.
5. Reakcje dysocjacji jonowej zasady sodowej, potasowej oraz wapniowej.
6. Związek dysocjacji jonowej z przewodnictwem elekrycznym roztworu - TYLKO ROZTWORY ZASAD DYSOCJUJĄCYCH W WODZIE BĘDĄ PRZEWODZIĆ PRĄD ELEKTRYCZNY


3.06.2020

Temat: Utrwalenie umiejętności korzystania z tablicy rozpuszczalności wodorotlenków oraz zapisu reakcji otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.

Zagadnienia: Utrwalenie umiejętności korzystania z tablicy rozpuszczalności wodorotlenków oraz zapisu reakcji otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie.

Polecenia do wykonania:

1. Na podstawie tablicy rozpuszczalności wodorotlenków (wkładka na końcu podręcznika) proszę przewidzieć czy dany wodorotlenek jest rozpuszczalny w wodzie i jaką posiada barwę: wodorotlenek litu, wodorotlenek rtęci(II), wodrotlenek baru, wodorotlenek srebra, wodorotlenek żelaza (III), wodorotlenek kobaltu, wodorotlenek sodu. Niech pomocny będzie link - www.youtube.com/watch
2. Na podstawie informacji z lekcji poprzedniej napisz reakcje otrzymywania: wodorotlenku niklu, wodorotlenku cyny(II) i wodorotlenku żelaza(II). Podaj barwę powstałych związków.
3. Wykonaj zadanie 3 ze strony 221 z podręcznika


28.05.2020

Temat: Metody otrzymywania wodorotlenków metali nierozpuszczalnych w wodzie.

Zagadnienia: Zapoznanie sięz metodą otrzymywania wodorotlenków metali nierozpuszczalnych w wodzie, Czym są zasady? , Czym jest amoniak i zasada amonowa?, Jakie jest zastosowanie amoniaku w dziedzinach przemysłu?, Jak przewidzieć rozpuszczalność/nierozpuszczalność wodorotlenku metalu w wodzie na podstawie tablic rozpuszczalności?

Polecenia do wykonania:

Dzisiaj korzystamy z podręcznika (str. 219-221) lub z linków: www.youtube.com/watch oraz www.youtube.com/watch

1. Wytrącanie wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie - doświadczenie 35 (str. 219)
- zapisz obserwacje na podstawie zdjęcia (str.220)
- zapisz reakcje otrzymywania wodorotlenku miedzi(II) oraz glinu z substratów podanych w doświadczeniu
2. Odpowiedz na pytanie: Czym są zasady z punktu widzenia chemii?
3. Co to jest amoniak?, jakie ma zastosowanie w przemysle?
4. Jak otrzymujemy zasadę amonową - reakcja !!!!
5. Jak odczytujemy informacje o rozpuszczalności i barwie wodorotlenków z tablicy rozpuszczalności? (fragment tablicy - strona 219, a cała, pełna tablica - na końcu podręcznika zatytułowana TABELA ROZPUSZCZALNOŚCI SOLI I WODOROTLENKÓW W WODZIE) - www.youtube.com/watch


27.05.2020

Temat: Obliczenia stechiometryczne związane z wodorotlenkiem wapnia - lekcja z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Zagadnienia: Nabycie sprawności rachunkowej przy wykorzystaniu podstawowych praw chemicznych z wykorzystaniem reakcji i wzorów poznanych na lekcji poprzedniej.

Polecenia do wykonania:

Dziś pracujemy z podręcznikiem, W związku z tym rozwiązujemy zadania od 2 do 5 ze strony 218.

Powodzenia !!!


21.05.2020

Temat: Wodorotlenek wapnia czyli wapno gaszone.

Zagadnienia: Poznanie wzorów sumarycznego i strukturalnego wodorotlenku wapnia, czym jest wapno palone?, czym jest wapno gaszone?,  metody otrzymywania wodorotlenku wapnia, proces gaszenia wapna, czym jest woda wapienna?, właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenku wapnia, zastosowanie wodorotlenku wapnia

Polecenia do wykonania:

1. Napisać wzory: sumaryczny i strukturalny wodorotlenku wapnia (na kolorowo).
2. Korzystamy z treści zapisanych w podręczniku str. 216-217 lub z linku www.youtube.com/watch
3. Obserwujemy eksperymenty - www.youtube.com/watch oraz www.youtube.com/watch
4. Odpowiadamy na pytania:
a) Napisz reakcje pozwalające na otrzymanie wodorotlenku wapnia
b) Czym jest wapno palone a czym wapno gaszone?
c) Na czym polega proces gaszenia wapna?
d) Czym jest woda wapienna? - dlaczego barwi ona fenoloftaleinę na malinowo, a papierek uniwersalny na niebiesko?
5. Tworzymy krótką tabelkę i wypisujemy po jednej stronie własności fizyczne a po drugiej stronie własności chemiczne wodorotlenku wapnia.
6. W dwóch zdaniach opisujemy zastosowanie wapna gaszonego w budownictwie.


20.05.2020

Temat: Wodorotlenek potasu - otrzymywanie i właściwości.

Zagadnienia: Reakcje otrzymywania wodorotlenku potasu, Właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenku potasu, zastosowanie wodorotlenku sodu i potasu

Polecenia do wykonania:

Do sporządzenia notatki uzywamy podręcznika str. 212-214 lub www.youtube.com/watch (bez pracy domowej)

1. Na kolorowo zapisujemy wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku potasu.
2. Zapisujemy dwie metody otrzymania wodorotlenku potasu
a) reakcję potasu z wodą (i ją w razie potrzeby bilansujemy)
b) reakcję tlenku potasu z wodą (i ją też w razie potrzeby bilansujemy)
3. Zapoznajemy się z eksperymentem na stronie 213 (analogia do lekcji poprzedniej) - www.youtube.com/watch
4. Opisujemy w krótkiej tabelce właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenku potasu
5. Wymieniamy zastosowanie wodorotlenków sodu i potasu w różnych dziedzinach przemysłu


14 maja 2020

Temat: Otrzymywanie wodorotlenku sodowego - zadania rachunkowe

Zagadnienia: Nabycie sprawności rachunkowej przy obliczeniach stechiometrycznych na podstawie reakcji poznanych na lekcji poprzedniej.

Polecenia do wykonania

Oblicz następujące zadania z użyciem układu okresowego pierwiastków

1. Oblicz ile gramów sodu potrzeba do otrzymania 60g wodorotlenku sodu (sody żrącej) ?
2. Czy 30g sodu wystarczy, aby otrzymać 50g wodorotlenku sodu ?

ZADANIE DLA CHĘTNYCH

Ile m3 wodoru o gęstości 70kg/m3 można otrzymać dysponując 46g sodu, wykorzystując reakcję poznaną na poprzedniej lekcji.


13 maja 2020 - lekcja z użyciem Microsoft Teams

Temat: Wodorotlenek sodu - otrzymywanie i właściwości.

Zagadnienia: Reakcje otrzymywania wodorotlenku sodu, Właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenku sodu, Czym jest soda żrąca?, Czym jest zjawisko egzoenergetyczne ?

Polecenia do wykonania:

Do sporządzenia notatki uzywamy podręcznika str. 211-213 oraz www.youtube.com/watch

1. Na kolorowo zapisujemy wzór sumaryczny i strukturalny wodorotlenku sodu.
2. Zapisujemy dwie metody otrzymania wodorotlenku sodu
a) reakcję sodu z wodą (i ją w razie potrzeby bilansujemy) - www.youtube.com/watch
b) reakcję tlenku sodu z wodą (i ją też w razie potrzeby bilansujemy)
3. Zapoznajemy się z eksperymentem na stronie 213
4. Zapisujemy wnioski oraz wyjaśniamy czym jest zjawisko egzoenergetyczne
5. Jaka inna nazwę posiada wodorotlenek sodu i dlaczego?
6. Opisujemy w krótkiej tabelce właściwości fizyczne i chemiczne wodorotlenku sodu (www.youtube.com/watch)


7 maja 2020

Temat: Wzory i nazwy wodorotlenków.

Zagadnienia: Poznanie wzoru ogólnego wodorotlenków, poznanie sposobu nazywania wodorotlenków, tworzenie nazw wodorotlenków na podstawie ich wzoru sumarycznego, ustalanie wzoru sumarycznego wodorotlenku na podstawie jego nazwy. ustalanie wzoru sumarycznego wodorotlenku na podstawie wartościowości metalu

Polecenia do wykonania:

1. Czytamy treść podręcznikową - str.210-211 lub korzystamy z zasobów platformy epodreczniki.pl/a/wodorotlenki---ich-budowa-i-otrzymywanie/DGFLXz70M (ALE TYLKO PKT. 1 ORAZ 2 !!!)
2. W zeszycie zapisujemy na kolorowo wzór ogólny wodorotlenków z objaśnienami do niego (to znaczy co oznaczają wszelkie symbole użyte).

UWAGA !!!

NA KOLOROWO LUB W RAMCE ZAPISUJEMY - GRUPA -OH (WODOROTLENOWA) JEST ZAWSZE JEDNOWARTOŚCIOWA !!!!

3. Na przykładzie wzorów sumarycznych: NaOH, Al(OH)3 , Fe(OH)2 i Fe(OH)3 wyjaśniamy jak się tworzy nazwy wodorotlenków metali.
4. Na przykładzie nazw wodorotlenków: wodorotlenek magnezu , wodorotlenek miedzi (I) , wodorotlenek miedzi (II) wyjaśniamy jak tworzy się wzór sumaryczny wodorotlenków.
5. Wyjaśnamy w jaki sposób ustalić wzór sumaryczny wodorotlenku, jeśli znana jest wartościowośc atomu metalu.    6 maja 2020
30 kwietnia 2020 (temat na 2h)

Temat: Odczyn roztworu i wskaźniki kwasowo-zasadowe.

Zagadnienia: Zapoznanie się z pojęciem odczynu roztworu oraz jego rodzajami, Zastanowienie się jak można zbadać odczyn danego roztworu, pojęcie wskaźnika uniwersalnego, przykłady wskaźników naturalnych, zmiany barwy wskaźników w zaleznosci od odczynu roztworu.

Polecenia do wykonania:

Zapoznajemy się z treścią z podręcznika -str. 205-207

Na podstawie treści podręcznika odpowiadamy na pytania:
a) Jakie rodzaje odczynu mogą mieć roztwory związków chemicznych?
b) Czym jest wskaźnik kwasowo-zasadowy?
c) Wymień przykłady wskaźników kwasowo-zasadowych
d) Czy istenieją naturalne substancje,które można użyć do identyfikacji odczynu roztworu? Podaj przykłady
e) Wykonaj tabelkę, w której opiszesz jak zmienia się barwa wskaźników kwasowo-zasadowych w zależności od odczynu roztworu.
f) Prosze rozwiązać w zeszycie zadania z podręcznika - str.208 zad. 1,2,3

UWAGA !!!

Uczniom nie posiadającym podręcznika,lub tym którym praca z nim nie odpowiada polecam krótki materiał filmowy, na podstawie którego równiez można sporządzić dobrą notatkę. - www.youtube.com/watch
 29 kwietnia 2020

Temat: Elektrolity i nieelektrolity.

Zagadnienia: Pojęcie elektrolit i nieelektrolit, Przykłady elektrolitów i nieelektrilitów wśród związków chemicznych, Metody identyfikacji substancji pod kątem przewodnictwa prądu elektrycznego - schemat sprzętu badawczego.

Polecenia do wykonania:

- Zapoznaj się z treścią w podręczniku str. 202-203
- Oglądnij krótki materiał filmowy o badaniu przewodnictwa roztworów - www.youtube.com/watch 
- Zapisz w zeszycie czym jest elektrolit i nieelektrolit
- Narysuj schematycznie zestaw do badania przewodnictwa roztworów (identyfikacja elektrolit czy nieelektrolit)
- Co pozwala na zidentyfikowanie czy roztwór ma charakter elektrolitu czy nieelektrolitu (na podstawie oglądanego eksperymentu)

Zadanie dla chętnych

- Zapoznaj się z materiałem filmowym - www.youtube.com/watch
- Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego owoce w eksperymencie przewodzą prąd elektryczny?
 23 kwietnia 2020

Temat: Tlenki metali i niemetali.

Zagadnienia: Poznanie wzorów sumarycznych i strukturalnych, sposobów otrzymywania, właściwości fizycznych i zastosowań wybranych tlenków.

Polecenia do wykonania:
 
1. Zapisać na kolorowo nazwę nowego działu - TLENKI I WODOROTLENKI
2. Na podstawie podręcznika (str.196) zapoznać się z przykładami tlenków niemetali (węgla, azotu, siarki i krzemu) oraz metali (na przykładzie zelaza, sodu i wapnia)
3. Na podstawie podręcznika (str. 197) zapoznaj się i przypomnij sobie jak tworzy się wzory sumaryczne tlenków znając wartościowości pierwiastków.
4. Zapisz w zeszycie jak są zbudowane tlenki pierwiastków i zapisz po trzy przykłady tlenków metali i niemetali.
5. Odpowiedz na pytanie - Od czego zależy rodzaj wiązania chemicznego w danym tlenku pierwiastka ?
6. Zapisz w zeszycie reakcję otrzymywania tlenku glinu , tlenku siarki (VI) oraz tlenku azotu (V) - pamiętaj o zasadach bilansowania reakcji chemicznych.

Materiał dodatkowy - epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P  (tylko fragment dotyczący tlenków)

Zadanie dla chętnych

1. Co to jest katalizator ? - Tlenki jakich metali są uzywane jako katalizatory ?
 22 kwietnia 2020

Temat: Test powtórzeniowy - Woda i roztwory wodne.

Zagadnienia: Woda - właściwości i rola w przyrodzie, Woda jako rozpuszczalnik , Rodzaje roztworów i obliczanie stezenia procentowego, Rozpuszczalność substancji w wodzie

Polecenia do wykonania:

Test bedzie dostepny do konca dnia czyli do 23:45. Nalezy wejsc na platforme powtórzeniową na podstawie wyslanego linku. Prosze przed rozwiazaniem wpisac swoje imie i nazwisko a nie pseudonim. To wazne dla mnie przy wystawieniu ocen z powtorzenia. Link udostepnie przed testem.

Link do testu: quizizz.com/joinInformuje, ze 22.04.2020 odbedzie sie test powtorzeniowy z chemii (Temat: Woda i roztwory wodne) w trybie online. Test powtorzeniowy z fizyki (Temat: Sily w przyrodzie) odbedzie sie rowniez 20.04.2020. Testy beda dostepne do konca dnia czyli do polnocy. Prosze przed rozwiazaniem wpisac swoje imie i nazwisko a nie pseudonim. To wazne dla mnie przy wystawieniu ocen z powtorzenia. Link udostepnie dzien przed testem. Obecnosc obowiazkowa.
16.04.2020

 

 

 

Temat: Obliczenia przy sporządzaniu roztworów o żądanym stężeniu procentowym.

 

 

 

Zagadnienia: Obliczanie masy roztworu, Obliczanie masy substancji rozpuszczonej, Obliczanie masy rozpuszczalnika, obliczanie stężenia procentowego roztworu nasyconego, Rozcieńczanie i zatężanie roztworów

 

 

 

Polecenia do wykonania:

 

a) Na podstawie wiadomości zdobytych na poprzedniej lekcji wykonaj zadania tekstowe z podręcznika – str. 191 zad. 1,2

 

b) Przeczytaj z podręcznika str. 190 – o sposobach zmiany stężenia roztworów (rozcieńczanie, zatężanie)

 

c) Wykonaj zadania tekstowe z podręcznika – str. 191 zad. 3,4

 

 

 

Zadanie dla chętnych

 

 

 

Przeczytać z podręcznika str.189 (zadanie z gęstością roztworu), a następnie wykonaj str. 191 zad.7

 15.04.2020

 

Temat: Stężenie procentowe roztworów.

 

 

Zagadnienia: Definicja i obliczanie stężenia procentowego roztworu, Obliczanie masy roztworu, Obliczanie masy substancji rozpuszczonej, Obliczanie masy rozpuszczalnika

 

 

 

Polecenia do wykonania:

 

 

 

a) Zapisz definicję stężenia procentowego roztworu.

 

b) Zapisz równanie opisujące stężenie procentowe roztworu.

 

c) Przekształć wcześniej zapisane równanie opisujące stężenie procentowe roztworu tak aby móc obliczyć:

 

- masę substancji rozpuszczonej

 

- masę roztworu

 

- masę rozpuszczalnika

 

d) Wykonaj zadanie tekstowe:

 

Mając do dyspozycji 10g soli kuchennej, oblicz ile trzeba użyć wody aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%. Ile będzie wynosić masa roztworu po jego wykonaniu.
 
8 kwietnia 2020

 

Temat: Rozpuszczalność substancji w zadaniach.

 

Zagadnienia: Nabycie umiejętności i wprawy w korzystaniu z krzywych rozpuszczalności substancji stałych i gazowych do rozwiązywania zadań dotyczących sporządzania roztworów.

 

Polecenia do wykonania:

 

- proszę przeanalizować przykład 42 str.181 oraz przykład 43 str.182 (z podręcznika) i sposób tworzenia proporcji w celu obliczenia pożądanego składnika

 

- na podstawie informacji zdobytych w trakcie poprzedniej lekcji zdalnej wykonaj w zeszycie zadanie 1 oraz 5 ze strony 183 (skorzystaj z krzywych rozpuszczalności na stronach 178-179)

 

- na podstawie przeprowadzonej analizy przykładu 42 oraz 43 (z podręcznika) wykonaj zadanie 2 oraz 3 ze strony 183 (w podręczniku) – skorzystaj z krzywych rozpuszczalności umieszczonych na stronach 178-179 w podręczniku.2 kwietnia 2020

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.

Zagadnienia: Różnica między rozpuszczaniem a rozpuszczalnością, Czym jest krzywa rozpuszczalności i jak się z niej korzysta, Zmiana rozpuszczalności substancji stałych i gazowych wraz ze wzrostem temperatury

Polecenia do wykonania:

a)      -Czytamy tekst z podręcznika ze stron 177-181

b)       Zwracamy szczególną uwagę co jest zaznaczone na osi rzędnych na krzywych rozpuszczalności.

c)        Obserwujemy z krzywych zamieszczonych na str. 178-179 jak zmienia się rozpuszczalność substancji stałych i      gazowych wraz ze wzrostem temperatury.

d)      -Odpowiadamy w zeszycie na pytania:

- Jaka jest różnica między rozpuszczaniem a rozpuszczalnością substancji?

- Od jakich czynników zależy proces rozpuszczania, a od jakich rozpuszczalność substancji?

- Jaką prawidłowość w rozpuszczalności substancji stałych i gazowych zauważamy przy zwiększaniu  temperatury rozpuszczalnika?
 


1 kwietnia 2020

Temat: Rodzaje roztworów.

Zagadnienia: Definicja roztworu, różnica między roztworem nasyconym i nienasyconym, proces krystalizacji, otrzymywanie roztworu nasyconego i nienasyconego, różnica między roztworem rozcieńczonym a stężonym, roztwory właściwe, koloidy i zawiesiny (wielkość cząstek substancji rozpuszczonej)

Polecenia do wykonania

a)    Czytamy temat z podręcznika str. 170-175

b)    Jeśli komuś bardziej odpowiada oglądnięcie materiału filmowego to link: https://www.youtube.com/watch?v=0hIUbDkYfXU

c)    Wykonaj doświadczenie w warunkach domowych – podręcznik str. 176 zadanie 3 i opisz w zeszycie etapy jego wykonania

d)    Wykonaj polecenia dotyczące wykonanego eksperymentu i zapisz je w zeszycie
 26 marca 2020
 

Temat: Woda jako najważniejszy związek chemiczny dla człowieka.
 
  1. W zeszycie wykonujemy zadanie 4 ze strony 86 z Zeszytu Cwiczen który wyslalem przez komunikator
  2. Wykonujemy i zastanawiamy się nad zadaniami z zeszytu cwiczen ze stron 87-88
  3. Alternatywnie napisanie w 10 zdaniach wyjaśnienia "Dlaczego woda jest najważniejszym związkiem chemicznym dla organizmów żywych.


  4. 25 marca 2020

Temat: Woda i jej właściwości.

Zakres materiału:
Budowa cząsteczki wody, Wpływ budowy cząsteczki wody na jej własności, Woda w różnych stanach skupienia, Cząsteczka wody jako dipol

Polecenia i zadania:
 a) Czytamy materiał epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-wlasciwosci/DOh98gYK4
 b) Odpowiadamy na pytania zawarte na końcu materiału 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free