Nauczanie zdalne PSP 3 Jelcz-Laskowice

Biologia 8c

 
 


Data 23.06.20


Temat: Sposoby ochrony przyrody.

NaCoBeZU:

- wymieniam cele ochrony przyrody

- charakteryzuje obszarowe formy ochrony przyrody

- podaje różnice pomiędzy czynną a bierną ochroną przyrody

- podaje przykład roślin, zwierząt, grzybów

 Podręcznik: Puls życia str 157-169

https://epodreczniki.pl/a/formy-ochrony-przyrody-w-polsce/DPjHm6d1y

 https://www.lop.org.pl/Formy_ochrony_przyrody

Notatka:


Data 09.06.20


 Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.

NaCoBeZU:

- wymieniam rodzaje zasobów przyrody (wyczerpywane i niewyczerpywane)

- opisuję zasady zrównoważonego rozwoju

- sposoby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody

Podręcznik „Puls życia” str152-156

https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie/DXgcliG2B

Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody - prezentacja

https://view.genial.ly/5ec3c6344a81770d9df57129/horizontal-infographic-maps-racjonalne-gospodarowanie-zasobami-przyrody

 


Data 02.06.20


Temat : Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam, czym jest różnorodność biologiczna i charakteryzuje jej poziomy (ekosystemowa, gatunkowa i genetyczna)

- omawiam wpływ czynników naturalnych na różnorodność biologiczną

- opisuje, jak wymarcie gatunku wpływa na ekosystem

- charakteryzuje zagrożenia różnorodności biologicznej (eliminowanie organizmów, zanieczyszczenie środowiska, niszczenie siedlisk, wprowadzanie nowych gatunków)

 Podręcznik Puls życia kl 8 str 131-152

Zagrożenia bioróżnorodności

https://epodreczniki.pl/a/zagrozenia-bioroznorodnosci/D19ogvFoa

 Co to jest bioróżnorodność?

https://youtu.be/D9M-RcKJ7Hg

 Wpływ człowieka na bioróżnorodność

https://view.genial.ly/5ecbdc54b2b0fd0dac357039/presentation-wplyw-czlowieka-na-roznorodnosc-biologiczna-copy

Zadanie nieobowiązkowe do odesłania do 9 czerwca. Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania. ODESŁAĆ ODPOWIEDZI W POSTACI TEKSTU ZAPISANEGO W EDYTORZE TEKSTU (ZDJĘĆ NIE CZYTAM) ZADANIA PROSZĘ WYSŁAĆ NA TEAMS (ZAKŁADKA ZADANIA) LUB W TREŚCI E-MAILA NA DZIENNIKU.
https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams

Zadania:

1.    1.   Wyjaśnij, czym jest różnorodność biologiczna i opisz jej 3 przykłady.

2.    2.   Wymień 4 przykłady działalności człowieka powodujące zubożenie różnorodności biologicznej.

3.      3. Opisz na 3 przykładach skutki wprowadzania obcych gatunków do ekosystemu.
 


Poprawa sprawdzianu z ewolucjonizmu

Osoby, które nie pisały w/w kartkówki, czyli mają 0 w dzienniku lub osoby z 1, 2 mogą poprawić test, klikając na link, który jest aktywny od środy 3 czerwca do czwartku 5 czerwca do godz 16.00
www.testportal.pl/test.html

  Poprawa kartkówka z ewolucjonizmu

Osoby, które nie pisały w/w kartkówki, czyli mają 0 w dzienniku lub osoby z 1, 2 mogą poprawić test, klikając na link, który jest aktywny od środy 3 czerwca do czwartku 4 czerwca do godz 15.00

www.testportal.pl/test.html

                 


Data 26.05.20


Temat: Materia i energia w ekosystemie.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam, na czym polega obieg materii i energii w ekosystemie

- omawiam rolę producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;

* omawiam obieg C i N w przyrodzie

Źródła: podręcznik "Puls życia" kl 8, str 125-128
epodreczniki.pl/a/ekosystem---obieg-materii-i-przeplyw-energii/DvPg1G4FH

Informacja dla ucznia (można zanotować w zeszycie)
Funkcjonowanie ekosystemów jest możliwe dzięki przepływowi energii oraz krążeniu materii. Wiekszość ekosystemów na Ziemi istnieje, dzięki dopływowi energii słonecznej, która jest magazynowana przez rośliny w procesie fotosyntezy. Część tej energii jest magazynowana w postacie związków organicznych budujących organizmy, a część jest tracona przede wszystkim na czynności życiowe organizmów. W związku z tym na każdym poziomie troficznym wystepują straty energii, dlatego wymagany jest jej ciągły dopływ.
Materia w eksystemie krąży w obiegu zamknietym, jak pokazano na schemacie

Data 19.05.20


Temat: Zależności pokarmowe w ekosystemie.

NaCoBeZU:

- charakteryzuje poziomy troficzne i podaje przykłady organizmów należących do nich (łańcuch pokarmowy, sieć troficzna)

- tworzę łańcuch pokarmowy organizmów żyjących w środowisku lądowym i wodnym

- wyjaśniam, na czym polega równowaga ekosystemów i co ją zaburza
Żródła
Podręcznik "Puls życia" str 121-124

https://epodreczniki.pl/a/zaleznosci-pokarmowe-w-ekosystemie/D8y1yJaSy

https://view.genial.ly/5e8b68e408da3f0e0296c155/presentation-zaleznosci-pokarmowe


Data 12.05.20


Temat: Czym jest ekosystem?
NaCoBeZU:

- podaję definicje ekosystemu
- wymieniam ożywione i nieożywione elementy ekosystemu
- podjae przykłady ekosystemów naturalnych i sztucznych
- omawim przebieg sukcesji pierwotnej i wtórnej

Źródła:
Podręcznik "Puls życia" kl 8 str 116-120
Zapoznaj się z prezntacją
youtu.be/qPYmA7WwPko

Zadanie dodatkowe - dla chętnych odesłać do 18 maja (można otrzymać bdb, a jeśli ktoś umieści odpowiedź na Teams w zakładce zadania, to promocyjnie otrzymuje 0,5 oceny wyżej) ODPOWIEDZI PROSZE UDZIELAĆ KORZYSTAJĄC Z EDYTORA TEKSTU (nie wysyłać zdjęć), ZADANIA PROSZĘ WYSŁAĆ NA TEAMS (ZAKLADKA ZADANIA) LUB W TREŚCI E-MAILA NA DZIENNIKU.

Zadanie
Porównaj (wkaż podobieństwa i róznice) sukcesję pierwotną i wtórną.

Data 05.05.20


Temat: Nieantagonistyczne zależności między gatunkami.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam na czym polega mutualizm i charakteryzuje jego odmiany (symbioza, protokooperacja)

- wymieniam przykłady mutualizmu w przyrodzie

- wyjaśniam na czym polega komensalizm i podaje jego przykłady

Żródła:
Podręcznik str 111-115

E-podręcznik

https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-miedzy-gatunkami/DoyBZxjoO

Prezentacja:

https://www.youtube.com/watch?v=sdZ-4hBaIEc

https://youtu.be/FRAjhDD0Ws4?t=171   zadnie proszę załączyć wg instrukcji do zakładki zadania na Teams
Materały i zadania do lekcji będą umieszczane na platformie Teams.Proszę się tamtędy ze mna kontaktować i tam sprawdzać lekcje.


Data 28.04.20


 Temat: Drapieżnictwo i roślinożerność.

NaCoBeZU:

- wyjaśniam, czym jest drapieżnictwo i roślinożerność

- wymieniam przystosowania  do drapieżnictwa i roślinożerności

- znam sposoby ochrony przed drapieżnikami i roślinożerca

Podręcznik str 97-106

Proszę obejrzeć prezentację i wynotować w zeszycie cechy organizmów stanowiące przystosowanie do drapieżnictwa i roślinożerności

https://prezi.com/c_jrzip-5y08/roslinozernosc-i-drapieznictwo-prezentacja/

Proszę poćwiczyć opanowanie wiedzy:

https://quizizz.com/join/quiz/5c489ec16a903a001a085828/start?from=soloLinkShare

Zadanie obowiązkowe do odesłania przez pocztę dziennika, a najlepiej Teams. Zadanie należy odesłać do 04 maja do godz.14.00.
ZADANIE NALEZY POBRAC NA SWÓJ KOMPUTER,
EDYTOWAĆ I UZUPEŁNIĆ W PDF (JEŚLI  KTOŚ POTRAFI, JEŚLI NIE, TO ODPOWIEDZI ZAPISAĆ W EDYTORZE TEKSTU I ODESŁAĆ)

Zadanie:
drive.google.com/file/d/1rxhUCznCr2XP2o9CCYyfbi3fYDOu21DS/view

Zadanie dodatkowe- dla chętnych na ocenę celującą - odesłac do12 maja  (do zadania dołączyć proszę zdjęcia rosliny, na której żerowały mszyce poddane eksperymentowi, przed opryskiem i po tygodniu po porysku)
Zadnie:
drive.google.com/file/d/1mtb-MRdzrs1poIBdYBFtV1yxmCH4xe5K/view


Data 21.04.20


Temat: Konkurencja i pasożytnictwo. 

NaCoBeZU:

- charakteryzuje rodzaje zależności pomiędzy organizmami (antagonistyczne i nieantagonistyczne)

- zasoby o jakie organizmy konkurują

- podaje skutki konkurencji wewnątrzgatunkowej oraz międzygatunkowej

- wyjaśniam na czym polega pasożytnictwo i podaje rodzaje

- omawiam przystosowania organizmów do pasożytnictwa

- znaczenie pasożytów w przyrodzie

Źródła:

https://www.youtube.com/watch?v=uEqZnj_wc-M

 https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf

 Podręcznik str 93-103

Dla zainteresowanych:

Zależności pomiędzy populacjami w biocenozie

https://www.youtube.com/watch?v=YKXyVpQlz-M&list=PL4aBDr7rSBXsMFIyJzzoW8u_2jxFCXN0I

Konkurencja

https://www.youtube.com/watch?v=jLO2697vozk&list=PL4aBDr7rSBXsMFIyJzzoW8u_2jxFCXN0I&index=9

Pasożytnictwo

https://www.youtube.com/watch?v=xbJgeOpL9x0&list=PL4aBDr7rSBXsMFIyJzzoW8u_2jxFCXN0I&index=6

 Można wykonać ćwiczenia na końcu tematu e podręcznika dla samodzielnego sprawdzenia

https://epodreczniki.pl/a/konkurencja-i-pasozytnictwo/DRye3Ymqf


Data 07.04.20

TEMAT: Znamię! Znam je? – Kampania edukacyjno-informacyjna

NaCoBeZU:

           potrfię określić podstawowe cechy czerniaka – ABCDE

           potrafię wymienić Złote Zasady profilaktyki czerniaka

           wiecm, co to jest profilaktyka zdrowotna i jakie płyną z niej korzyści

 

Link do filmu: youtu.be/H-RQqWIOXcI

Ulotka: ABCDE czerniaka: www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/plakat


Gra edukacyjna: www.akademiaczerniaka.pl/akademia-czerniaka/nasze-kampanie/kampania-znamie-znam-je/program-do-szkol/plakat



Data 31.03.20

Temat: Cechy populacji. 

NaCoBeZU:

- wyjaśniam czym jest populacja

- wiem jak określić liczebność oraz zagęszczenie populacji

- wymieniam czynniki wpływające na liczebność populacji

- omawiam rozmieszczenie osobników danej populacji w przestrzeni

- omawiam strukturę wiekową i płciową populacji

Źródła

https://www.biologia.net.pl/ekologia/populacja-cechy.html

Podręcznik  Puls życia kl 8 str 87-92

Dla chętnych:

Cechy populacji

https://www.youtube.com/watch?v=CSJ9dhgeems

https://slideplayer.pl/slide/10672944/

 

 


Data 25.03.20

Temat: Organizm a środowisko

NaCoBeZU:

- wyjaśniam czym jest ekologia

- wiem, co to jest nisza ekologiczna i czym różni się od siedliska

-wyjaśniam, co to jest tolerancja ekologiczna i opisuje jej przebieg

- podaje przykłady tolerancji ekologicznej u różnych organizmów

- skala porostowa jako bioindykator

Źródła:

- podręcznik Puls życia kl 8 str 79-86

Tolerancja ekologiczna

https://www.youtube.com/watch?v=tjBkIdS5wh4&list=PL4aBDr7rSBXvJZ3C87tj3QDozzmm8O-RT&index=2

Skala porostowa

https://www.youtube.com/watch?v=e7e0nLvP0iI&list=PL4aBDr7rSBXvJZ3C87tj3QDozzmm8O-RT&index=11



This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free